Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - I. Pénzintézetek

Biztosító intézetek. 207 Biztositó intézetek. Holzmann Ármin, dr. Jusztusz Zsigmond, Lord Adolf, dr. Marschalkó János, dr. Mautner Dezső, Spitz Henrik. Felügyelő-bizottság: Engel Mihály, Missák Henrik, Scheuer F. H. Róbert, Szántó Jenő. Igazgatók: Bauer Jenő, Ehrenfeld Mór, Kral Gyula. Czégvezetők: Bárdos Samu, dr. Kalmár Ármin, Ster­ner Bezső, Zádor Dezső. Alapításai: Faértékesitő r.-t. — Magyarországi faraktárak részv.-társ. Vezérigazgató: Németh Ferencz. Folyószámla-leszámitoló bank részvény­társaság. Conto-Corrent-Escompte Bank-Actiengesellschaft (VH, Erzsébet-körút 31.) Igazgatóság : Pick József elnök, Beck Vilmos, ifj. Kal­livoda Ferencz, dr. Kovács Jenő, Pick Bezső. Felügyelő-bizottság: Arányi Ignácz elnök, Batten­berg Lajos, Fejér Gyula. Földhitelbank részvénytársaság. Bodenkreditbank-Actiengesellschaft. (V, hold-u. 1. — Tel. 138—90, 138—91, 180—33, 180—34.) Igazgatóság: dr. Paupera Ferencz vezérigazgató-alel­nök, br. dr. Kohner Adolf elnök, Engel Pál alelnök, Wäl­der Gyula alelnök, Biró Zsigmond, Diner Gyula, Erney Károly, Hajdú Zoltán, br. Hazai Samu, dr. Hirsch Albert, br. Kohner Willy, Korner Gusztáv, gr. Klebelsberg Kuno, Lichtenstein László, Mende Gyula, Polnay Jenő, dr. Ro­senberg Vilmos, br. Tornay Bezső, dr. Tóth Béla, Vas Zsigmond, Wälder Béla ügyvezető igazgató, Wellisch Alfréd, gr. Wenckheim Dénes, Zala Lajos ügyv. igazgató. Felügyelő-bizottság: Katona Béla elnök, Dóczi Ig­nácz, Halasi Mór, dr. Marton Miksa, Milos György, dr. Oberschall Pál, dr. Végh Aladár, Wellisch Andor. Czégjegyzésre jogosultak: Majtényi József igazgató, dr. Engel Gyula főügyész, dr. Forrai Ernő, Fuchs Endre, PenderK. Farkas főkönyvelő, helyettes-igazgatók, Kökény Sándor gazd. igazgató, Bévay Pál, dr. Buzsios Károly, dr. Wellisch Jenő czégvezetők. Fővárosi bank és váltó-özlet részvénytársaság. Hauptstädtische Bank und Wechselstuben­Actien­gesellschaft. (V,Dorottya-u. 4. —Tel. 130—29,131—23, 171—51,78—51.) Igazgatóság: Szécsi Lajos elnök, Péteri János alel­nök, Adler Szigfrid, Dirnfeld Adolf, Gerlóczy Béla, dr. Buday-Goldberger Leó, Bóna Bichard vezérigazgató. Felügyelő-bizottság: Khayll Elemér, Schlesinger Adolf, Károly Henrik. Igazgatók: Graf Mihály, Oláh Sándor. Aligazgatók: Fischhof Béla, Lichtenstein Kár., Reischl Károly. Czégvezetők: Ábrái Zsigmond, D'Albini Lajos, Ka­posi Vilmos. Fővárosi kereskedelmi bank részvénytársaság. (IV, Semmelweis-u. 2. — Tel. 9—54.) (Tőzsdefiók: V, szabadság-tér 17. — Tel. 4—81.) Igazgatóság: Elnök: Szmrecsányi György, alelnökök: Dán Viktor, dr. Eulenberg Pál, vezérigató: Krammer Ká­szonyi Károly, dr. Bányay Sándor, Barna Bertalan, dr. Faludy Jenő, Faludy Sándor, Graner Sándor, dr. Franki Imre, Horváth Károly, Heidlberg Károly, Lóránt Henrik, Mayer Jaques. Somlyó Arnold, Steinhardt Antal. Felügyelő-bizottság: Elnök: Gerenday Béla.Aranyossy András, Mészáros Győző, dr. Schmidlechner Károly. Czégvezető : Pollner Dezső. Irodafőnök és a váltóosztály vezetője: Wolf Géza. Pénztáros: Kotacsek Ferencz. Gaea bank részvénytársaság. (IV, Királyi Pál u. 9., félemelet. — Tel. Józs. 101—33.) Igazgatóság: Czermann József alelnök, dr. Debreczeni Sándor jogtanácsos, Kopeczek György vezérigazgató, dr. Kopeczek Emil igazgató, Libits Adolf, Montenuovo Nán­dor herczeg, Preysz Gusztáv, dr. Sigmond Elek. Czégvezetők : Czerman Lajos igazgató, Fischer Árpád. Felügyelő-bizottság : Finek F. Sándor, Schőnwiesner Kálmán, Jamisch Gyula, Macskássy Sámuel. Gaedicke A. részvénytársaság. (IV, Kossuth Lajos-u. 11. — Tel. 661.) Igazgatóság: Székely Ferencz elnök, Ittner Miksa Vilmos, dr. Makai Ernő, dr. Mayer Ernő, Timár Lajos. Felügyelő-bizottság: Holló Ágoston, Ullmann József, Zimmermann Henrik. Czégvezetők : Ullmann Bernát, Springer Budolf. Hazai bank részvénytársaság. Vaterländische Bank-Actiengesellschaft. Banque de la Patrie Société Anonyme. (V, harminczad-utcza 6. — Tel. 61—01, 61—02, 61—03, 61—04, 61—21, 61—22. Interurbán: 6/41.) Fiókok: IV, kecskeméti-u. 19.—Tel. 99—95. — V, Nádor­utcza 18. — Tel. 86—01. — VT, Andrássy-út 48. — Tel. 104—03. — VH, Bákóczi-út 26. — Tel. Józs. 126—34. Elnök: br. Dániel Ernő, Alelnök: br. Hatvány Béla, Walder Gyula. Igazgatóság: Biró Zsigmond, dr. Chorin Ferencz, Erney Károly, Hajós Menyhért, dr. Hirsch Albert, dr. Kele­men Gyula ügyvivő igazgató, Kónyi Hugó ügyvivő igaz­gató, br. Kuffner Károly, Bosenberg Hermán, Schmidt Bichard, Schrecker S. Lipót, Szécsi Pál ügyvivő igazgató, dr. Tóth Béla, gróf Teleki Pál, gróf Wenckheim Dénes. Felügyelő-bizottság: Angyal József, Bäcker Béla, Karátson Lajos. Püspöky Emil elnök, dr. Szabó József, dr. Szilágyi Áxthur Károly. Igazgatók: Bäcker Gyula, dr. Hoch József, Kovács Ernő, Kreutzer Jenő, Paulay József, dr. Bapoch Jenő, Sugár Lajos, Székler Mór, Czégvezetők: Guttmann Gyula, Morvay István, Neu­mann Béla, Vargha Miklós ig.-helyettesek, Ágoston Osz­kár, Balázs László, Földes Áladár, Gergye Sándor, Gróf István, Kilényi Bichárd, Kálmán Mór, Lukáts Károly, dr. Nágel István, Neumann Nándor, Bajna Vilmos, Somló Ede, Szandtner Béla. Hazai kereskedelmi- és iparvédő bank részvény­társaság felszámolás alatt. (VHI, Szentkirályi-u. 3.) Felszámolók: Köhler Ferencz, Haraszthy Kálmán, Geiringer Géza. Hecht bankház részvénytársaság. Hecht Bankhaus-Actiengesellschaft. (IV, Ferencziek-tere 7. Tel. 6—49.) Igazgatóság : dr. Székely Fülöp, Hecht Mór.. Felügyelő-bizottság: Hajós Gyula, Vermes Imre, Grecsner Ernő. Czégvezetők: Hecht Simon, Jakober Szerén. «Hermes» magyar általános váltónzlet részvény­társaság. «Hermes» Ungarische Allgemeine Wechselstuben­Actien­gesellschaft. (Központ, IV, főposta-utcza 5. — Tel. 54—12, 54—13, 54—14, 54—15, interurbán b. 186. — Baross-téri fiókpénz­tár: VH, Baross-tér 16. Tel. Józs. 26—43. — Erzsébet­városi fiókpénztár : VH. Bákóczi-út 20. Tel. JÓZS. 120—47. — Lipótvárosi fiókpénztár : V, nádor-u. 25. Tel. 88—58, 146—40. — Wieni fiók: Wien, I. Stock im Eisenplatz 3.) Igazgatóság : baranyavári br. Ullmann Adolf elnök ; igazgatósági tagok: Breitner L. Zsigmond, Ehrlich Emil,

Next

/
Oldalképek
Tartalom