Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Női szerzetes rendek. 357 Ref. egyház. Tolonczház. (Tel. 156-39.) Főnöknő: Grassl Katalin. — (10 nővér.) «Erzsébet» szegényház. (VII, alsó erdősor 7. — Tel. Józs. 15—43.) Főnöknő: Freitag Erzsébet. — (22 nővér.) Szegényház Bndán. Főnöknő: Nagl Lidvina. — (6 nővér.) Vakok országos intézete. (VII, István-út 95. — Tel. 52—68.) Főnöknő : Merkl Speciosa. — (14 nővér.) Országos tébolyda. (Lipótmező. — Tel. 40—59.) Főnöknő: Bozóky Mária. — (28 nővér.) Angyalföldi orsz. elmebeteg ápoló-intézet. (Tel. 4-26.) Főnöknő: Illy Paula. — (13 nővér.) Katonakórház. Angyalföld. (VI, Hungária körút. — Tel. 74—51.) Főnöknő : Eder Szeráfia. — (10 nővér.) Mária Reparatrix. (IX, üllői út 75.) Főnöknő: Maria de Jerusalem. Notre Dame de Sion. (I, Villányi-út 35.) Főnöknő : Mere Marie Nathanaél de Sion. Angersi Jó Pásztor» Congregatiója. (IH, szőlő-u. 60.) Főnöknő : Deck Mária Antonia. — (40 rendtag.) Szent Ferencz-rendi Mária Missionáriusnők. (Hermina-zárda, VH, Hermina-út 21. — Tel. 70—12.) II. A budapesti görög kath. egyház. Plébánia hiv. :VH, Rottenbiller-u. 5/ft. — Tel. Józs. 34-81.) a) Plébánia. Plébános: Melles Emil, szekszárdi cz. apát, Segédlelkész: Krajnyák Gábor. Hitoktatók : Ulicsák Béla, Szedlák Imre. Eneklész: Bronzé János. Karnagy: Oséka Aladár. b) Egyházközség. Elnök: Melles Emil, plébános. Világi elnök: dr. Pásztélyi Jenő, ügyvéd. Jegyző: bedői Markos György, máv. főfelügyelő. Gondnok: Volenszky Gyula, polg. isk. igazgató. Ellenőrgondnok: dr. Zombory János, tanár. Egyháztanács: Andor Gyula, ny. képviselőházi el­nöki tanácsos. Bukovszky György, fertőtlenitési intézeti igazgató, Czyzewsky Gyula dr., főliercz. udv. orvos, kir. tanácsos, Csudáky Bertalan, tanár, őrmezői Danilovieh Elek, ny. curiai biró, Danilovieh János, ny. főgvmn. igaz­gató, Dzubay István, máv. főellenőr, Garancsy Mihály, főv. közmunkatanácsi alelnök, viski Illés Jenő, ny. curiai tanácselnök, Janovich Emil, pl. felügyelő, Nóvák Bertalan, máv. főfelügyelő, Répássy Miklós, min. oszt. tanácsos, dr. Schirilla Achilles, törv. biró, Szabó Jenő, főrendiházi tag, Szabó Oreszt. mm. titkár, Szuchy János, min. telek­könyvvezető. III. Református egyház. (A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium fonható' sága alatt, a II/6. ügyosztály ügykörében.) Református konventi központi iroda. (VH, Abonyi-u. 21. — Tel. 103-48.) Hivatalos órák : d. e. 9-től d. u. 2-ig. Előadó : dr. Baksa Lajos. Titkár: dr. Benedek Zsolt. Dunamelléki egyházkerület. (Székhelye: Kunszentmiklós.) Hivatalos órák: d. e. 9—12., d. u. 3—6. Püspök: dr. Baksay Sándor. Főgondnok: dr. Darányi Ignácz. Püspöki titkár: Kis odön. Budapesti ref. egyházközség. (IX, Calvin-tér 7.) Pesti lelkészek: Petri Elek, dr. Szabó Aladár, Kovács Emil, Keresztesi Sámuel, Takaró Géza. Budai lelkész: Haypál Benő. Segédlelkészek: Marjay Károly, Benkő István. Hitoktatók: Victor János, Kiss Áron, Kovács Lajos, Nagy Dénes, Tóth József, Izsák Ferencz, Szabó Károly, Losonczy Lajos, Veress Jenő, Sebestyén Jenő, Varga Antal. Budapesti anya-egyházközség. (IX, Calvin-tér 7.) Hivatalos órák: d. e. 9—12., d. u. 3—6-ig. Főgondnok: dr. Kovácsy Sándor. Gondnok: Szilassy Aladár. Lelkészek: Haypál Benő, Petri Elek, dr. Szabó Aladár, Kovács Emil, Keresztesi Sámuel, Takaró Géza. Segédlelkészek: a központban: Benkő István, Me­gyercsyBéla, Nagy Sándor, Patay Pál, Marjay Károly.— Budán: Budai Gergely. Magyar ref. lelkészi hivatal Budán. (II, Szilágyi Dezső-tér 3.) Lelkész: Haypál Benő. Segédlelkész: Budai Gergely. Gondnok : dr. Némethy Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom