Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Székesfőv. hatóságok. 156 Székesfőv. hatóságok. nácstagok, továbbá a gáz- és elektromosmüvek igazgatói vagy helyettesei, a tiszti főügyész és a főszámvevő. — Jegyző : Borvendég Ferencz, főjegyző. 16. Budai szinügyi bizottság. — Elnök : Buzáth János dr., alpolgármester. — Tagok : Alpár Ignácz, De­mény'Károly, Divényi Károly dr., Keömley Nándor dr., Möhr Henrik. — Hivatalból: a tan. XIV. ü. o. vezetője. — Jegyző: Faller János dr. tanácsjegyző. 17. Képzőművészeti bizottság. — Elnök: Sipőcz Jenő dr., polgármester. — H. elnök: Bnzáth János dr., alpolgármester. — Tagok: Alpár Ignácz, Berzeviczy Al­bert dr., Fejérpatakv László dr.. Horváth Károly (IV.), Jeszenszky István dr., Kontra Aladár, Lázár Ferencz dr., O'Egán Viktor, Péch Béla, Petrovácz Gyula, Petrovics Elek, Piazza Győző, Pintér Jenő dr., Szakái Géza, Szent­gáli Antalné, Szokolay Antal dr., Verebély Jenő dr., Végh Gyula, Viczián István dr., K. Virágh Andor. — Állandó szakértők: Tóth István, szobrászművész, Nadler Bóbert, festőművész, Szentgyörgyi István, szobrászművész. — Hivatalból: Lobmayer Jenő dr., tanácsnok vagy helyet­tese Bóna József, szobrászművész, a székesfőváros em­lékmüveinek felügyelője és Csánky Dénes dr., festő­művész, a székesfőváros képzőművészeti tárgyainak fel­ügyelője. — Előadó : Némethy Károly, dr., tanácsjegyző. 18. Népszínházi bizottság. — Élnök : Sipőcz Jenő dr. polgármester. — H. elnök : Folkusházy Lajos, alpol­gármester. — Tagok: Horváth János bibithi, Ilovszky János, Oberschall Viktor dr., Ortvai Rezső, Rózsavölgyi Gyula, Verebély Jenő dr., Vogel Gyula, Weiss Konrád dr. — Jegyző: Faller János dr., tanácsjegyző. 19. Szocziálpolitikaí bizottság. — Elnök: Bu­záth János dr., alpolgármester. — Tagok: Ambruss Gyula dr., Apponyi Albert gróf, Bienszky Lipót'né, Brunecker Lajos, Csilléry András dr., Czigány Sándor, Ernszt Sán­dor dr., Fáy Aladár dr., Frühwirth Mátyás, Haller József dr., Hlatky Lajos, Kaich János, Kontra Aladár, Liszka Árpád dr., Miklós Ferencz dr., Möhr Henrik, Müller An­tal, Ortvai Bezső Pillis Károly, Póser István, Rassay Ká­roly dr., Sándor Béla, Slachta Margit, Szabó József, Sza­kái Géza, Válya Gyula dr., Wayand Miklós, Zilahi-Kiss Lajos, Zlinszky János dr. — Hivatalból: a tan. XIV. ü. o. vezetője. — Jegyző : Faller János dr., tanácsjegyző. 20. Közgazdasági bizottság. — Elnök: Folkusházy Lajos, alpolgármester. — H. elnök: Purebl Gzőző dr., ta­nácsnok. — Tagok: Ambruss Gyula dr., Czájlik László, Ereky Károly, Gallauner Károly, Hikádé József, Horváth János dr., csepreghi, Jaczkó Pál dr., Ková(is Gábor, Ku­tassy Jenő, Lackenbacher György, Liszka Árpád dr., Ma­hunka Imre, Mettelka Frigyes id., Müller Antal, Müller József Leó, Németh József, Oberschall Viktor dr., O'Egán Viktor, Pékár Imre dr., Pekovics János, Busolán Endre, Schlosser Károly, Slachta Margit, Stadler Nándor, Szak­mándy János, Szémann Mihály, Wayand Miklós, Wéber József ifj., Zimmermann Béla dr. — Jegyző : Hamvasy István cír., főjegyző. Albizottságok. 1. Út- ós csatornaépitési albizottság. — Elnök : Fock Ede, tanácsnok. — Tagok: Becsey Antal, Buday Dezső, Frühwirth Mátyás, Kossalka János dr., Kovács Gábor, Péch Béla, PerndlFlóris, Petrovácz Gyula, Kozma Jenő dr., Kricsfalussy Mihály, Nagy István, Oberschall Viktor dr., Paulheim Ferencz, Sorg Antal, Verebély Jenő dr. — Jegyző : Schara Béla, tanácsjegyző. 2. Kisajátító albizottság. — Elnök: Folkusházy Lajos, alpolgármester, mint a pénzügyi bizottság elnöke. H. elnök: Csupor József dr., tanácsnok, mint a pénzügyi bizottság h. elnöke. — Tagok : a pénzügyi bizottság részé­ről : Ereky Károly, Jaczkó Pál dr., Lázár Ferencz dr. Platthy György dr. A középitési bizottság részéről: Be­csey Antal, Buday Dezső, Kazay László dr., Kozma Jenő dr., Petrovácz Gyula. — Hivatalból: a III. és VI. ü. o. vezetői. — Jegyző : Barczen Gyula, műsz. főtanácsos. 3. Magánépitési albizottság. Elnök: Bárdi István, tanácsnok. — Tagok: Alpár Ignácz, Bauknecht Tamás, Buday Dezső, dr. Kossalka János, Nagy István, Paulheim Ferencz, Perndl Flóris, Piazza Győző, Sorg Antal, K. Vi­rágh Andor. — Jegyző : Haris Sándor, s. hiv. igazgató. 4. Pénzelhelyező albizottság. Elnök: Folkusházy Lajos, alpolgármester. — Helyettes elnök: dr. Csupor József, tanácsnok. — Tagok : Lampel Vilmos, dr, Pékár Imre, Berrich Elemér. — Hivatalból: a főszámvevő. — Jegyző : dr. Buzsáki Budolf, főjegyző. 5. Zárszámadást felülvizsgáló bizottság. El­nök: Folkusházy Lajos, alpolgármester. — Tagok: a bizottság tagjait a pénzügyi bizottság a zárszámadás tár­gyalását megelőzően esetről-esetre a saját kebeléből küldi ki. — Jegyző: dr. Buzsáki Rudolf, főjegyző. 6. Középiskolai albizottság. Elnök: dr. Zilahi­Kiss Jenő, tanácsnok. — Tagok: dr. Berzeviczy Albert, dr. Ernszt Sándor, Kontra Aladár, dr. Pintér Jenő, dr. Baffay Sándor, Sajó Sándor, Usetty Ferencz. — Hivatal­ból: dr. Horváth Cyrill, főreáliskolai igazgató, mint a főreáliskolák képviselője, Schulteisz Vincze, leánygimná­ziumi tanár, mint a leánygimnáziumok képviselője, Bankó Lajos, felsőkereskedelmi iskolai tanár, mint a felsőkeres­kedelmi iskolák képviselője. — Jegyző : dr. báró Babarczy István, fogalmazó, 7. Polgári iskolai albizottság. Elnök : dr. Zilahi­Kiss Jenő, tanácsnok. — Tagok : dr. Ambruss Gyula, dr. Ernszt Sándor, dr. Fertsek Gyula, Kontra Aladár, dr. Kozma Jenő, Ortvai Rezső, Usetty Ferencz, dr. Valnicsek Béla. — Hivatalból: Kubinyi Bertalan, polg. isk. tanár, mint a polg. fiúiskolák képviselője ; Végh Mihály, polg. isk. igazgató, mint a polg. leányiskolák képviselője. — Jegyző : dr. báró Babarczv István, fogalmazó. 8. Elemi iskolai albizottság. Elnök : dr. Zilahi­Kiss Jenő, tanácsnok. — Tagok : dr. Avarffy Elek, dr. Bozóky Adám, Kirchner Béláné, Kontra Aladár, dr. Krizs Árpád, Möhr Henrik, Szigeti János, dr. Szőke Gyula, K. Törökné Kovács Hermin, dr. Virter László. — Hiva­talból : Száva János, elemi isk. igazgató, mint az elemi isk. tanítók képviselője; Weiler Stefánia, elemi isk. cz. igazgató, mint az elemi isk. tanitónők képviselője. — Jegyző : dr. Boros Pál, tanácsjegyző. 9. Óvodai albizottság. Elnök : dr. Zilahi-Kiss Jenő, tanácsnok. — Tagok: dr. Avarffy Elek, dr k Bozóky Ádám, Kirchner Béláné, Möhr Henrik, Sajó Sándor, Szigeti János, Usetty Ferencz. — Hivatalból : Nagy Antónia, főóvónő, #mint az óvónők képviselője. — Jegyző : dr. Ternyey Árpád, fogalmazó. 10. Iparoktatási bizottság. Elnök: dr. Zilahi-Kiss Jenő, tanácsnok. —• Tagok a közoktatási bizottság ke­beléből : Bieber Jenő, Czigány Sándor, bibithi Horváth János, Ilovszky János, Kaich János, dr. Fáy Aladár. dr. Kozma Jenő, dr. Szőke Gyula, dr. Valnicsek Béla, dr. Virter László. — Az orsz. iparegyesület kiküldöttei: Becsey Antal, Glück Frigyes, Krazsof János, Tóth Fe­rencz. — A tanács által kiküldött iparosok: Báthory István, Bálint József, Fock Géza, Girardi Tibor, Häuser Károly, Klösz Pál, Munkácsy Gyula, Tóth Imre, Varga József, Rusicska Ede. — A budapesti keresk. és ipar­kamara kiküldöttei: Bálint Menyhért, Moór Jenő. — Az ipái-művészeti iskola igazgatója: Gróh István. — Az állami ipariskola igazgatója: Dömötör Pál, főigazgató. — A föv. községi iparrajziskola igazgatója : Ágotái Lajos, főigazgató. — A kerületi elöljárók ,a "fővárosi iparos­tanoncz-iskolai igazgatók képviselői: Ágotái Béla, Huszár Zoltán, Kelemen Antal. — Az iparostanoncz-iskolák tanítóinak képviselői: Ekamp Nándor, Ölvetzky Pál, Urbányi József. — Jegyző: dr. Goszletli Ernő, tanács­jegyző. 11. Világítási és vízvezetéki albizottság. El­nök : dr. Sallay Árpád, tanácsnok. — Tagok: Alpár Ig­nácz, Becsey Antal, Buday Dezső, Dörfler Lajos, Gal­launer Károly, Ilovszky János. dr. Kossalka János, Krics­falussy Mihály, id. Mettelka Frigyes, dr. Miklós Ferencz, Paulheim Ferencz, dr. Pékár Imre, dr. Verebély Jenő, K. Virágh Andor. — Hivatalból: a Székesfőv. vízművek vezérigazgatója. — Jegyző: Borvendég Ferencz, főjegyző. 12. Építkezési albizottság: Elnök: Orczy Gyula, tanácsnok. — Tagok : Alpár Ignácz, Bohn József. Gal­launer Károly, Ilovszky János, Kaich János, dr. Kossalka János, Kovács Gábor, Lackenbacher György, Nagy István, Paulheim Ferencz, Petrovácz Gyula, Piazza Győző, Pillis Károly. Sorg Antal, Szakái Géza, K. Virágh Andor, Wensky Nándor. — Jegyző : dr. Gallina Frigyes, főjegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom