Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közoktatásügyi bizottságok. 427 Közoktatásügyi bizottságok. i) Közoktatás. I. A közoktatás érdekében szerve­zett tanácsok és bizottságok 427. lapon. II. Közoktatásügyi hivatalok ___ 430. « III. Egyetemek és főiskolák ... 431. « IV. Középiskolai tanárvizsgáló bi­zottság-.- ... ... ... ... 442. (i V. Középiskolai tanárképző intézet 442. « VI. Kereskedelmi isk. tanárk. int. 443. « VII. Hittani intézetek ... ... ... 443. « VIII. Kollégiumok és internátusok... 443. « IX. Középiskolák ... __ ... 446. « X. Felsőbb leányiskolák ... ... 449. « XI. Képezdék . . _ 450. « XII. Polgári iskolák ... ... ... ... 451. « XIII. Szaktanfolyamok ... ... 455. « XIV. Jogi magánseminariumok ... 456. lapon. XV. Szakiskolák ... ... ___ ... 456. * A) Gazdasági tanintézetek ___ 456. « B) Ipariskolák ..... 456. « C) Iparos tanoncziskolák ... 458. « D) Katonai iskolák ... ... ... 462. « E) Kereskedelmi iskolák _.. 462. « F) Művészeti iskolák ... ... 466. « (?) Nyelvoktatási iskolák 469. « H) Gyors-és gépirási iskolák .. 470. « XVI. Gyógypaedagogiai intézetek 470. « XVII. Elemi iskolák... ... ... ..471. « XVIII. Óvodák ... ... ... ... ... 481. « XIX. Árvaházak ... ... ... ... 483. « 1. A közoktatás érdekében szer­vezett tanácsok és bizottságok. Országos közoktatási tanács. (IV, párizsi-u. 2. II. em.) Elnök: dr. Jankovich Béla, v. b. t. t., vallás- és köz­oktatásügyi m. k. miniszter. Másodelnök: Takács Menyhért, jászói prépost. Alelnök: dr. Eináczy Ernő, udv. tan., egyetemi tanár. Titkár: dr. Bozóky Endre, kir. tan., középiskolai igaz­gató. Előadó tanácsosok: Dr. Alexander Bernát, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Beöthy Zsolt, min. tan., főrendiházi tag, egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Bokor József, egyet. cz. ny. rendk.-tanár, Budapest. Farkas Sándor, az áll. tanítónőképző int. orsz. szakfel­ügyelője. Dr. Hegedűs István, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Kovács János, áll. polg. isk. tanitók. int. tanár, Bpest Dr. Medveczky Erigyes, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Négyesy László, tud. egyet. ny. r. tanár. Budapest. Dr. Pauer Imre, mint. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Buda­pest. Dr. Biedl Frigyes, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Székely István, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Tagok: Dr. Antal Géza, orszgy. képv., ev. ref. theol. tanár, Pápa. Dr. Badics Ferencz, kir. tan., főigazg., Budapest. Balogh Péter, főgimn. tanár, Budapest. Bartoniek Géza, udv. tan., az Eötvös-kollégium igazg., Budapest. Dr. Bánóczi József, izr. tanitóképző-int. igazgató, Bpest. Dr. Beke Manó, tud. egy. ny. r. tanár, Budapest. .Dr. Békefi Bemig, a zirczi,pilisi, pásztói és szt. gotthardi egyesült cisztercita rendű apátságok apátja, Zircz. Benedek Elek, iró, Budapest. Berta Ilona, a budapesti Erzsébet nőiskola igazgatója, Budapest. Dr. Burány Gergely, a csornai prémontrei rend prelátusa, Csorna. Dr. Capesius József, ág. ev. tan.-képzőint. igazg., Nagy­szeben. Dóczi Imre. ev. ref. egyházk. gimn. felügy., Debreczen. Dreisziger Ferencz, kalocsai kath. tanitóképző int. tanár. Dr. Fejér Gerő, c. kanonok, az erdélyi r. k. status elő­adója, Kolozsvár. Fischer Miklós, iglói ág. h. ev. főgimn. igazgató. Friml Aladár, budapesti VIII. ker. áll. főgimn. tanár. Dr. Fröhlich Izidor, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár r Budapest. Dr. Giesswein Sándor, pápai prelátus, győri kanonok. Dr. Gyomlay Gyula, egyet. m. tanár, a br. Eötvös-kolleg. tanára, Budapest. Dr. Ilosvay Lajos, orszgy., képv., udv. tan., műegyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Juba Adolf, egyet. m. tanár, főgimn. iskola-orvos és egészségtan-tan., Budapest. Kassuba Domokos, c. főig., cisztercita-rendi főgimn. igazg., Eger. Krammer József, áll. polg. isk. igazgató, Pozsony. Lád Károly, közs. polg. isk. igazgató, Budapest. Dr. Mágócsy Dietz Sándor, bpesti tud. egyet. ny. r. tanár. Marusák Pál, fels. leányisk. igazgató, Sopron. Nagy László, cz. ig., áll. tanitónőképző int. tanár, Buda­pest. Dr. Nagy Ernő, egyet, ny- r. tanár, Budapest. Nóvák Lajos, cz. kanonok, kath. hitokt. egyházm. felügy.. Novotny S. Alfonz, a premontrei kanonokrend tanárképző int. kormányzója, Budapest. Orosz István, ev. ref. tanitóképző int. igazg., Debreczen. Dr. Ottó József, cz. ig., áll. főreálisk. tanár, Budapest. Pallós Albert, áll. polg. leányisk. igazgató, Kolozsvár. Pásthy Károly, áll. polg. leányisk. igazgató, Kecskemét. Dr. Pechány Adolf, áll. főreálisk. tanár, Budapest. Popovics István, udv. tan., a Tökölyanum igazg., Budapest. Baj Ferencz, főreálisk. igazgató, Budapest. Eauscher Lajos, műegyetemi ny. r. tanár, Budapest. Bévy Ferencz, főigazgató, áll. fels. leányisk. igazgató» Budapest. Bombauer Emil, áll. főreálisk. ig., cz. főig., Budapest. Dr. Sághy Gyula, udv. tan., orszgy. képv., egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Schneller István, egyet, ny. r. tanár, Kolozsvár. Schulek Frigyes, műegyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Simonyi Zsigmond, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest» Volenszky Gyula, polg. isk. igazgató. Budapest. Dr. Waldapfel János, gyakori, főgimn. tanár, Budapest. Dr. Walter Gyula, ozeroi cz. püspök, kanonok, pápai pre­látus, Esztergom. Dr. Weszely Ödön, közs. főigazgató, Budapest. Zoltvány Irén, főiskolai igazgató, Pannonhalma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom