Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyél) hatóságok 532 és intézmények. A tanács tagjai. a) A kormány részéről: Gr. Andrássy Géza, Hartig Sándor, dr. gr. Semsey László, Hauszmann Alajos, Hosz­potzky Alajos, Joanovich Pál, dr. Némethy Károly, dr. Térfi Gyula, dr. Zielinski Szilárd. b) A székesfőváros részéről: dr. Bárczy István, dr. Bódy Tivadar, Freund Vilmos, dr. Heinrich Kálmán, dr. Preyer Hugó, Quittner Zsigmond, dr. Bózsavölgyi Gyula, Szabó József, dr. Vázsonyi Vilmos. A székesfővárosi középitési bizottság küldöttei: dr. Forbát Imre, dr. Neuschloss Kornél, Steinhardt Antal, Wellisch Alfréd. A székesfővárosi tanács részéről: Fock Ede, dr. Harrer Ferencz, Krátky János, Bényi Dezső. IV. Közalapítványi királyi ügy­igazgatóság. (IX, csillag-u. 2. — Tel. Józs. 50—91.) A vallás- és közoktatásügyi m. k. minist, fönhatósága alatt. Ügyigazgató: dr. Steffanits István, min. tanácsos. (Tel. 146—64.) Jogügyi főtanácsosok: dr. Sebestyén Emil, dr. Ju­hász Pál. Jogügyi tanácsosok : dr. Bozóky Kálmán, dr. Bácsay Géza, dr. Steineker István, dr. Scholtz Oszkár. Ügyészek: dr. Czobor Gyula, dr. Conlegner József, dr. Örffy Imre, dr. Telegdi Bóth Jenő. Alügyész: dr. Osztroluczky Gyula. Segédfogalmazók: dr. Gombár Tivadar, dr. Marko­vich Miklós, dr. Mamuzsich Mihály, Eperjesv Sándor. Irodaigazgató: dr. Kostyál Árpád. Czimz. irodaigazgató : Hegedűs Béla. Irodatisztek: Mick József, Zloczky Miklós, Hollok C. Pál. Segéd-irodatisztek: Ferenczy Sándor, Nisnyánszky Pál. Holok Ágoston. V. Lőfegyvervizsgálati próba­állomás. (Igazgatóság: X, köztemető-út 20/a. — Tel. Józs. 11—15. — Próbaállomás: X, maglódi út 119. — Tel. 63—73.) A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. Igazgató: Harsánvi Dezső. Próbamester: Sztári Ferencz. VI. M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. (11, Heltai Ferencz-u. 5—7. Igazgatósági Tel. 8—94. Arúforg. osztály. Tel. 47—22. Közgazdasági osztály, B, fő-u. 68. Tel.169-06. — Fiumei kirendeltség Tel. 5—55. — Dunagőzh. kirendeltség Tel. — 38—45. Nyugoti p. u. ki­rendeltség Tel. 10—98. — Tanügyi oszt. és iroda. Tel. 114—63. Feladata: a magyar korona országai közállapotainak és közérdekű viszonyainak nyilvántartása és e czélra adatok gyűjtése, megvizsgálása, összeállítása, feldolgozása és közrebocsátása. Igazgató: Buday László, min. tan. Min. osztálytanácsosok: Bánlaky Adorján, dr. Sza­bókv Alajos, Kovács Alajos, dr. Truskovszky Jenő, Ministeri titkárok: dr. Bud János, (sz. t. a keresk. ministeriumba rendelve), dr. Borbély Kálmán, Tormay Béla, dr. Ferenczi Izsó. Min. segédtitkárok: dr. Kenedi László, dr. Kovács Norbert, Konkoly-Thege Gyula, dr. Laky Dezső. Ministeri fogalmazók: dr. Gerevich Zoltán, dr. Edelényi Szabó Dénes, dr. Petheő Kálmán, (sz. t. a. keresk. minisztériumba rendelve,) dr. Dánér István. Ministeri segédfogalmazók : dr. Asztalos József, dr. Szigeti Gyula, dr. Farkas János, dr. Szabó Béla, dr. Szekeres János, dr. Pataky Tibor, dr. Farkasfalvi Sándor, dr. Lakner István, ideigl. (sz. t. a keresk. min.-ba rend.), dr. Tóth Zoltán, ideigl. (sz. t. a keresk. min.-ba rend.), dr. Lukács Simon, ideigl. (sz. t. a keresk. min.-ba rend.) dr. Dobrovits Sándor (fiz. nélk.), dr. Darvas Gyula (fiz. nélk.), dr. Mozolovszky Sándor (fiz. nélk.), dr. Várnai Arvéd (fiz. nélk.). Statisztikai főtanácsos: Pál Flóris. Statisztikai tanácsosok: Simonyi Ottó, Kercsely Károly, Pálos Adolf. Statisztikai felügyelők: Meszlényi István, Szabó Lázár, Fejér Miklós, Orosz Lajos, Kászonyi Béla, dr. Korláth József, Halász Simon, Benyovszky Imre,Tolcsvai Győző. Tettey Emil. Statisztikai felülvizsgálók : Varjas Miklós, Simonyi Ernő, Ábrahám János, Babej János (Fiume), Jákobéi Gyula (sz. t. a keresk. ministeriumba rendelve), Berényi Bichárd, Nagy Béla, Gáspár Dénes, Jánszky Jenő­László, Betteghy Kálmán, Apor János,.. Halmai József, Henter Ákos, Szabó Mihály, Badvány Ödön, Jász Sán­dor, Braun Armin, Maslowski Károly, dr. Schmitt Béla, Tóth-Pál István, Betsey Lajos, Sas Béla, Pernesz Károly. Statisztikai ellenőrök: Szász István, Enders Ödön, Bakos Jenő, Szentiványi István, Kubányi Bezső, Vecsei László, Lovas István, Pálmy Albert, Markos Bezső, Szent­irmai Emil, Sajóbelyi István, Zengő Ernő, Földy József,. Erdélyi Ágoston, Dessewffy András (Fiume), Mersich Aladár, Kun Ákos, Fekete Mihály, Castiglione Henrik, Balogh Andor, Mike Árpád, Maksa Lajos. Statisztikai tisztek: Telkes Aurél, Doleschall Lajos, Mári László, Kocsárd Ferencz, Ehrenreich András, Szathmári Gábor, Szakáts Lajos, dr. Krusnitzky Elek, Kaplonyi Sándor, L'Eplattenier Lajos, Byhlicky Jenő, Bazsó Álajos, Szabó Gyula, Nagy József, dr. Heidrich Antal, Pacel Leo (Fiume), Schüller Gusztáv, Fürjes Vilmos, (Fiume), Tóth Lajos, Benchevich Imre, Benke Tibor, Durkó Imre, Somogyi László, Földes Adolf, Je­szenszky István, Tegzes Károly, Schweighofier Ignácz, dr. Mike Gyula, Weisz Miksa (ideigl.). Gyakornokok: Ottinger Oszkár, (Fiume), Feketits József, Kazintzi József, Sárdi Péter, Chambré Miklós, Sass Leó, Antal József. Sz. t. beosztva: dr. Szigetvári Iván, középisk. tanár. VII. Az 1897. XXXV. t.-cz. 5. §-a értelmében a m. kir. ministerelnök által az országgyűlés elé terjesztendő évi jelentés szerkesztésére ala­kitott vegyes bizottság. Elnök: dr. Buday László, min. tan., a m. kir. közp. statisztikai hivatal igazgatója. Tagok: M. kir. ministerelnök képviseletében: Dräsche­Lázár Alfréd, min. oszt. tan. 0 Felsége személye körüli minister képvisele­tében: dr. Bévy Ferencz, min. tanácsos. Horvát-szlavon-dalmát minister képviseletében: dr. Cuvaj Adolf br., min. titkár. Belügyminister képviseletében: dr. Ladik Gusztáv, min. tan., dr. Kampis János, min. o. tan. Pénzügyi minister képviseletében: dr. Margitay József, min. tanácsos, dr. Molnár Imre. min. o. tan. Kereskedelemügyi min. képviseletében: dr. Fi­náczy Béla, min. o. tan., Bálint Imre, min. o. tan. Földmivelésügyi minister képviseletében: Koós Jenő, min. tanácsos, dr. Balázsi Ferencz, min. fogalmazó. Vallás- és közoktatásügyi minister képviseleté­ben : dr. Morlin Emil, min. tan., Gotthárd Zsigm.,m.o.tan. Igazságügyi minister képviseletében : Szászy Béla, min. tan,, dr. Marschalkó János, kir. Ítélőtáblai biró. Honvédelemügyi minist, képviseletében: Szuper Zoltán, dr., min. o. tan., Marcsekényi Ottó, vk. százados. Előadók. Bánlaky Adorján, min. oszt. tan. dr. Szabóky Alajos, min. o. tan. Kovács Alajos, min. o. tan. dr. Truskovszky Jenő, min. o. tan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom