Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

3. rész - A) Országgyűlés

Országgyűlés : Főrendiház. 289 Országgyűlés : Főrendiház, € felsége által élethossziglan kinevezett főrendi­házi tagok. Benczúr Gyula, dr., Bpest, VI, Lendvay-u. 15. Bernáth Géza (bernáthfalvi) dr., b. t. t., Budapest, VI, Nagy János-u. 15. Beöthy Zsolt, min. tan., egyetemi ny. r. tanár, Budapest, VII, Erzsébet-körút, New-York palota. Bezerédj Pál (bezerédi), b. t. t., Bpest, IV, Angol királynő­szálloda, (Hidja, Tolna vm.) Bujanovics Sándor (aggteleki), udv. tan. Bpest, Vili, Fő­líerczeg u. 30 a. Burchard-Bólaváry Konrád, Bpest, I, várkert-rpt 17. (Ve­lencze, Fejér vm.) Burián István, br. (rajeczi) b. t. t. (Wien, Bankgasse 6.) Cliorin Ferencz, dr., Bpest, V, sas-u. 14. Concha Győző, dr., Bpest, VIII, muzeum-krt 19. Ernuszt Kelemen (gerdovchaki), b t. t., Budapest, VDI, Pannonia-száll. (Ólad, u. p. Szombathely, Vas vm.) Gaál Jenő (gávai), min. tan., műegyetemi tanár. (Budapest, IX, Ferencz-körút 29.) (Lökösháza, Arad vm.) Gajári Ödön, nagybirtokos, hírlapíró. Hajós József, (dömsödi) Bpest, muzeum-krt 18. (Dömsöd, Pest m.) Hatvany-Deutsch Béla, br. V., Nádor-u. 3. Hengelmüller László br., b. t. t., Abbazia. Heinrich Gusztáv dr.,akad. főtitkár,Bpest, V,akadémia-u.2. Hertelendy Ferencz, (Lesenczetomaj.) Horváth Elemér, min. tan., a Magyar ált. hitelbank igaz­gatója. Kállay Albert (nagykállói), b. t. t., Bpest, IV, kishid-u. 5. Vadászkürt szálloda. (Szeged.) Lánczy Leó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnöke, Budapest, VI, Nagy-János-u. 13. Latinovits Frigyes, (borsodi és katymázi) nagybirtokos, Bpest, Bristol-szálloda. (Bácsborsód.) Ludvigh Gyula, b. t. t., Budapest, VI, Andrássy-út 88. (Szepesbéla.) Márffy Emil, (verseghi) Bpest, VHI, Horánszky-u. 4. (Kaposvár.) Matlekovits Sándor dr., b. t. t., Budapest, IV., Veres Pálné-u. 9. Meczner Béla, Bpest,VH.Kazinczy-u. 47. (Sátoraljaújhely.) Mikó Bálint (csík-zsögödi), V, Sólyom-u. 15. Csíkzsögöd. Miklós Ödön (miklósvári), Budapest, IV, fővám-tér 2. (Alacska, u. p. Sajósztpéter.) Molnár Viktor (parnói), dr., VH, Murányi u. 41. (Zemp­lónkelecsény). Dr. Müller Kálmán br., (szentgyörgyi) Bpest, IV,váczi u.4. Ormódy Vilmos (ormódit, Bpest, IV, vigadó-tér 1. Popovics Sándor, dr., b. 1.1. (Wien, osztr.-magyar bank). Plósz Sándor, dr., b. t. t. I, ménesi út 63. Pranger József. (Rohoncz, Vas m.) Bakodczay Sándor, dr., b. t. t. (Zágráb.) Rákosi Jenő (mindszenti), Bpest, I, Lisznyay-u. 11. Boszner Erwin, br., (rosenecki) b.t. t., Budapest, VI, Bu­lyovszky-u. 39. Semsey Andor, (semsei) Bpest, IV, váczi u. 61. Sombory Lajos (nagysombori), kamarás, Bpest, VIII, fhg Sándor-u. 36. (Magyarnagysombor, Kolozs vm.) Szabó Jenő, Bpest, VI, Nagy János-u. 44. Szalavszky Gyula, b.t.t. Bpest,V, Deák-Fer.-u. 12. (Nyáron és ősszel: Kiszsámbokrét, u. p. Melsicz, Nyitra vm.) Szily Kálmán, min. tan., akadémiai főkönyvtáros. Tarkovich József, b. t. t., Bpest, V. hold-u. 2. Teleki Sándor,gr.,(széki), Budapest,VI,Vörösmarty-u.34/a. Tomassich Miklós, dr., b. t. t. (Zágráb.) Ullmann Adolf, baranyavári, a Magyar Alt. Hitelbank vezérigazgatója, Bpest,VI, Nagy János-u. 25. Üchtritz Zsigmond, br., b. 1.1., Bpest, Pannónia szálloda. (Pölöske, u. p. Noszlop ; Veszprém vm.) Weisz Manfréd, nagyiparos. Wolff Károly, dr. (Nagyszeben). Zeyk Dániel, (zeykfalvi) Bpest, IV, Angol királynő szál­loda. (Nagyenyed.) Zsolnay Miklós, Bpest, VH, Thököly-út 70. Czím- és Iakásjegyzék. 1910. A főrendiház által élethossziglan megválasztott főrendiházi tagok. Batthyány Elemér gr. (németujvári), Bpest,IV,borz-u. 10. Batthyány Lajos gr., b. t. t. (németujvári), Budapest, VLQ.Eszterházy-u.21. Béldi Ákos gr., b. t. t., (uzoni), Bpest, IV, Deák Fer.-u. 1. Angol királynő-szálloda. (Kolozsvár.) Eötvös Lóránt br. dr. (vásárosnaményi). b. t. t., egyet. tanár, Bpest, VIII, Esterházy-u. 3—5. (Élettani intézet.) Erdődy István gr. ifj. (monyorókeréki és monoszlói), b. t. t., Bpest, IV, Angol királynő-szálloda. (Jaska.) Festetich Vilmos gr. (tolnai), b. t. t. kamarás, Bpest, VHI, vas-u. 12. (Toponár, Somogy vm.) Jósika Samu br. (branyicskai), b. t. t., Bpest, IV, Bristol­szálloda. (Szurduk, Szolnok-Doboka vm). Odescalchi Arthur hg. (szerémi), kamarás. Budapest, VI, rózsa-u. 61. (Körmöczbánya.) Pálffy Béla gr. (erdődi), kamarás. Budapest, IV, Angol királynő-szálloda. (Kismagyar, up. Nagymagyar v. Vöröskő, p. t. Cseszte, Pozsony vm.) Budnyánszky József br. (dezséri), a főrendiház háznagya, Bpest, V, országház. (Tótkelecsény, u. p. Alsósztregova, u. t. Litke.) Zichy Antal gr. (zichi és vásonykeői). (Cziffer, Pozsonym.) * Elnök : br. Jósika Samu. Alelnökök: gr. Széchenyi Bertalan, dr. Vavrik Béla. Jegyzői kar : gr. Almássy Imre, gr. Csekonics Sándor, gróf Degenfeld-Schomburg Pál, Hertelendy Ferencz, br. Radvánszky Albert, gr. Széchenyi Viktor, gr. Vigyázó Ferencz, gr. Zichy Rafael. Háznagy: br. Budnyánszky József. Királyi és országos legfőbb fegyelmi biróság. Elnök: a főrendiház elnöke. A főrendiház részéről. Rendes tagok: gr. Almássy Imre, Bernáth Géza, dr. Chorin Ferencz, gr. Cziráky Antal, gr. Dessewfíy Aurél, gr. Esterházy Sándor, gr. Esterházy László, Ludwigh Gyula, Molnár Viktor, hg. Pálfy Miklós, Plósz Sándor, gr. Széchényi Béla, gr. Teleky Gyula, gr. Teleky József, gr. Vigyázó Ferencz, dr. Wlassics Gyula. Póttagok: gr. Csekonics Sándor, gr. Degenfeld-Schom­burg Pál, Márffy Emil, Szabó Jenő, gr. Szapáry György, gr. Széchenyi István. A kir. Curia részéről. Rendes tagok: dr. Bhorer Miklós, dr. Beck Hugó, Zachár Emil, Fittler Imre, dr. Tarnay János, Vargha Ferencz, Havas Károly, Grecsák Károly, Bubla Ferencz, Somogyi Mihály tanácselnökök. Balázsovits József, dr. Szegheő Ignácz, Onaciu Sándor, dr. Staud Lajos, dr. Karay Lajos, dr. Lallosevits János, Weis Károly, Avedik Simon, rendes birák. Póttagok: Zsiros Kálmán, dr. Túry Sándor, Deák Péter, dr. Nyeviczkey Antal, Szüts Miklós, Bibossy Kálmán, rendes birák. Királyi és országos közigazgatá si fegyelmi biróság. Elnök: a főrendiház elnöke. A főrendiház részéről. Rendes tagok: gr. Almásy Dénes, gr. Bánffy György, Béldi ixkos gr., Csathó Ferencz, br. Eötvös Loránd, Günther Antal, br. Prónay Dezső, br. Boszner Erwin, Szalavszky Gyula, Tarkovich József, gr. Teleki József, gr. Zelanka-Zelenski Bóbert. Póttagok: ifj. gr. Esterházy Pál, gr. Lónyay Gábor, hg. Odescalchy Jenő Zoárd, gr. Teleki Tibor. 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom