Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 831 Bejegyzett czégek. Tihanyi N., czégb. Tihanyi Nándor elektrotechnikai gyá­rak képviseletével való iparüzlettulajdonos, VII, Thö­köly-út 8. Tel. Józs. 13—61. Tihanyi Nándor utóda, czégb. Seiler Armand, erős és gyenge áramú villanyberendezésekhez szükséges ipar­czikkek eladási üzlettulajdonos, VI, Andrássy-út 61. Tel. 119—29. Tillemann Bernát, Bemat Tillemann, czégb. Tillemann Bernát, czukorkakeresk., V, berlini tér 9. Tel. 136—66. Tillemann J. H., czégb. Tilleman Jona Hersch, díszmű­áru, valódi és utánzott ékszerekkel kereskedő, VH, Bákóczi-út 54. Tel. Józs. 43—40. Tiller Mór és Társa, Moritz Tiller & Co., társt. Tiller Samu és Tiller Bóbert, polgári és katonai egyenruha készítési, hadi és tábori felszerelési üzlettulajdono­sok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, IV, eskü-út 3. Tel. 678. Tintner J. E., J. E. Tintner, czégb. özv. Tintner Klotild Karolin, kautschuk és rézbélyegző, hektograf, ténta­és festék-bizományos, IV, kigyó-tér 5. Tel. 70—66. Tintner és Szőllős, czégb. Tintner Armin, zsineg- és kötélárukereskedő, VI, király-u. 14. Tel. 110—04. Tipegő czipőkészitő Kollmann Ferencz, czégb. Kollmann Ferencz czipészüzlettulajdonos, Vll, Bottenbiller­utcza 14. Tisza Testvérek, Brüder Tisza, társt. Tisza Arthur, papir­kereskedő és Tisza Béla, könyvkereskedő. A czég kép­viseletére és jegyzésére a társtagok egyfomán jogosul­tak, D, fő-u. 12. Tel. 350. Titania művek gépgyár társaság korlátolt felelősséggel, Titania Werke Maschinenfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung. A vállalat tárgya : mezőgazda­sági gépek, szerszámok és egyéb a gépgyári üzem körébe tartozó czikkek gyártása és árusítása. Üzlet­vezetők : PoppeckJózseijFiiedlaenderBezső és Schlen­ker Miksa. Czégv. Naab Arthur, a czéget két üzlet­vezető, egy czégv. együttesen jegyzi. Főtelep: Pernace­Wels mellett. Fióktelep: Budapest, V, Báthorv-u. 22. Tel. 99-88. Tittelbach és neje Haulik Gizella, társt. Tittelbach Ferenczné szül. Haulik Erzsébet Gizella és Tittelbach Ferencz, női ruhakészitési iparüzlettulajdonosok.Ön­álló czégjegyzés, IV, váczi u. 8. Tel. 37—61. Ifj. Titze Albin, czégb. ifj. Titze Albin, épitési vállalkozó, VH, gyarmat-u. 44. Tej. 20—91. Toch A., czégb. Toch Ármin, hentesáru eladási üzlet­tulajdonos, VI, király-u. 2. Tel. 27—44. Toch Manó, czégb. Toch Manó, aranyműves, TV, vá­rosház-u. 16. Tel. 93—28. Todoreszku Pál, czégb. Todoreszku Pál, sertéskeres­kedő, X, bihari u. 7—15. Toldi Lajos, Ludwig Toldi, czégb. Semadam Kálmán, könyvkereskedési iparüzlettulajdonos, II, fő-u. 2. Tel. 42—93. Tolnai Béla és Társa, Béla Tolnai & Co., társt. Tolnai Béla és Bell Izsák, technikai iparczikkek és gépekkel kereskedő, VI, Horn Ede-u. 20. Tel. 13—62. Tolnai Simon, Magyar Kereskedelmi Közlöny, czégb. Tolnai (azelőtt F'riedmann) Simon, hirlap és irodalmi termékek terjesztési ügynöki iparüzlettulajdonos és a «Magyar Kereskedelmi Közlöny» czimü lap kiadótu­lajdonosa. Czégv. Garai Ferencz, VH, dohány-u. 12. Tel. 15-17. Tolvay János, czégb. Tolvay János, bor- és csemege­kereskedő, IV, szarka-u. 4. Tomi és Társa, czégb. Tomi Lajos, mázoló üzlettulajdo­nos, VHI, Horánszky-u. 10. Tomschay Károly, czégb. Tomschay Károly, pala-és cse­répfedő iparüzlettulajdonos, VIH, aggteleki u. 14/a. Tel. Józs. 21—25. Topits József Fia, 1. Első magyar gőztésztagyár. Torda reklámvállalat, Torda József és Heiman József, társt. Torda József és Heiman József, reklámvállalat­tal foglalkozó üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés, VH, Wesselényi-u. 18. Tel. 178—91. Torda Ignácz, czégb. Torda Ignácz, férfiszabó iparüzlet­tulajdonos, IV, Semmelweis-u. 4. Tel. 123—48. Dr. Torda Tivadar, 1. Watt elekromotor, dynamó és villamos készülékek gyára. Tordai és Schwarcz, társt. Tordai Béla és Schwarcz Péter, férfiszabó üzlettulajdonosok. Együttes czégjegy­zés, IV, Gizella-tér 2. Tordai és Társa, társt. Tordai Mór, Tordai Béláné szül. Beck Olga és Eisner Simon szabóüzlettulajdonosok. A czéget egyedül Tordai Béláné szül. Beck Ölga társ­tag jegyzi, V, sas-u. 16. Tornya Árnold és Tsa, czégb. Tornya Arnold, óra, arany és ezüstárukeresk, VT, lovag-u. 15. Tornyáné és Társa, társt. Tornya Henrikné, szül. Frank­furter Helén és Guttmann Tivadar, ékszerbizományi üzlettulajdonosok. A czéget egyedül Guttmann Tiva­dar jegyzi, VH, dob-u. 6. Tósoki és Hoffelder, czégb. Tósoki Gyula, fűszeráruk, csemege, ásványviz, palaczkborok és szeszes italok­kal zárt üvegekben kereskedők. VH, dohány-utcza 61. Tel. 104-63. Tószt és Molnár, czégb. Tószt Ferencz, kereskedelmi és tájkertészeti üzlettul.,VTI, István-út 50. Tel. 146 30. Tóth Antal, czégb. Tóth Antal, női és férfi szabó és női kalapüzlettulajdonos, IV, Gerlóczy-u. 1. Tóth Ferencz, czégb. Tóth F'erencz, bádogos, vizveze­ték- és légszeszszerelő, VH, Wesselényi-u. 56. Tel. 165—27. Totth Gyula, Julius Totth, czégb. Totth Gyula, vaskeres­kedő, H, Batthyány-tér 4. Tóth Imre és Társa, czégb. Tóth Imre, bádogos és viz­vezetékberendezési iparüzlettulajdonos, VI, próféta­utcza 7. Tel. 23—93. Tóth János, női és uri szabó, czégb. Tóth János, szabó iparüzlettulajdonos, TV, Mária Valéria-u. 1. Tel. 149—05. Tóth Kálmán Fia Tóth Dezső, czégb. Tóth Dezső György, asztalos-iparüzlettulajdonos, czégv. Tóth Kálmán, IV, Semmelweis-u. 4. Tel. 78—84. Tóth, Kreiner és Társa, Tóth, Kreiner & Comp., társt. Tóth Endre, Bosenzweig Jakab és Kreiner Ferencz, kézműáru-ügynökök és bizományi üzlettulajdonosok, együttes czégjegyzési joggal, V, bálvány-u. 24. Tel. 38—80. Tóth László, társt. Tóth István ós ifj. Tóth László, ser­téskereskedök. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, X, b. jászberényi út 2. Tel. 32—03. Tóth Lukács és Társa, beit. Tóth Gáspár, női szabó iparüzlettulajd., V, szent István-tér 15. Tel. 128—31. Tóth ós Horváth, czégb, Horváth János, kávéházi üzlet­tulajdonos. VH, Stefánia-út 25. Totisz Bóza férj. Glancz Adolfné, czégb. Glancz Adolfné szül. Totisz Bóza, czipőkereskedő, IH, tavasz-u. 13. Totisz Sándor és Társa, beit. Totisz Izrael Sándor, kávéházi üzlettulajdonos. A czéget egyedül a beltag jegyzi, VH, István-út 10. Totis Zsigmond, Sigmund Totis, czégb. Totis Zsigmond, textilárukkal kereskedelmi ügynökség és egyenruha szabó és katonai felszerelési czikkekkel üzlettulajdo­nos, IX, Lónyay-u. 45. Totth, 1. Tóth. Tögl Géza és Tsa, czégb. Tögl Géza, vegyes fanemüeket előállitó faárugyári üzlettulajdonos, VI, Fáy-u. 14. Tel. 165—16. Tőke György, czégb. Tőke György, épitési vállalkozó, VI, Hungária-körút 78. Tel. 175—62. Tömör és Flesch, czégb. Flesch Adolf Abris, pipere-, illatszer- és bázt. czikkekkel kereskedő, I, fehérvári út 31. Tel. 125—87. Töpper Lajos, czégb. Töpper Lajos, mérlegkészitő üz­lettulajdonos, Hl, föld-u. 57—59. Tel. 134—48. Törley Józs. ós Társa, pezsgőborgyáros, Jos. Törley & Comp., Champagner-Fabrikant, czégb. özv. Törley Jó­zsefné, szül. Sacelláry Irén,pezsgőbor-gyáros, VHI.Esz­terházy-u. 22. Tel. Józs. 51 és Józs. 93. Török szivarkahüvely- különlegességek iparvállalata Ber­mann és Krausz, társt. Bermann Kálmán és Krausz Manó, szivarka-szopóka-, szivarkahüvely- és szivarka­papirkészitő üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, VH, holló-u. 9. Tel. 141-04. Török Dezső, czégb. Török Dezső (Dávid), czipészüzlet­tulajdonos, VH, Erzsébet-körút 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom