Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Biróságok. 382 Biróságok. dr. Iványi Lajos, dr. Vizi Ferencz, dr. \ida Gyula, dr. Selyeby Béla, dr. Berzeviczy Jenő, dr. Majoros Ödön, dr. Loser János, dr. Zajzon Ernő, dr. Kovács György, dr. Warga Zoltán, dr. Robonyi Ferencz, dr. Vándorffy Lajos, dr. Juhász Dénes, dr. Máthé Dezső, dr. Szondy \ iktor, dr. Grabovieczky Gyula, dr. Keresztes Miklós Antal. dr. Kölber Pál, dr. Cristofoly \ incze. Joggyakornokok: dr. Bertók Géza, Baumgartner Lajos, dr. Mihaleczky Vilmos, dr. Poroszlay István, Laka­tos Lajos, dr. Jónás Sámuel, dr. Rátái György, Cliriastely Zoltán, dr. Salamon Miklós, dr. Szőke Andor, dr. Dömö­tör Jenő, dr. Dienesch András, dr. Szabó Áron, dr. Hajnal Béla, dr. Messik Lajos, dr. Várdai István, dr. ifj. Schön­witzkv Bertalan, dr. Tellyesniczky László, dr. Déry Pál, dr. Hajdú József, dr. Gál László, Dániel Lajos, dr. Haviár Ferencz. dr. Révai Gyula. dr. Szüts István, dr. Csók Ká­roly, dr. Huczik Elemér, dr. Bolla Lajos Gyula, Töttösy Béla, Kósa Ferencz, dr. Ungár Sándor, dr. Deák Imre, dr. Schüszler Rezső. Irodaigazgatók: Mészáros Antal, Wüsztner Heniik. Irodafőtiszt: Udvardy Béla. Irodatisztek: Kapu Béla, Székely Bernát, Biczó Dezső, Német Ármin, Herdy Lajos, Nemeskey Mátyás, Vörös Jó­zsef, Földesi Márton, Schmer János, Láng Béla, Har­sányi János,Eörssy Károly, Pelsőczy Árpád, Németh Imre, Vajda Ármin, Haracskó Gusztáv, Gábor György, Taraba János, Török István. írnokok: Körmendy Ferencz, Perlaky József, Bencze Mór, Zombor Imre, Puza Pál, Borbás Ernő, Vajner Gusz­táv, Balassa Fülöp Ferencz, Kocsi Károly, Halmos Sán­dor, Kabók Ferencz, Hadik István, Gáspár Ferencz, Józsa Lajos, Szilágyi Zoltán. Mácsay Aladár, Baka János, Fe­kete Lajos, Fábry Zoltán, Gábris István, Vltsák József, Blumenthál Márk, Gerlich János, Csizmás József, Fülöp Lajos, Várkonyi László, Pilát Alfonz, Berszán Miklós, Lichtmann Zsófia kezelőnő. Tolmácsok: Somogyi Ede (német, franczia, olasz, an­gol), dr. Jekel Péter (német), dr. Pásztélyi István (német), Stojics Iván (horvát), Huszár Antal (román), Fodor Dezső (német), dr. Sömjón Géza (franczia, spanyol), dr. Holló József (olasz), dr. Graber Károly (német), dr. Poic Félix (horvát), dr. Fischer Artúr (horvát), dr. Fuchs Mór (né­met), dr. Dalma József (tót), dr. Vecseklőy József (német), dr. Szabó Kálmán (olasz), Delmár Jakab, (lengyel), dr. Gulden Ferencz (horvát), dr. Horváth Cornél (német), dr. Benzán Guidó (olasz), dr. Bossányi Iván, (német, franczia, angol, olasz), dr. Dávid Miksa (német), Palladi Leontin (román). I— III. ker. kir. járásbíróság. (Telekkönyvi hatósággal felruházva.) (H, fő-u. 75. — Tel. 120- 09.) Járásbirák: dr. Talabér István, Hoffer Mihály, dr. Petz István, Déry József, Münster Ferencz, dr. Kirchner Viktor. Önálló műk. körrel felr. jegyzők: Biró Lajos, dr. Kis Kós László, dr. Nádas Sándor, dr. Szenes György. Joggyakornokok: dr. Ludinszky Lajos, dr. Erdélyi Henrik, dr. Hoensch Vilmos, dr. Raics Milorád, dr. Hoff­mann Emil. Irodatisztek: Spatz Lipót, Szathmáry I. János, Bodor Gábor. írnokok: Schik Ferencz, Kis Manó, Pék Béla, Téri Géza. Vörösházy Pál, Karda Gergely, Havas Izidor, Schu­bert Elek, Csuka Lajos. Telekkönyvvezetők: Popelka István, Bozóky Leó, Szebehelyi Gyula. Végrehajtók: Lovák Ede, Révész Gyula, Engler Kálmán. Budapesti központi kir. járás­bíróság. (V, Markó-utcza 19,21,23,25. — Tel. 131—91, 131—9-2, 131—93, 131—94, 131—95, 131—96.) | Vezető: Rabács János, kir. itélő táblai biró. Járásbirák: Eberhardt Orbay Dénes, dr. Buzáth Péter, ! Arany Sándor, dr. Tatics Péter, dr. Ladányi Béla, dr. I Fendrich Hugó, dr. Borsody Miklós, Dabis Antal. dr. Serly Nándor, Kovács Béla, dr. Ehrlich Ármin, dr. Le­hóczky Vilmos, Berdin Kt'lmán, Andrasovits Imre. dr. Barta Aurél, dr. Král Miklós, dr. Medveczky László, Zana János. Deutsch Fngyes, Wiener Ferencz, Kovács István, dr. Graf Vilmos, kir. itélő táblai biró, dr. Sebestyén Ödön, dr. Kamensky Gyula, dr. Fábry Gyula, dr. Vály Gyula, dr. Regéczy Nagy Andor, Luther Nándor, Kulcsár Ferencz, dr. Osváth Albert, dr. Kovácsi Sándor, Nóvák Sánior, dr. Füredi Ferencz, kir. itélő táblai biró, dr. Rónai Sándor, dr. Unger Károly, Stur János, dr. Jellinek Ede. dr. Stoffer Albert, Palotay János, dr. Oblatt Samu, dr. Éder Hugó, Kovách udön, kir. itélő táblai biró, dr. Csepely Sándor, dr. Tomcsányi Zoltán, Langhammer Gyula, Virágh György, dr. Brand Arnold, dr. Hofhauser Imre, dr. Nászay Károly dr. Stadler Endre, Csató Zsigmond, Németh Jenő. Borsos Endre, Sándor Jenő, dr. Bun Károly, dr. Sándorffy Kamill, Malatinszky Kálmán. Albirák : dr. Szemlér Lőrincz, Szvoboda Jenő, dr. Tol­nav Iván, dr. Jakab Zsigmond, dr. Rácz János Jenő, dr. Burghardt P. István, Hlavathy Béla, dr. Szeleczkv Béla, dr. Bolemann Ernő, dr. Rapoch Jenő, Biber Dezső, dr. Lábán János, dr. Jakabfalvay Zoltán, Csipkay Emil Andor, dr. Ridly István, Zsédely István, Fekete Jenő, Reich Péter Kornél. Pogány László, dr. Krück Zoltán, dr.Hajdú György, dr. Ágoston Sándor, Biró Lajos, Bálint Andor. Jegyzők: dr. Bo'er Lajos, dr. Gedeon Alajos, dr. Czi­rer Akos, dr. Apor István, dr. Erdődy László, Kernstock Kornél, Csikmák Lajos, dr. Csizinszky Lajos. dr. Pogány Dezső, dr. Nahalkó Tibor, dr. Karay István, Szpevák Kálmán, dr. Farkas Miklós, dr. Kircz Gusztáv, Láng Gyula, dr. Roth Gyula, dr. Kágyi Aladár, dr. Csillag Benő. dr. Riedl József, dr. Czermann András, dr. Medgyesy László, dr. Csetényi Andor, dr. Oszeczky Béla, dr. Mészá­ros Béla. Irodaigazgatók : Bihari Soma, Czeschner József, Egyed József, Kövesi Bódog, Szilágyi József. Végrehajtók: Bisitz Mihály, Bolváry Zahn István, Bún József, dr. Dobrov Ede, Élő János, dr. Forgács Tiva­dar, Füredy Ferencz, Gabriel Károly, Gombos Ernő, Gömbös Antal,,Krausz István, Ladányi Lajos dr., Mái­István, Papp Árpád, Pataki Antal, Pongrácz Olivér, Schrank József, Szabó Gábor, Szilágyi János, Terray László, Tipula Aurél, Wimmer Jenő. Budapesti kir. büntető törvény­szék. (V, Markó-utcza 27. — Tel. : 19—88.) Elnök: dr. Baloghy György, curiai biró. Törvényszéki birák : dr. Langer Jenő. Barátli Zoltán, dr. Kiss István, dr. Mikovich Lajos, dr.Füzesséry Zol­tán. dr. Tholt István, Csáder Gusztáv, ítélőtáblai birói cz. és j., dr. Horváth Sándor, dr. Biró Kálmán, dr. Vass Lajos, Molnár István, Auer Károly, dr. Bartha László. Flei­scher Kornél, dr. Kendi Elemér v. b., Csengey Kálmán, Ruszinko Béla, Nedeczky ,Géza, dr. Polányi Aladár, dr. Schirilla Achill, dr. Ádám Árpád, dr. Perétny Gábor, dr. Csopey Dénes v. b,, dr. Bömches Gyula, dr. Korpády Zoltán, Piacsek Győző, dr. Surgóth Gyula, dr. Takács Aurél, v. b., dr. Lázár Ernő, Krayzell Miklós. Székely Lajos, Nagy Béla, dr. Krezsák Pál, dr.. Heller Erich, dr. Vass Károly, dr. Mándi Sándor, dr. Mann Hugó, dr. Margalits Ede, dr. Istvánffy Sándor. Babocs Mátyás. Za­charia Oktáv, dr. Szlávy István, dr. Simon Gyula.. Albirák : dr. Bubics Jenő, dr. Balassa Gusztáv, dr. Fayl Ivor, dr. Elekes Mátyás, dr. Gangéi Ödön. Jegyzők: dr. Békés Gyula. dr. Havlicsek Antul, dr. Biegelbauer Árpád, dr. Miller István, dr. Oláh ErnŐ, dr. Nyáry Miklós, dr. Lengyel Ernő, dr. Gyulai Ernő, dr. Szabó István, dr. Terhes Tivadar, dr. Fridrich Ferencz, Sipler Jenő, dr. Bóka Károly, dr, Buriánlmre, dr. Medves M. István, dr. Talaky János, dr. Zsacskó Béla, dr. Musa István, dr. Gál v dön, dr. Kolosy Lajos, dr. Vörös Ernő, dr. Főklesi Kálmán, dr. Puchó Gusztáv, dr. Jánosi László, dr. Nyúl István, dr. Bartha József, dr. Kartochecke Alajos,

Next

/
Oldalképek
Tartalom