Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyéb hatóságok 165 és intézmények. A tanács tagjai. Rendes tagok: Hartig Sándor, Hauszmann Alajos, dr. Heinrich Kálmán, Joanovics Pál, Kun Gyula, Kram­mer-Kászonyi Károly, Rózsavölgyi Gyula, Steinhardt Antal, Szabó József, Tellyesniczky János, dr.Térfy Gyula, Zsigmondy Géza, Riva József. Szavazati joggal nem biró tagok: A székesfővárosi középitési bizottság küldöttei : Kricsfalussy Mihály, Péch Béla, de. Verebély Jenő, Virágh Andor. A székesfővárosi tanács részéről: Fock Ede, dr. Sallay Árpád. d) Közalapítványi kir. ügyigaz­gatóság és kir. közalapítványi mező- és erdőgazdasági hivatalok. (IX, Csillag-u. 2. — Tel. Józs. 50—91.) Ügyigazgató: dr. Steffanits István, h. államtitkár. Miniszteri tanácsos : dr. Steineker István. Jogügyi főtanácsosok : dr. Bozóky Kálmán, dr. Bá­csay Géza, dr. Coalegner József. Jogügyi tanácsosok: dr. Telegdi Róth Jenő, dr. Osztroluczky Gyula. Ügyész: dr. Farbaky Zoltán. e) Magyar kir. Fegyvervizsgáló próbaállomás. (Igazgatóság: M. kir. Technológiai Iparmúzeum és anyag­vizsgáló-intézet, vm, József-krt 6. — Tel. Józs. 20 -27. Próbaállomás : X, Maglódi-út 119. Tel. JÓZS. 56 -61.) Igazgató: Raichl Károly, min. tanácsos. Osztályvezető •. Király Pál, mértékű, '.vi főfelügyelő. Próbamester: Sztari Ferencz. f) M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelemügyi m. k. minisztérium fönhatósága alatt. (II, Keleti Karoly-u. 5—7.) Elnökségi Tel. 8—94. Arú­forg. osztály Tel. 47—22. Tanügyi osztály (ipari, mező­gazd. oszt. és iroda Tel. 114—68. Népszámlálási osztály, H, fő-u. 68.Tel. 169—06. Kirendeltségek: Dunagőzhajózási r.-t., Fővámház. Igazgató: dr. Szabóky Alajos, min. tan. Aligazgató: Bánlaky Adorján, min. tan. Miniszteri tanácsosok : dr. Kovács Alajos, dr. Trus­kovszky Jenő. Miniszteri osztálytanácsosok: Tormay Béla min. tan., cz. é3 jeli., dr. Kovács Norbert, Konkoly-Thege Gyula, dr. Edelénvi Szabó Dénes. Miniszteri titkárok: dr. Asztalos József, dr. Szigeti Gyula, dr. Farka-s Jänoä, dr. Szabó Béla, dr. Farkasfalvi Sándor, dr. Dobrovits Sándor. Miniszteri segédtitkárok: dr. Darvas Gyula, dr. Mo­zolovszky Sándor, dr. Szőnyi Gyula, Sajóhelyi István. Ministeri fogalmazók: dr. Kádas Karoly, dr. Mesz­lényi Emil, dr. Saile Tivadar, dr. Mike Gyula. Miniszteri segédfogalmazók: dr. Várszeghy Já­nos, dr. Elekes Dezső, dr. Schüller Gusztáv, dr. Szőllősy Zoltán. Beosztva: dr. Bozóky Ferencz, egyet. m. tanár. Statisztikai főtanácsosok: Simonyi Ottó, Pálos Adolf, Szabó Lázár, Fejér Miklós, Orosz Lajos, dr. Kor­líith József. Statisztikai tanácsosok: Halász Simon, stat. fő­tan., czim és jeli., Benyovszky Imre. stat. főtan., cz. és jeli., Ábrahám János, Varjas Miklós, Jakobci Gyula, stat. főtan., cz. és jeli., Babej János, Berényi Bichárd, Nagy Béla, Gáspár Dénes, Henter Ákos, Szabó Mihály, Rad­vány Ödön, Jász Sándor, Braun Ármin, Maslowski Ká­roly, dr. Schmitt Béla. g) Az 1891. XXXV. t.-cz. 5. §-a értelmében a m. kir. miniszterelnök által az országgyűlés elé terjesztendő évi jelentés szerkesztésére ala­kított vegyes bizottság. Elnök: dr. Szabóky Alajos, min. tan., a m. kir. közp. statisztikai hivatal igazgatója. Helyettes elnök: Bánlaky Adorján, min. tan., a m. kir. közp. statisztikai hivatal aligazgatója. Tagok: M. kir. miniszterelnök képviseletében: dr. Fel­szeghy Béla, min. tan. Belügyminiszter képviseletében: dr. Blaha Sándor, min. tan., dr. Trsztyánszky Jenő, min. titkár. Pénzügyi miniszter képviseletében: dr. Kemény Aladár, min. tan., dr. Hajós László, min. o. tan. Kereskedelemügyi min. képviseletében: dr. Fi­níszy Bála, min. taa., dr. Je zsovics János, min. tan. Földmivelésügyi miniszter képviseletében: dr. Pasteiner Alfonz, min. tan., dr. Némethy Béla Lajos, min. s.-titkár. Vallás- és közoktatásügyi miniszter képviseleté­ben: dr. Gotthárd Zsigmond, min. tan., dr. Szűcs István, min. tan. Igazságügyi miniszter képviseletében: Séthy Antal, államtitkár, dr. Puria Sándor,min. o. tan. Honvédelmi minister képviseletében: dr. Hor­váth Tibor, min. titkár, Köpe Egon, százados. Külügyminiszter képviseletében: dr. Danilovics Pál, min. o. tan., dr. Szent-Istvány Béla, min. titkár. Népjóléti és munkaügyi miniszter képviseleté­ben: dr. Scholtz Kornél, min. tan., dr. Weis István, min. o. tan. Előadók. Kovács Alajos, min. tan. dr. Truskovszky Jenő, min. tan. Tormay Béla, min. tan. dr. Kovács Norbert, min. o. tan. Konkoly-Thege Gyula, min. o. tan. dr. Edeiényi Szabó Dénes. min. o. tan. h) Statisztikai szakvizsgálati bizottság. Elnök: dr. Szabóky Alajos, min. tan., a m. kir. közp. statisztikai hivatal igazgatója. Tagok: Daranyi Beia, nyug. min. tan. — dr. Földes Béla, egyet, tanár. — Gaál Jenó, műegyet. tanár. — Meli­chár Kálmán, nyug. államtitkár. — Neumann Károly, nyug. mm. tan. — Zawadowski Alfred, a m. kir. áll. legf. számvevőszék elnöke. — dr. Emich Gusztáv, rendk. követ és meghat, min. — dr. Pogány Frigyes, vall. és közokt. min. tan. — dr. Ferdinándy Bertalan, földmiv. min. tan. — dr. Ott János, keresk. miu. tan. — dr. Heller Farkas, mű­egyet. tanár. — dr. Fellner Frigyes, egyet, tanár. — dr. Walkó Lajos, államtitkár. — dr. Pap Géza, népjóléti min. tan. — dr. Ándor Endre, áll. munközv. min. tan. — dr. Petri Pál, miniszterein, mm. tan. — dr. Ajtay József, pénzügymin. tan. — dr. Jozsovics János, keresk. min. tan. — dr. Bud János, műegyet. tanár. — dr. Kenéz Béla, egyet, tanár. — dr. Klebelsberg Kunó gr., m. kir. belügy­miniszter. — Ladik Gusztáv, belügymin. államtitkár. — Lestyánszky Sándor, nyug. államtitkár. — dr. Popovics Sándor, nyug. pénzügyminiszter. — dr. Szászy Béla, igaz­ságügymin. államtitkar. — dr. Thirring Gusztáv, a sz. főv. statisztikai hivatal igazgatója. — dr. Buday László, mű­egyet. tanár. — dr. Bálás Károly, egyet, tanár. — dr. Bernát István, egyet, tanár. — dr. Czettler Jenő, egyet, tanár. — Kovács Alajos, min. tan. — Tormay 1 Béla, min. tan. — dr. Laky Dezső, egyet. tan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom