Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyéb hatóságok 522 és intézmények. A székesfővárosi középitési bizottság küldöttei: dr. Forbát Imre, dr. Neuscliloss Kornél, Steinhardt Antal, Wellisch Alfréd. A székesfővárosi tanács részéről: Fock Ede, dr. Harrer Ferencz, Krátky János, Bényi Dezső. IV. Közalapítványi királyi ügy­igazgatóság. (IX, csillag-u. 2. — Tel. Józs. 50—91.) A vallás- és közoktatásügyi m. k. minist, fönhatósága alatt. Űgyigazgató: dr. Steffanits István, min. tanácsos. (Tel. 146— 64.) Jogügyi főtanácsosok: dr. Sebestyén Emil, dr. Ju­hász Pál. Jogügyi tanácsosok : dr. Bozóky Kálmán, dr. Bácsay Géza, dr. Steineker István, dr. Scholtz Oszkár. Ügyészek: dr. Czobor Gyula, dr. Conlegner József, dr. Őrffy Imre, dr. Telegdi Bóth Jenő. Alügyész: dr. Osztroluczky Gyula. Segéafogalmazók: dr. Gombár Tivadar, dr. Marko­vich Miklós, dr. Mamuzsich Mihály, Eperjesy Sándor. Irodaigazgató: dr. Kostyál Árpád. Czimz. irodaigazgató: Hegedűs Béla. Irodatisztek: Mick József, Zloczky Miklós, Hollok C. Pál. Segéd-irodatisztek: Ferenczy Sándor, Nisnyánszky Pál, Lévay Sándor, Holok Ágoston. V. Lőfegyvervizsgálati próba­állomás. (Igazgatóság: X. köztemető-út 20/a. — Tel. Józs. 11—15. — Próbaállomás: X, maglódi út 119. — Tel. 63—73.) A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. Igazgató: Harsányí Dezső. Próbamester: Sztári Ferencz. VI. M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. (H, oszlop-u. 5—7. Igazgatósági telefon 8—94. Arúforg. osztály, tel. 47—22. Népszámlálási osztály, H, fő-u. 68. — Tel. 114—63. — Fiumei kirendeltség tel. 5—55. — Duna­gőzh. kirendeltség tel. 38—45. Nyugoti p.u. kirendeltség tel. 10—98. Ipari osztály, tel. 169—06.) Feladata: a magyar korona országai közállapotainak és közérdekű viszonyainak nyilvántartása ós e czélra adatok gyűjtése, megvizsgálása, összeállítása, feldolgozása és közrebocsátása. Igazgató: . Aligazgató: Hajdú László, min. o. tan., m. tan. cz. és j. Min. osztálytanácsosok: Szombathfalvy Albert, min. tan. cz. és jeli., Bánlaky Adorján, dr. Buday László. Ministeri titkárok: dr. Szabóky Alajos, min. o. tan. cz. és jeli., Kovács Alajos, dr. Truskovszky Jenő, dr. Po­gány Frigyes. Min. segédtitkárok: dr. Bud János, (sz. t. a keresk. ministeriumba rendelve), dr. Borbély Kálmán, Tormay Béla. dr. Ferenczi Izsó. Ministeri fogalmazók: dr. KapossyBéla, min. s.-titk. cz. és. jeli., dr. Nagy Elek, min. s.-titk. cz. és jeli., (szak­tudósító Belgrádban), dr. Kenedi László, dr. Kovács Nor­bert, Konkoly-Thege Gyula. Ministeri segédfogalmazók : dr. Asztalos József, dr. Papp László (a sz. t. a. szabadalmi hivatalhoz rendelve,) Laky Dezső, dr. Gerevich Zoltán, dr. Edelényi Szabó Dénes, dr. Petheő Kálmán, dr. Dánér István, dr. Szigeti Gyula, dr. Farkas János, dr. Szabó Béla, dr. Szekeres János (fiz. nélk.), dr. Pataky Tibor (fiz. nélk.), dr. Farkas­falvi Sándor (fiz. nélk.), dr. Dobrovits Sándor (fiz. nélk.), dr. Darvas Gyula (fiz. nélk.), dr. Mozolovszky Sándor (fiz. nélk.), dr. Várnai Árvéd (fiz. nélk.). Statisztikai főtanácsos: Pál Flóris Statisztikai tanácsosok: Kallós József, SimonyiOttó, Kercsely Károly. Statisztikái felügyelők: Pálos Adolf, stat. tan. cz. és jeli., Meszlényi István, Szabó Lázár, Fejér Miklós, Orosz Lajos, Kászonyi Béla, dr. Korláth József, Halász Simon. Benyovszky Imre. Statisztikai felül vizsgálók : Tolcsvai Győző, Tettey Emil, Varjas Miklós, Simonyi Ernő, Ábrahám János, Babej János (Fiume). Jákobéi Gyula (sz. t. a keresk. ministeriumba rendelve), Kemény Gyula, Berényi Bichárd, Nagy Béla, Gáspár Dénes, Jánszky Jenő László, Betteghy Kálmán, Apor János,.. Halmai József, Henter Ákos, Szabó Mihály, Badvány Ödön. Jász Sán­dor, Braun Ármin, Maslowski Károly, dr. Schmitt Béla, Tóth-Pál István. Statisztikai ellenőrök: Betsey ..Lajos, Sas Béla, Pernesz Károly, Szász István, Enders Ödön, Bakos Jenő, Szentiványi István, Zsoldos Jakab, Kubányi Bezső, Vecsei László, Lovas István, Pálmy Albert, Markos Bezső, Kemény György, Szentirmai Emil, Sajóhelyi István, Zengő Ernő, Földy József, Erdélyi Ágoston, Baly László, Des­sewffy András (Fiume), Mersich Aladár, Kun Ákos. Statisztikai tisztek: Fekete Mihály, Castiglione Hen­rik, Balogh Andor, Telkes Aurél, Mike Árpád, Maksa Lajos, Doleschall Lajos, (Fiume), Mári László, Kocsárd Ferencz, Ehrenreich András, Szathmári Gábor, Szakáts Lajos, dr. KrusnitzkyElek, Kaplonyi Sándor, L'Eplattenier Lajos, Byhlicky Jenő, Bazsó Alajos. Szabó Gyula, Nagy József, dr. Heidrich Antal, Pacel Leo (Fiume), Weisz Miksa (ideigl.). Schüller Gusztáv, Fürjes Vilmos, Tóth Lajos, Benchevich Imre, Benke Tibor, Durkó Imre, Somogyi László. Gyakornokok: Földes Adolf, Jeszenszky István, Teg­zes Károly, Schweighoffer Ignácz, Mike Gyula, Ottinger Oszkár, Feketits József. Sz. t. beosztva: dr. Szigetvári Iván, középisk. tanár, Lukáts János, keresk. muzeumi felügyelő. VII. Az 1897. XXXV. t.-cz. 5. §-a értelmében a m. kir. ministerelnök által az országgyűlés elé terjesztendő évi jelentés szerkesztésére ala­kított vegyes bizottság. Elnök: dr. Vargha Gyula, min. tan., a m. kir. közp. statisztikai hivatal igazgatója. Hely. elnök: Hajdú László, min. tan., a m. kir. közp. statisztikai hivatal aligazgatója. Tagok: M. kir. ministerelnök képviseletében: Drasche­Láj^ár Alfréd, min. oszt. tan. ő Felsége személye körüli minister képvisele­tében : dr. Bévy Ferencz, min. tanácsos. Horvát-szlavon-dalmát minister képviseletében: Belügyminister képviseletében: dr. Ladik Gusztáv, min. o. tan., dr. Kampis János. min. o. tan. Pénzügyi minister képviseletében: dr. Margitay József, min. tanácsos, dr. Molnár Imre. min. o. tan. Kereskedelemügyi min. képviseletében: dr. De­zseöffy Aurél, min. o. tan., Bálint Imre, min. o. tan. Földmivelésügyi minister képviseletében: Koós Jenő, min. tanácsos. Heller Farkas, min. s. titkár. Vallás- és közoktatásügyi minister képviseleté­ben : dr. Morlin Emil, min. tan., Gotthárd Zsigm.,m.o.tan. Igazságügyi minister képviseletében : Szászy Béla, min. tan., dr. Marschalkó János, kir. ítélőtáblai biró. Honvédelemügyi minist, képviseletében: Szuper Zoltán, dr., min. titkár, Marcsekényi Ottó, vk .százados. Előadók. Szombathfalvy Albert, min. tan. Bánlaky Adorján, min. oszt. tan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom