Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Kir. Curia. 49 Munkásbizt. biróság. Birák: Weis Károly, tanácselnöki czimmel, dr. Adolf Sebestyén, tanácselnöki czimmel, dr. Schulek Kálmán, dr. Bötth László, dr. Pap István, Kolos Jenő, dr. Hrehuss Viktor, dr. Istvánffy Lajos, dr. Pap Móricz, dr. Wesztermayer Vi­dpr, Witt László, dr. Kéler József, dr. Görgey Sándor, dr. Scbmőr Gyula, dr. Dániel Lajos, dr. Baskó István, Geiger Dezső, Bocskor Antal, Bácz Lajos, dr. Szentkirályi Gyula, dr. Jurka János, dr. Sereghy Mihály, Traeger Zsigmond, dr. Agorasztó Péter, dr. Bodolla Béla, dr. Magyar István, dr. Bákosy Imre, dr. Dezső Kálmán, Keczer Gyula, Sélley Barnabás, Frank Lajos, dr. GaárVilmos,dr. Dicsőfi Sándor, Gaiger Miklós, Kulin Sándor, Fövenyessy Lajos, dr. Hu­szár Sándor, dr. Bella János, dr. Geszti Andor, Stocker Antal, Lauffer Gyula, dr. Jékey Dániel, dr. Slavek Ferencz, Módly Béla, Csizinszky Ágost, dr. Kovács Marczell, dr. Pazár Zoltán, Filipek Ferencz, dr. Kozma Endre, dr. Men­delényi László, dr. Németh Budolf, dr. Szűcs Zoltán, dr. Novotny Károly, dr. Totth István, Hutás József, Vámosy Mihály, dr. Ternovszky Béla, dr. Zsitvay Géza, dr. Mezey László, dr. Bolla ^rpád, dr. Stengl Antal, dr. Vida Zoltán, dr. Töreky Géza. Elnöki tanács: dr. Bauss Olivér. (Tel. 15—72.) Tanácsjegyzők: Laurisin Miklós, kir. tvszeki bíró, Ítélőtáblai birói czimmel. Dr. Mariska István, kir. jbiró, Ítélőtáblai birói czimmel. Dr. Sármir Antal, kir. tvszéki biró, itétőtáblai birói czim­mel. Dr. Bozóky Mátyás, kir. tvszéki biró. Dr. Jánosy Aurél, kir. tvszéki biró, ítélőtáblai birói czim­mel. Dr. Kisfaludy Géza, kir. jbiró. Báró dr. Gaizler Géza, kir. tvszéki biró. Dr. Jókay Sándor, kir. tvszéki biró. Dr. Avedik Félix, kir. jbiró. Dr. Kiss György, kir. jbiró. Dr. Parcsetich László, kir. jbiró. Dr. Vörös Ernő, kir. tvszéki biró. Dr. Máry Gyula, kir. bírósági titkár. Dr. Németh Sándor, kir. birósági jegyző. Dr. Zettl Ágoston, kir. birósági jegyző. Segédhivatal. Irodafőigazgató: Szende Alajos, kir. tanácsos, a segédhivatal vezetője. (Tel. 65-88.) f) Budapesti királyi Ítélőtábla. (V, országház-tér 12. — Tel. : 38—78. 168—64.) (Hatásköre kiterjed: a balassagyarmati, budapesti, buda­pesti büntető, egri, kalocsai, kecskeméti, pestvidéki, szé­kesfehérvári és szolnoki kir. törvényszékek területére.) Elnök: dr. Juhász Andor Alelnök: dr. Degré Miklós. Tanácselnökök: dr. Bakó József, alelnöki czim, dr. Bóth Ferencz, dr. Góth Ferencz, dr. Bakonyi Kálmán. Nyirő Géza, dr. Szekeres Sándor, Brezanóczy Sándor, Csapó Ferencz, dr. Simay Gyula, Knorr Kálmán, dr. An­dorffy Károly, (az ig.-ügyi miniszt.-ban), dr. Görczy Gyula, Térfi Dezső, dr, Láng Ernő, dr. Borsiczky Imre, Ury La­jos, dr. Schermann István, dr. Kállay Miklós. Birák: dr. Schmidt Gusztáv, kúriai biró cz. és j., dr. Kéri Miklós, Szálé János, kúriai birói cz., dr. Prugberger Vincze, kúriai birói cz., dr. Laudon Gyula, kúriai birói cz., dr. Makucz Artúr, kúriai birói cz., dr. Kecskeméti Emil, j Madarassy Béla, kúriai birói cz., dr. Endler Miklós, dr. j Szepesi József, kúriai birói cz., dr. Gallia Béla, kúriai bi- j rói cz., Dózsa Ferencz, kúriai birói cz., Dusárdy István, I Kramaszta Imre, Balpataky József, Uzonyi Géza, Bánrévy 1 Czim- és lakásjesiyzék. 1922. I. József, Hunyor Ödön, dr. Kovács László, dr. Sebestyén Imre, dr. Karcsay Gyula, Bakóczy István, dr. Berger Be­zső, dr. Tóth Miklós, Orosz Mihály, Auer Károly, dr. Klu­zsinszky Károly (az ig. ügyi minist.-ban.) Kelemen Imre, dr. Matzke Károly, curiai birói cz. (az ig.-ügyi minist.-ban). Alberti Ernő, Székely János, dr. Thébusz Aladár, dr. Ipo­vitz Károly, dr. Költő Gábor, (az ig.-ügyi miniszt.-ban), Jakab Mihály, dr. Szentirmay Ödön, Lázár Kálmán, dr. Vecseklőy József, kúriai birói cz., (az ig.-ügyi miniszt.­ban), Bátory István, dr. Kendi Elemér, dr. Baisz Béla, dr. Álmási Ántal, Pogonyi Nándor, Strassenreiter Ignácz, az ig.-ügyi miniszt.-ban), Vojtkó Miksa, (az ig.-ügyi mi­nlszt.-ban), dr. Csopey Dénes, (az ,ig.-ügyi miniszt.-ban). dr. Horváth József, dr. Alcsuti Ágost, dr. Sztankovits Jenő, Klie Antal, dr. Noszkó Imre, Zachár István, dr Kirchner Viktor, az ig.-ügyi miniszt.-ban), dr. Borsos" Endre, (az ig.-ügyi miniszt.-ban) 1 Pavelka Albert, Du- lánszky Lajos, dr. Bömches Gyula, dr. Neuhold Ferencz­dr. Haris Andor, Sztankay Jenő, dr. Petőcz Gyula, (az ig.­ügyi miniszt.-ban), dr. Kientzcl Tivadar, dr. Kozma Ala­dár, dr. Sebestyén Ödön, dr. Soós Zoltán, Kalós Pál, (az ig.-ügyi mrniszt.-ban), dr. Karay Pál, (az ig.-ügyi miniszt.­ban. dr. Sándorfi Kamill, az ig.-ügyi miniszt.-ban). Elnöki titkár : dr. Vincenti Gusztáv. Tanácsjegyzőkül berendelt birák: Szeőke Lajos, dr. Stoffer Albert, dr. Kozmutza Hermill, Szeles József, dr. Szitás Jenő, dr. Goldmann Bernát, dr. Tóthfalussy Ödön, dr. Móritz Ernő, dr. Karay István, dr. Tóth István, dr. Jászfy Géza, dr. Lukács Zoltán, dr, Pósta Lajos, dr. Stekker Dénes, dr. Bácz József, dr. Keresztes György, dr. Czermann András. Tanácsjegyzőkül berendelt birósági titkárok: dr. Havlicsek Antal, dr, Biegelbauer Árpád, Pallaghy Zoltán, Móga László, dr. Ürmössy Andor, dr. Hoffmann Emil, dr. Túrák Dezső. Tanác^j egyzőül berendelt kir. törvényszéki jegyző: dr. Biczó László. Segédhivatal. Főigazgatók: Bernáth Elek, Végh József, Boros Jó­zsef, Kis Ignácz, Koczó Árpád. g) M. kir. Munkásbiztosítási Felsőbíróság. (V, akadémia-utcza 1. —Tel. 88—95.) (Az 1921: XXXI. t.-cz. 3. §-a értelmében kir. Ítélőtábla jel­legével van szervezve). Elnök : dr. Vályi Sándor. Tanácselnökök: dr. Juhász Béla, dr. Körtvélyessy György, dr. Kramolin Ernő. FelsőbirSk : dr? Mffieí János, Knoll Béla, Jókuthy Miklós, Hunyor László, dr. Kemény István, dr. Margitai Valér, dr. Fertsek Gyula, dr. Medgyesi Ferencz, dr. An­talfy Mihály, Moizer Imre. Titkár: dr. Fuhrmann Antal. Jegyzők: dr. Kürthy Emil, dr. Biidiger Kornél, dr. Bézay Jenő, dr. Gersey János. Irodafőigazgatók: Dornstädter Bezső. Irodaigazgató: Feley Aladár. Budapesti kir. Munkásbiztositási Biróság. (Helyiség : X, Orczy-út 31/6. — Tel. Józs. 44—12.) Elnök: dr. Paradeiser János. Alelnök : dr. Penkala János. Birák: Porázik János, dr. Iványi Lajos. Jegyzők: dr. Tóth Béla, dr. Bnff Lajos. Irodaigazgató: Adorján Antal. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom