Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közoktatásügyi bizottságok. 436 Közoktatásügyi bizottságok. i) Közoktatás. I. A közoktatás érdekében szerve­zett tanácsok és bizottságok 436. lapon. II. Közoktatásügyi hivatalok ... 439. « Hl. Egyetemek és főiskolák 44(1. « IV. Középiskolai tanárvizsgáló bi­zottság— ___ ... ... ... 453. « V. Középiskolai tanárképző intézet 453. « VL Kereskedelmi isk. tanárk. int. 454. « VII. Hittani intézetek ... ... ___ 454. « Vili. Kollégiumok és internátusok .454. « IX. Középiskolák ... .. ... ... 456. « X. Felsőbb leányiskolák ... ... 459. « XI. Képezdék 460. « XII. Polgári iskolák ... ... ... ...461. « XIII. Szaktanfolyamok __ __. ... 465. « XIV. Jogi magánseminariumok .. 466. lapom. XV. Szakiskolák ... _ ... 467. « A) Gazdasági tanintézetek 467. « B) Ipariskolák __ ... 467. « C) Iparos tanoncziskolák _ 468. « D) Katonai iskolák ... ... ... 472. « E) Kereskedelmi iskolák _ . 473. « F) Művészeti iskolák . 476. « G) Nyelvoktatási iskolák 479. « H) Gyors-és gépirási iskolák .. 478. « XVI. Gyógypaedagogiai intézetek 480. « XVII. Elemi iskolák . ... 481. « XVIII. Óvodák .. ... ... 491. • XIX. Arvaházak ... ... ... ... 493. « I. A közoktatás érdekében szer­vezett tanácsok és bizottságok. Országos közoktatási tanács. (IV, párizsi-u. 2. II. em.) Elnök: dr. Jankovich Béla, v. b. t. t., vallás- és köz­oktatásügyi m. k. miniszter. Másodelnök: Takács Menyhért, jászéi prépost. Alelnök: dr. Fináczy Ernő, udv. tan., egyetemi tanár. Titkár: dr. Bozóky Endre, kir. tan., középiskolai igaz­gató. Előadó tanácsosok: Dr. Alexander Bernát, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Beöthy Zsolt, min. tan., főrendiházi tag, egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Bokor József, egyet. cz. ny. rendk.-tanár, Budapest. Farkas Sándor, kir. tan. az áll. tanítónőképző int. orsz. szakfelügyelője, Budapest. Dr. Hegedűs István, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Kovács János, áll. polg. isk. tanítók, int. tanár, Bpest. Moussong Géza, elemi isk. szakfelügyelő-igazgató, Bpest. Dr. Négyesy László, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Pauer Imre, mint. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Buda­pest. Dr. Biedl Frigyes, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Székely István, pápai prelátus, kanonok, udv. tan., tud. egyet. nv. r. tauár, Budapest. Tagok: Dr. Antal Géza, orszgy. képv., ev. ref. theol. tanár, Pápa. Balogh Péter, főgimn. tanár, Budapest. Bartoniek Géza, udv. tan., az Eötvös-kollégium igazg., Budapest. Dr. Bánóczi József, izr. tanitóképző-int. igazgató, Bpest. Dr. Beke Manó, tud. egy. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Békefi Bemig, a zirczi, pilisi, pásztói és szt. gotthardi egyesült cisztercita rendű apátságok apátja, Zircz. Benedek Elek, iró, Budapest. Berta Ilona, a budapesti Erzsébet nőiskola igazgatója, Budapest. Dr. Burány Gergely, udv. tan. a csornai prémontrei rend prelátusa, Csorna. Dr. Capesius József, ág. ev. tan.-képzőint. igazg., Nagy­szeben. Dóczi Imre. ev. ref. egyházk. gimn. felügy., Debreczen. Dreisziger Ferencz, kalocsai kath. tanítóképző int. tanár. Dr. Fejér Gerő, tb. kanonok, az erdélyi r. k. status elő­adója, Kolozsvár. Fischer Miklós, udv. tan. iglói ág. h. ev. főgimn. igazgató. Friml Aladár, budapesti VIH. ker. áll. főgimn. tanár. Dr. Fröhlich Izidor, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Giesswein Sándor, pápai prelátus, győri kanonok. Dr. Gyomlay Gyula, egyet. m. tanár, a br. Eötvös-kolleg. tanára, Budapest. Dr. Imre Sándor, egyet. m. tanár, Budapest. Dr. Juba Adolf, egyet. m. tanár, főgimn. iskola-orvos és egészségtan-tan., Budapest. Kassuba Domokos, cz. főig., cziszterczita-rendi főgimn. igazg., Eger. Krammer József, áll. polg. isk. szakfelügyelő-igazgató, Pozsony. Lád Károly, közs. polg. isk. főigazgató, Budapest. Dr. Mágócsy Dietz Sándor, bpesti tud. egyet. ny. r. tanár. Marusák Pál, fels. leányisk. igazgató, Sopron. Nagy László, cz. lg., áll. tanítónőképző int. tanár, Buda­pest. Dr. Nagy Ernő, egyet. ny. r. tanár, Budapest. Nóvák Lajos, cz. kanonok, kath. hitokt. egyházm. felügy., Budapest. Novotny S. Alfonz, a premontrei kanonokrend tanárképző int. kormányzója, Budapest. Dr. Ottó József, c. ig., áll. főreálisk. tanár, Budapest. Pallós Albert, áll. polg. leányisk. igazgató, Kolozsvár. Pásthy Károly, áll. polg. leányisk. igazgató, Kecskemét. Dr. Pecbány Adolf, áll. főreálisk. tanár, Budapest. Popovics István, udv. tan., a Tökölyanum igazg., Budapest. Baj Ferencz, főreálisk. igazgató, Budapest. Bévy Ferencz, főigazgató, áll. fels. leányisk. igazgató. Budapest. Dr. Sághy Gyula, udv. tan., orszgy. képv., egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Schneller István, egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. Schulek Frigyes, műegyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Siegescu József, udv. tan., egyet. r. tanár, Budapest. Dr. Simonyi Zsigmond, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Volenszky Gyula, polg. isk. igazgató, Budapest. Dr. Waldapfel János, gyakori, főgimn. tanár, Budapest. Dr. Walter Gyula, ozeroi cz. püspök, kanonok, pápai pre­látus, Esztergom. Dr. Weszely Ödön, közs. főigazgató, Budapest. Zoltvány Irén, főiskolai igazgató, Pannonhalma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom