Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 682 Bejegyzett czégek. jogosultak, czégvez. Baiersdorf Bichárd és Katscher Mór, V, Lipót-körút 13. Tel. 168-92. Bajer, lásd Bayer alatt is. Bajer Zsigmond, czégb. Bajer Zsigmond, ócskavas-, fém­és üvegkeieskedő. Czégv. Tyrnauer Náthán, VHI, Ba­ross-u. 128. Tel. JÓZS. 24—46. Bajor Ignácz, beit. özv. Bajor Ignáczné szül. Tyroler Hermina és Virág Henrik, ócskavas-, fém-, gép­és szerszámkereskedők, V, Szemere-u. 20. Tel. 14—37. Bajza és Löwy, társt. Bajza Gyula és Löwy Hugó, kéz­műárú ügynökségi üzlettulajdonosok. Együttes czég­jegyzés, V, mérleg-u. 12. Bajza és Testvére, társt. Bajza Zsigmond és Lőbl Jenő, terménykereskedelmi és ügynökségi üzlettulajdonosok. Önálló'czégjegyzés, V, Falk Miksa-u. 32. Tel. 71—47. Bak, 1. Back alatt is. Bak Bafael lásd Budapesti olaj- és gépzsirgyár. Bak és Baracs utóda Baracs és Fillenz, társt. Baracs Henrik és Fillenz Adolf, gépolaj- és gépzsirnagy­kereskedők. Együttes czégjegyzés. VI, csángó-u. 6. Tel. 68-23. Bakács Albert, czégb. Bakács Ábrahám Albert, kőnyom­dász, VI, szerecsen-u. 23. Tel. 18—46. Bakács Gyula, czégb. Bakács Gyula, kész férfi- ós gyer­mekruhakeresk., VI, Liszt Ferencz-tér 8. Tel. 57- 21. Bakofen Mór, czégb. Bakofen Mór, ékszerész üzlettulaj­donos, VI, szerecsen-u. 5. Tel. 84—44. Bakofen Nándor, Ferdinand , Bakofen, czégb. Berény Nándor, gabonaügynök, V, Árpád-u. 12. Tel. 4-2—13. Bakos Tibor, társt. Bakos Tibor és Rotter Béla, bank- ós gabonabizományi üzlettulajdonosok. Önálló czégjegy­zés, V, Zoltán-u. 12. Tel. 98-50. Bálás 1. Ballásch alatt is. Bálás Farkas, czégb. Bálás Farkas ópitőmester. H. fhg. Albrecht-út 8. Tel. 49—74. Bálás Imre, tégla- ós épitőanyagáru gyára, czégb. Bálás Imre, tégla- és épitőanvagárugváros, X, maglódi út határ. Tel. 114—55. Balassa Ferencz, czégb. Balassa (előbb Boskovits) Fe­rencz, rum-, pálinka- és likőrgyártási üzlettulajdo­nos, V, váczi út 148. Tel. 3—86. ' Balassa és Társa, czégb. Kőszeg Zsigmond, fodrászati műszerekkel és fodrászüzlet-berendezési tárgyakkal, sebkötözőszerek, látszerészeti, sebészeti műszerek és illatszerekkel való kereskedő, fehórneműtisztitással és kölcsönzéssel, bajuszpedrő, brillantin és illatszerek hideg uton való előállításával foglalkozó üzlettulajd. VI, Andrássy-út 50. Tel. 83 — 16. Balaton mintagőzmosó, Erdős Vilmosné, czégb. Erdős Vilmosné, szül. Kemény Ilona, gőzmosó ós vegytisz­titó üzlettulajdonos, IX, Köztelek-u. 2. Tel.Józs. 25—73. Balázs Cölestin, czégb. Balázs Cölestin, fűszer- és gyar­matáruügynöki és bizományi iparüzlet tul.,VH,Baross- \ tér 13. Tel. Józs. 13—49. ' Balázs Dezső és Társa, betéti társaság, kereskedelmi képviseleti vállalat Budapest, beit. Balázs Dezső, ke­reskedelmi képviseleti vállalat tulajdonos. A czéget egyedül a beltag jegyzi, VI, sziv-u. 8. Balázs Kelemen, czégb. Balázs Kelemen, kocsigyártó, VIH, tömő-u. 26. Balázs Miksa, czégb. Balázs Miksa, telepnélküli fakeres­kedő, V, váczi út 18. Balázs Samu, társt. Balázs Salamon és Balázs Béla, hi­deg uton rum, likőr, eczet és gyümölcspálinka előállí­tásával foglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegy­zés, VI, nagymező-u. 49. Tel. 13—75. Balázs Sándor, lásd «Nóvum» műszaki czikkeket és ta­lálmányokat értékesítő vállalat. Balázs ós Bródy. czégb. Balázs Náthán Ignácz. műszaki és gyári kellékekkel kereskedő, VI, gyár-utcza 30. Tel. 13—57. Balázs és Khek, társt. Balázs József ós Khek Ede,., fém­árú készítésével foglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés. VIH, salétrom-u. 6. Tel. Józs. 16—38. Balázs és Strasser, társt. Balázs Lajos és Strasser Mór, férfidivat-czikk-kereskedők. Önálló czégjegyzés, VI, Andrássy-út 31. Tel. 25—99. Balázs és társa, czégb. Királyfi Béla, bútorkereskedő, czégv. Gárdos Géza és Királvfi Gyula, VI, Vilmos csá­szár út 43. Tel. 96—63. Balázsné és társa, czégb. Blau Manóné, szül Krausz Kati, norinbergi-, rőfös-, rövidárú-, fehérnemű-, gyer­mek- és nőiruhakereskedő, VI, Hunyadi-tér 4. Bálint Andor, czégb. Bálint (ezelőtt Schlesinger) Andor, bádogos és szerelő iparüzlettulajd.. IV, váczi u. 46. Tel. Józs. 13—80. Bálint Benő, czégb. Bálint Bernát Benő, vetőmag ügy­nökségi és bizományi üzlettul., VI, Lázár-u. 13. Tel. 87—28. Bálint Gyula, czégb. Bálint Gyula, szállítási vállalkozó, VI, Csengery-u. 58. Tel. 117—47. Bálint Gyula fehérnemű üzlete, czégb. Bálint Gyula úri­és női divatárú, kalap, vászonnemű, kötött, szövött, bőr, diszmű, rüvidárú, czipő és férfiruházkodási czik­kekkel kereskedő, V, nádor-u. 13. Tel. 148—46. Bálint Izidor, czégb. Bálint Izrael Izidor, vegyészeti czikkek, továbbá fém- és egyéb ipari árúkkal való ügy­nöki üzlettulajdonos, VH, Dembinski-u. 7. Tel. Józs. 38-54. Bálint J'cnő, czégb. Bálint Jenő, úri és női fehérnemű­kereskedő, IV, párisi u. 4. Tel. 167—17. Bálint Lajos, czégb. Holitscher Ernőné szül. Engl Mar­git, papírkereskedő, VI, Lázár-u. 5. Tel. 87—7:!. Bálint Márkus, czégb. Bálint Márkus árú- és értékbizo­mányi üzlettulajdonos, VI, felső erdősor 19/a. Bálint Márton, czégb. Bálint Márton, terménykereskedő, IX, mester-u. 57. Tel. Józs. 18-59. Bálint Pál, czégb. Bálint Pál, falburkoló-vállalati üzlet­tulajdonos, VIH, Baross-u. 75. Tel. Józs. 43 —99. Bálint ós Jámbor, társt. Bálint Zoltán és Jámbor Lajos, épitési vállalkozók. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. I, budafoki-út 9— 11. Tel. 11—77. Bálint és Missák 1. Apátsági bérgazdaság Pásztón Bálint és Takács, czégb. Pauker Ferencz, fa-, kőszén- és­faszénkereskedő. Czégv. Pauker Gyula, VI, északi te­herpályaudvar. Tel. 116—23. Balla-féle könyv- és papírkereskedés Balla J.-né és Tsa, társt. Balla Izidorné szül. Székely Gizella és Székely Jenő könyv- és papirkereskedők. Együttes czégjegy­zés, VIH, József-krt 42. Balla Arnold, czégb. Balla Arnold, szén- és fakereskedő, IV, papnövelde-u. 4—6. Tel. 121—51. Balla Camilla, lásd Yvonne Balla Camilla. Balla D., czégb. Balla Dávid, órás, IV, Deák Fer.-tér 4-5. Balla Ferencz, Franz Balla, czégbirtokos Balla Ferencz, cserép- és meidinger-kályha kereskedő. VI, Eötvös-u. 4. Tel. 86-89. Balla Sándor és Tá sa. gyógyszerészeti laboratórium, Balla Sándor & Co., Pharmaceutisclies Laboratorium, társt. Szabados odön és Szöllősi Sándor, oki gyógy­szerészek, gyógyszerészeti laboratórium tulajdonosok. Önálló czégjegyzés, VH, Wesselényi-u. 69. Tel. Józs. 30-37. Balla Testvérek, társt. Balla Béla és Balla László, hidegfelvágottak és egyéb élelmiszerek árusításával foglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, I, Atlós-út 22. Tel. 58—45. Balla Vilmos és Samek, czégb. Balla Vilmos, gabona­bizományos, V. br. Atzél-u. 3. Tel. 178—63. Balla és Klein 1. Standard filmkereskedelmi és kölcsönző vállalat. Balla és Társa, Balla & Comp., Társt. Balla S. Zsigmond és Balla S. Zsigmondné szül. Altschul Berta, borkeres­kedők és borbizományi üzlettulajdonosok. Önálló czég­jegyzés, V, alkotmány-u. 12. Tel. 160—41. Ballai Sándor, czégb. Ballai Sándor, műszaki czikk bizo­mányi kereskedő, V, hold-u. 23. Tel. 397. Ballásch és Holop, társt. Ballásch József és Holop György, kályha, konyha- és háztartási czikkek eladá­sával foglalkozó üzlettulajdonosok. Önálló czégjegy­zés, V, bécsi u. 9. Balog Béla, Béla Balog, czégb. Balog Béla, árubizo­mányi és ügynöki üzlettul., VI, gr. Zichy Jenő-u. 6. Tel. 271. Balog Béla ifj., Béla Balog jun., czégb. Balog Béla, kézmüárukereskedő, V, Zrinyi-u. 12. Tel. 32—64.

Next

/
Oldalképek
Tartalom