Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 818 Bejegyzett czégek. Spitz és Pollák, társt. Spitz Mór és Pollák Imre, fakeres­kedők. Önálló czégjegyzés, VII, hajtsár-út 64. Tel. 17—82. Spitzer Antal, czégb. Spitzer Antal, nőiruhakereskedő, IV, kigyó-u. 5. Tel. 133—34. Spitzer Arnold, czégb. Spitzer Arnold, uri- és nőidivat-, szövött- és rövidárukeresk.. X, belső jászberényi út 4. Tel. 82—79. Spitzer Bernát, Bernhard Spitzer, társt. Spitzer Bernát és Friedmann Gyula, kézműárúkereskedők, V, nagy­korona-u. 4. Tel. 43—18. Spitzer Ferencz és Fia utóda, czégb. Takács József, férfi­szabó, IV, városház-u. 16. Tel. 137—41. Spitzer Fivérek, Brüder Spitzer, czégb. Spitzer Mór, textilügynökségi és bizományi üzlettulajdonos. Czég­vezető Spitzer Lajos, VH, kertész-u. 22. Spitzer Fülöp, czégb. Spitzer Fülöp, szabóüzlettulajdo­nos, V, nádor-u. 5. Ifj. Spitzer Henrik, czégb. Spitzer Henrik, kézmüárú nagykereskedő, V, nagykorona-u. 6. Spitzer Illés, czégb. Spitzer Illés, aprófa-, szén-, homok-, tégla- és mész kicsinyben való eladási üzlettulajdo­nos és épitési vállaik., VHI, Hunyadi-u. 13. Tel. Józs. 3—07. Spitzer Izidor, czégb. Spitzer Izidor, bőrbizományi és ügynökségi üzlettulajdonos, VI, nagy János-u. 37. Tel. 72—26. Spitzer Jakab utóda, czégb. Deli Sámson csemege­keresk., V, Ferencz József-rakpart 34. Tel. 104—86. Spitzer József husbizományos, czégb. Spitzer József, husbizományi üzlettulajdonos, IX, központi vásár­csarnok. Spitzer József Sándor, czégb. Spitzer József Sándor, czimfestő-iparüzlettulajdonos, VH, Károly-körút 7. Tel. 86—11. Spitzer Lajos ós Fia, társt. Spitzer Lajos, szarvasmarha­keresk. és Spitzer József, szarvasmarhabizományos, egyenlő czégjegyzési joggal, VHI, József-körút 29. Tel. Józs. 41—28. Spitzer Lipót, czégb. Spitzer Lipót, műszaki bizományi üzlettulajdonos, VI, Podmaniczky-u. 55. Tel. 166 — 54. Spitzer Lipótné, czipőkereskedése, czégb. Spitze r Li­pótné szül. Spitzer Gizella, czipőkereskedő, VIH, József-kit 68. Spitzer M. és társa, czégb. Spitzer Wolfnó, szül. Kra­mer Bózi, asztaloskellék- és fournirkereskedés, czégv. Spitzer Wolf, VH, Wesselényi-u. 54. Tel. 149—42. Spitzer M. és Testvére, beit. Spitzer Mór, tűzmentes pénzszekrénykereskedő, V, bálvány-u. 3. Tel. 174—71. Spitzer Miksa, czégb. Spitzer Miksa, bádogos-, vízveze­ték-, csatorna- ós légszeszszerelő üzlettulajdonos, VI, gr. Zichy Jenő-u. 40. Tel. 80—32. Ifj. Spitzer Miksa, Max Spitzer junior, czégb. ifj. Spitzer Miksa, arany- és ékszerkereskedő és aranyékszer­műves, YIH, Rákóczi-út 29. Tel. 4—07. Spitzer Salamon, czégb. Spitzer Salamon bádogos, lég­szesz- és vízvezeték berendezési üzlettulajdonos, V, visegrádi-u. 29. Tel. 86-69. Itj. Spitzer Testvérek, társt. Spitzer Sándor és Spitzer Lipót, telepnélküli fakereskedők. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, V, Kálmán-u. 24. Tel. 27—59. Spitzer és Goldsmann, társt. Spitzer Hermán és Golds­mann Emil, kézműárúkereskedők. Önálló czégjegy­zés, V, Erzsébet-tér 17. Tel. 116—47. Spitzer és Társa Tárnok Géza, társt. Spitzer Illés épitési vállalkozó és Tárnok Géza kőművesmester. Önálló czégjegyzés, czégv. Spitzer Mór, YIH, Hunyadi-u. 13. Tel. Józs. 307. Spitzer és Tausz, társt. Spitzer József és Tausz Saia­mon, borjú- és báránybizományosok. A czég a társ­tagok által együttesen képviseltetik és akkópen jegyez­tetik, hogy az előirott vagy előnyomott czég alá mind­két társtag vezetéknevét irja, IX, Czuczor-u. 4. Tel. Józs. 22—91 és JÓZS. 24—25. Spolárits György, czégb. Spolárits György, pékiparüzlet­tulajd., VIH, kőris-utcza 4. Tel. Józs. 46—60. Sporn Leó, czégb. Sporn Leó, nőiszabó-üzlettulajdonos, IV, váczi-u. 14. Tel. 177—02. Spreiné és Kaudelné, társt., Sprei Henrikné, szül. Tau­ber Hermin és Kaudel Árminné, szül. Donáth Kor­nélia, szabóipar üzlettulajdonosok. Együttes czégjegy­zés, IV, koronaherczeg-u. 5. Springut Henrik, czégb. Springut Henrik, tojás, tej- és csemegekeresk., VI, szerecsen-u. 39. Tel. 17—54. Sproncz Vilmos és Társa, társt. Sproncz Vilmos és Erdős Andor, üveges és kópkeretező üzlettulajdonosok. A czéget egyedül Sproncz Yilmos jegyzi, VHI, népszin­ház-u. 38. Sramkó József és Társa, czégb. Sramkó Józsefné szül. Weisz Irma, asztalos üzlettulajdonos, X, Gergely­utcza 18. Tel. 160-00. Stachler János, ezelőtt Czekkel Ferencz, czégb. Stach­ler János, fűszer- és csemegekereskedő, VH, Damja­nich-u. 25 la. Stadler József utóda, Josef Stadlers Nachfolger, társt. Stadler Benedek és Milhofer Vilmos ágytoll nagy­kereskedők. Czégv. Stadler Benedekné szül. Löffler Karolina. A czég képviseletére és jegyzésére a társ­tagok egyformán jogosultak, VH,doliány-u.3.Tel. 8 —31. Stadler Mihály, czégb. Stadler Mihályné, özv., született Kováts Y il ma> szitás- és rostás-iparüzlettulajdonos, czégv. Éber István, YI, Vilmos császár-út 39. Tel. 119-49. Stahel és Lenner, Stahel et Lenner, társt. Stahel János és Lenner Róbert, trieuer-gyártó és lemez-lyukasztó­iparüzlettul., önálló czégjegyzési joggal, VI, ország­biró-u. 44-46. Tel. 23—87. Stahler Mór és Társa, czégb. Stahler Mór, távirda, telefon és villámhárító berendezési iparüzlettulajdonos. V, bálvány-u. 2. Tel. 110—38. Dr. Starnberger Hugó, lásd Modern könyvtár. Stampfer Adolf, czégb. Stampfer Adolf, posztó- és rövid­árukeresk., H, fő-u. 25. Stampfer Márton, özv. Stampfer Mártonné szül. Blum­schein Berta és Scheimovitz Vilmosné szül. Stampfer Katicza vezetik az üzletet Stampfer Márton elhalálo­zása folytán, kőolaj- és zsiradéknemü-üzlettulajd. A czéget özv. Stampfer Mártonné jegyzi, H, fő-u. 11. Tel. 41—17. Standard amerikai czipőüzlet, Jakobovits Simon, Stan­dard American Shoe Store, Jakobovits Simon, czégb. Jakobovits Simon, V. Dorottya-u. 9. Tel. 112—65. Standard film kereskedelmi és kölcsönző vállalat Balla és Klein, társt. Balla Sándor és Klein Ede filmkeres­kedéssel és kölcsönzéssel foglalkozó üzlettulajdono­sok. Önálló czégjegyzés, YIH, Bákóczi-út 61. Tel. Józs. 43—28. Stanko Henrik, Heinrich Stanko, czégb. Stanko Henrik, láncz és emelőgépek készítésével és eladásával fog­lalkozó üzlettulajd. Czégv. Bévész Sándor, Győrffy Aladár, V, Csanády-u. 3. Stark Ferencz, czégb. Stark Ferencz, könyv-, zenemű­és papírkereskedő, I, Krisztina-tér 7. Tel. 106—36. Stark I., czégb. Stark Izsák, szűcs- és szőrmeáru-keres­kedő, továbbá nap- és esernyő-készitési iparüzlettul., IV, Károly-körút 28. Stark Vilmos, czégb. Stark Vilmos, gabonabizományi és ügynöki üzlettulajdonos, VHI, Baross-u. 109. Stark és Petschauer, társt. Stark Izsák és Petschauer Fülöp, vaskereskedők. A czég a társtagok által együt­tesen képviseltetik és akkép jegyeztetik, hogy az elő­irott vagy előnyomott czégszöveg alá mindkét társtag vezetéknevét irja, YI, király-u. 36. Tel. 85—53. Starker Márkus, Markus Starker, czégb. Starker Márkus Hersch, gabonabizományi és gabonaügynöki üzlet­tulajdonos, VI, Vilmos császár-út 25. Stauber Edéné, czégb. Stauber Edéné, szül. Tandlich Antonia, bőrkereskedő és czipésziparüzlettulajdonos, VH, Thököly-út 24. Stauber Gyuláné és Társa, tagjai: Stauber Gyuláné, szül. Tisch Kornélia és Tisch Adolf, bőr- és czipőkellékekkel keresk. A czéget egyedül Tisch Adolf jegyzi, VI, Hungária-körút 85. Stefanovits S. Béla és Társa, czégb. Paulista József, szobafestő. Czégv. Stefanovits Sándor Béla, VHI, Hlés-u. 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom