Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közművelődési társalatok. 91 Közoktatásügyi bizottságok. renczy Ferencz, dr. Ferenczy József, dr. Ferenczi Zoltán, Gárdonyi Géza, Géczy István, Harsányi Kálmán, Havas István, ifj. Hegedűs Sándor, Herczeg Ferencz, Hevesi Sándor, Jakab Ödön, Juhász Gyula, dr. Kenedi Géza, Kiss Menyhért, Komáromy János, dr. Koroda Pál, Kvassay Ede, dr. Lampérth Géza, László Mihály, dr. Lázár Béla, Lőrinczy György, Molnár Ferencz, Móra Ferencz, Móricz Pál, Nógrádi Pap Gyula, Oláh Gábor, Pakots József, Pé­kár Gyula, Petri Mór, Porzsolt Kálmán, Bákosi Viktor, Beményik Sándor, Bévai Károly, Sas Ede, Surányi Mik­lós, Szabó Endre, Szabóné Nogáll .Janka, Szathmáry István, Szávay Gyula, dr. Szávay Zoltán, Szemere György, dr. Szécsi. Ferencz, Sz'őllősi Zsigmond, gr. Teleki Sán­dorné (Szikra), Torkos László, dr. Váradi Antal, dr. Vér­tesv Gyula, Vojnovich Géza. Tiszteleti tagok : gr. Apponyi Albert, Csengey Gusz­táv, Hubay Jenő, Jászai Mari, Kozma Andor, Mezei Ernő, dr. Prohászka Ottokár. Baffav Sándor, Bákosi Jenő, Bát­kai László, Szabolcska Mihály, gr. Zichy Géza. Kültagok: Dvortsák Győző, Budapest, Fráter Lóránt, Budapest, Glücksmann Henrik, Wien, Holst Jensen, Kris­tiania, Horvát Henrik, Budapest, Jarosevszka Bolesz­láva, Varsó, Lange Antal, Varsó, Aage Madelung, Berlin, Mihajlova N. Olga, Novgorod, Norsa Umberto, Mantova, Pavolini Emilio, Firenze, dr. Steinbach József, Wien, Schulpe György, Pozsony, Tomory Jenő, Budapest. VI II. Közoktatás. a) A közoktatás érdekében szervezett tanácsok és bizottságok .... ... 91. lapon. b) Közoktatásügyi hivatalok ... .... 94. « c) Egyetemek és főiskolák ... ... 95. « d) Középiskolai tanárvizsg. bizottság 107. « e) Felsőkereskedelmi iskolai tanár­vizsgáló bizottság... ... ... ... 108. « ' f) Középiskolai tanárképző intézet. 108. « g) Kereskedelmi isk. tanárk. int. ... 108. « h) Polgári iskolai tanárképzők. — Elemi iskolai tanítóképzők ... ... 108. « i) Paedagógiai szeminárium ... 109. « k) M. kir. állami óvónőképző intézet 110. « l) Hittani intézetek ... ... .... 110. « m) Kollégiumok és internátusok ... 111. « n) Középiskolák ... ... ... ... ... 112. « 1. Gimnáziumok ... _._ . . .... 112. « 2. Reáliskolák ... ... ... ... 114. & 3. Kereskedelmi iskolák _ . ,.. 115. « 4. Felsőbb leányiskolák ... ... 116. lapon. o) Polgári iskolák ... ... — ... 117. « p) Szaktanfolyamok ... ... ... ___ 118. « r) Jogi magánszeminariumok ... ... 119. « s) Szakiskolák ... ... ... ... ... 120. « 1. Gazdásági tanintézetek .._ 120. « 'A. Gyógyszerészgyakornoki isk. 120. « 3. Ipariskolák ... . ... 120. « 4. Iparos tanoncziskólák ... . 120. « 5. Keresk. női szaktanfolyamok 124. « 6. Művészeti iskolák... ... 124. « 7. Nyelvoktatási iskolák 12 ?. « 8. Gyors-és gépirási iskolák 127. « 9. Vizsgaelőkészitő-iskolák ... 128. « t) Gyógypaedagogiai intézetek ... 128. « u) Elemi iskolák... ... ... ... . ..129, « v) Óvodák ... ... ... ... ... ... 132. « x) Arvaházak ... ... ... ... 132. « a) A közoktatás érdekében szer­vezett tanácsok és bizottságok. 1. Országos közoktatási tanács. (IV, párizsi-u. 2. H. em.) Elnök: dr. Vass József. Másodelnök: dr. Békefy Bemig , zirczi, pilisi, pásztói és szentgotthárdi apát, Zircz. Alelnök: dr. Pauler Ákos, tud. egyetemi tanár. Titkár: dr. Bozóky Endre, kir. tan., középiskolai igaz­gató. Előadó tanácsosok: Dr. Domanovszky Sándor, tud. egyet. ny. r. tanár. Dr. Fináczy Ernő, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár. Dr. Kornis Gyula, tud. egyet. ny. r. tanár. Dr. Kürscháck József, m. kir. József-műegyetemi tanár. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, tud. egyet. ny. r. tanár. Dr. Négyesy László, tud. egyet. ny. r. tanár. Dr. Petz Gedeon, tud. egyet. ny. r. tanár. Dr. Tanfel Károly, tud. egyet. ny. r. tanár. Mezei Lajos, áll. polgári iskolai igazgató, az Orsz. Polgári Iskolai Tanáregyesület képviselője, Budafok. Köveskuti Jenő, áll. tanitóképzőintézeti igazgató, a Tanitó­képzőintézeti Tanárok Orsz. Egyesületének képviselője. Bátz László, ág. h. ev. főgymn. tanár, az Orsz. Közép­iskolai Tanáregyesület képviselője. ^ Tagok: Dr. Angyal Dávid, tud. egyet. ny. r. tanár. Baránszki E. László, az Orsz. magyar képzőművészeti főiskola r. tanára. Dr. Bénárd Ágost, ny. miniszter, egészségtan-tanár. Bernáth István, a Magyar Gazdaszövetség elnöke, köz­gazdaságtani egyet. ny. r. tanár. Dr. Birkás Géza, szfőv. közs. főreáliskolai tanár, szak­felügyelő. Bitter Illés, cz. főigazgató, czisztercitarendi főgimn. igazg. Dr. Bleyer Jakah, ny. miniszter, tud. egyet. ny. r. tanár. Dr. Buchböck Gusztáv, tud. egyet. ny. r. tanár. Dr. Burány Gergely, udv. tan., a csornai premontrei ka­nonokrend prépost prelátusa, Csorna. Dr. Császár Elemér, Erzsébet tud. egyet. ny. r. tanár. Dr. Csengeri János, Ferencz József tud. egyet. ny. r. tanár, Szeged. Dr. Dékány István, egyet. m. tanár, áll főreáliskolai tanár. Dékány Mihály, áll. tanitóképzőintézeti tanár. Faragó János, cz. főigazgató, ev. ref. főgimnáziumi igaz­gató, Pápa. Dr. Fröhlich Izidor, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár. Dr. Gombocz Zoltán, tud. egyet ny. r. tanár. Dr. Gyomlay Gyula, Erzsébet tud. egyet. ny. r. tanár. Győri Vilmos, áll. polgári iskolai igazgató, Sárvár. Dr. Gyulai Ágost, egyet. m. tanár, polgári iskolai tanár­képző, főiskolai igazgató. Dr. Heller Farkas, kir. József-műegyetemi ny. r. tanár. Dr. Huszti József, br. Eötvös József kollégiumi tanár. Jablonkay Gábor, Jézus-társasági főgimnáziumi igazgató, Szeged. Kindlovits Pál, székesfővárosi elemi isk. igazgató-tanitó. Dr. Kisparti János, kegyesrendi főgimnáziumi tanár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom