Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaság o k. 255 «Tellus > mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi részvénytársaság. «Tellus» Actiengesellschaft für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe. (VH, dohány-u. 84.) Igazgatóság: Simonsits Elemér, dr. Kovács Nagy Sán­dor, Strasser Emil, dr. Zeőke Antal, Zsoldos Andor, dr. Strasser Bertalan, dr. Ladányi Miksa, Tankovits Miklós, Nagy Mihály. Terézvárosi ingatlan részvénytársaság. (VH, Erzsébet-körút 31. — Tel. Józs. 121—64.) Igazgatóság: Pick József elnök, Beck Vilmos, dr. Kovács Jenő. Felügyelő-bizottság: Arányi Ignácz, Fejér Gyula, Szilágyi Artúr. Termény- és takarmányforgalmi részvény­társaság. Produkten- und Fouragevertriebs-Actiengesellschaft, (VH, István-út 25. — Tel. Józs. 14—03.) Igazgatóság: Keszler Ernő, Aczél István, ifj. Zeley Kálmán, lovag Papper Emil, Isaszegi Ede, Isaszegi Menyhért. Terminus kereskedelmi részvénytársaság. (VII, Klauzál-u. 34.) Igazgatóság: Stern I. Imre, Büchler Andor. «Terra» magkereskedelmi és kiviteli részvény­társaság. «Terra» Samenhandlung u. Export-Actiengesellschaft. V, balaton-u. 16. — Tel. 32-88, 34—92, 77—83. — Sür­gönyczim: Terramag Budapest. — Alap.: 1918., alakult: Szemere és György czégből. — Alaptőke: 3,000.000 K.) Igazgatóság : Missák Henrik, Szegő Aladár, dr. Virava János, dr. Nechwalsky Ervin. Czégvezetők: Juhasz Andor, Kemény Imre. Üzletkör: Vetőmagvak, paprika, gyógynövények Ex­port-import. Terra tejtermék ipari részvénytársaság. (VH, dongó-u. 11. — Tel. Józs. 54-04.) Igazgatóság: Molnár Ferencz, Deekner Marczell, Tandlich Ármin, Sándor Márkus, Törs A. Antal. Terrazit épitővállalat részvénytársaság. (VH, Wesselényi-u. 2. — Tel. Józs. 115—74.) Igazgatóság: Kis J. Jenő, Kis Adolf, Glasner Antal, Glasner Flóris, Erdély József, Strasser Géza. Felügyelő-bizottság: Kis Ignácz, Győri Sándor, Tauszig Károly. Terrenum részvénytársaság. Terrain-Actiengesellschaft. (V, Báthory-u. 8. — Tel. 136 - 63.) Igazgatóság: Jahoda Adolf, dr. Káldor Ede, dr. Schrecker Károly, Lónyay István, Kappelmeyer Frigyes. Felügyelő-bizottság : Freund Géza, Mautner Gyula, Steinberger Viktor. Vezetőség: Salamon Zoltán intéző. Különféle részvénytársaságok. Teudloff-Dittrich budapesti armatúra-, szi­vattyú- és gépgyár részvénytársaság. Teudloff-Dittrich Budapester Armaturen-, Pumpen- und Maschinenfabriks-Actiengesellschaft. Budapesti vezérképviselet: «Orbio» műszaki r.-t. VI, Teréz-krt 29.,Tel. 72—09. (Kispest, üllői—út 220-222. — Tel. Józs. 90-02.) Igazgatóság: br.dr. Kohner Adolf elnök, Korner Gusz­táv alelnök, Engel Pál, Hajdú Zoltán, Kaszab Aladár, Mansfeld Bichárd, Taussig Oszkár. Felügyelő-bizottság: dr. Püspöky Emil elnök, Bam­bei^er Ede, Kronstein Mátyás, Schönthal Oszkár. Ügyvezető-igazgatók: Abel Bódog, Pikler Henrik* Plesch Walter. Textil be- és kiviteli részvénytársaság. (V, Erzsébet-tér 17. — Tel. 38—44.) Igazgatóság: Hirschfeld Ferencz, dr. Grünn János» Lóránd Nándor, Hegedűs Imre. Felügyelő-bizottság: dr. Nagy Sándor, dr. Beck Salamon, Hirschfeld Simon, Perlesz Berthold, farkas­almási Havas Jenő. Textil és szőnyeggyár részvénytársaság. Textil und Teppichfabriks-Actiengesellschaft. (I, Attila-u. 67. — Tel. 108 - 66.) Igazgatóság: Bozóky Emil, Gáthy Fülöp, Tuduk Tivadar. Textilipar részvénytársaság félsz, alatt. (V., nádor-u. 20.) Textil lapkiadó vállalat részvénytársaság. (VHI, Bákóczi-út 22.) Igazgatóság: Barthos Andor, Aczél Ottó, Guttmann Emil, Dőri Pál, dr. Pallay Sándor, Biró Ottó. «Thalia» müintézet kő- és könyvnyomda részvénytársaság. »Thalia» Stein- und Buchdruckerei-Actiengesellschaft. (V, Csáky-u. 12. — Tel. 13—18.) Igazgatóság: gr. Pongrácz Ferencz, Bruchsteiner István, Pongrácz Ignácz, Faludi Gábor, Szerb Károly, Kell Jenő, Deutsch Géza. Felügyelő-bizottság: Lukács Miklós, Wister Ernő, Varga Sándor. Thék Endre bútor-, zongora- és épületmunkák gyára részvénytársaság. (VIH, üllői út 66/6. — Tel. Józs. 3—98.) Igazgatóság: Hajdú Zoltán elnök, Morbitzer Jenő vezérigazgató, özv. Thék Endréné, Engel. Pál Morbitzer Nándor, Friedmann Ernő, Wihart Ferencz. Felügyelő-bizottság: Wanke Gusztáv elnök, Po­huszky Gyula, Schönthal Oszkár, Morbitzer Dezső, Müller Károly. Ügyvezető-igazgató : Kuchár Vilmos. Therapia Sanatorium és vizgyógyintézet rész­vénytársaság. (VH, városligeti fasor 11. — Tel. Józs. 14—51.) Igazgatóság: Upor József, dr. Kovács Aladár, dr. Baj­nik Pál. -Felügyelő-bizottság: dr. Szalay József, Havas Ká­roly, dr. Márton Arnold. Főorvosok: dr. Bajnik Pál, Kovács Aladár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom