Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyéb hatóságok 506 és intézmények. a) Igazgatás. Igazgató: Dréhr János, kir. tan. Aligazgató: Fejér Vilmos. Gondnok: Kis Tamás dr. Ellenőr: Wolski László. b) Üzlet. Osztályvezetők: Szügyi Ferencz, Donászy Ferencz, Jankovich László, Illés István. Főtisztek: Unger Gyula, Heiszer István, Kovács József Biró Ferencz, Török Antal, Szabó Róbert, Kulcsár Richárd., Tisztek: Harlikovits Lajos, Verhovay Lajos, Privigyei Emil, Vermes Imre, Stibricz István, Kenderesi Gyula, Lubik Zoltán, Vörös Sándor, Thellmann György, Vihely Béla, Ividál Adolf, Nyáry Elemér, s.-vegyész. Segédtisztek: Sárkány Ferencz, Privigyei Géza, Bauzek János, Wachsman Antal, Stimpl Károly, Braud­mayer Vilmos. Beosztva : Bielek Vilmos, kataszt. főmérnök. Számvevőség. Főnök: Sártory Antal László, számtanácsos. Számvizsgáló : Péterfíi Áron. Számellenőrök: Németh István, Haluska Lajos. Számtisztek : Kokaut Rezső, Paduch Béla. Számgyakornok: Berényi Sándor. III. Fővár, közmunkák tanácsa. (I, Döbrentei-tér 4. — Tel. 44-64, 166—98.) Elnök : Tolnay Lajos, v. b. t. t. Előadó : Garancsy Mihály, min. tan. Min. oszt. tanácsos : dr. Zubriczky József. Min. titkárok : Legeza Pál és dr. Czabalay Kálmán. Min. fogalmazó : dr. Hoszpotzky Einő. Min. s. fogalmazó : dr. Kun László. S. h. főigazgató : Popovits Gyula. S. h. igazgató : Szidanits Károly. Irodatiszt: Papp Jenő. Számvevőség. Min. főszámtanácsos: Szuppán Ferencz, k. a. ék. Min. számvizsgáló : Sieber Ferencz. Min. számellenőr: Sólyom Aladár. Műszaki osztály. Osztályvezető: Bakos János, L. r. 1., min. tan. Min. tanácsos : Zsigmondy Géza. Min. oszt. tan.: Szilágyi Lajos, min. tan., czim. és jelleg., .Jász Dezső, Kisfaludi Lipthay Ágost. Műszaki tanácsosok: Francsek Imre, Salkovics Károly. Min. főmérnök: Fodor Sándor. Min. mérnökök: ifj.Hofhauser Elek,BartolottiErtwegh Ede. Szt.-Margitszigeti felügyelő: Molitorisz Gyula. A tanács tagjai. a) A kormány részéről: Gr. Andrássy Géza, Hartig Sándor, dr. gr. Semsey László, Hauszmann Alajos. Hosz­potzky Alajos, Joanovich Pál, dr. Müller Kálmán, dr. Né­methy Károly, dr. Zielinszky Szilárd, Zsák Húgó. b) A székesfőváros részéről: dr. Bárczy István, dr. Preyer Hugó, Quittner Zsigmond, dr. Morzsányi Károly, dr. Heltai Ferencz, Szabó József, Tolnay Lajos, Freund Vilmos, dr. Heinrich Kálmán. Székesfővárosi középitési bizottság küldöttei: Eckermann Ede, Wellisch Alfréd, KauserJános, Stein­hardt Antal. A székesfővárosi tanács részéről: dr. Bódy Tiva­dar, Krátky János, Fock Ede, dr. Harrer Ferencz. IV. Közalapítványi királyi ügy­igazgatóság. (IX, csillag-u. 2. 1 — Tel. 50—91.) A vallás- és közoktatásügyi m. k. minist, fönhatósága alatt. Ügyigazgató: dr. Stefíanits István, min. tanácsos. (Tel. 146- 64.) Jogügyi főtanácsosok: dr. Sebestyén Emil, dr. Ju­hász Pál. Jogügyi tanácsosok : dr. Bozóky Kálmán, dr. Rácsay Géza, dr. Steineker István. Ügyészek: dr. Scholtz Oszkár, dr. Czobor Gyula, dr. Conleguer József. Alügyészek: dr. Telegdi Róth Jenő, dr. Osztroluczky Gyula. Segédfogalmazó : dr. Gombár Tivadar. Joggyakornokok: dr. Markovich Miklós, Mamüzsick Mihály. Eperjessy Sándor. Irodaigazgató : dr. Kostyál Árpád. Czimz. irodaigazgató : Hegedűs Béla. Irodatisztek : Mick József, Zloczky Miklós. Segéd-irodatisztek: Ferenczy Sándor, Nisnyánszky Pál, Lévay Sándor. V. Lőfegyvervizsgálati próba­állomás. (X. köztemető-út 20/a. — Telefon 58—41.) A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. Igazgató: Harsányi Dezső. Műszaki főtanácsos: Ghyczy Miklós. Próbamester: Sztári Ferencz. VI. M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. (II, oszlop-u. 5—7. Igazgatósági telefon 8—94. Arúforg. osztály, tel. 47—22. Népszámlálási osztály, H, fő-u. 68.— Tel. 114—63. — Fiumei kirendeltség tel. 5—55. — Duna­gőzh. kirendeltség tel. 38—45. Nyugotip.u. kirendeltség tel. 10—98. Ipari osztály, tel. 169—06.) Feladata: a magyar korona országai közállapotainak és közérdekű viszonyainak nyilvántartása és e czélra adatok gyűjtése, megvizsgálása, összeállítása, feldolgozása és közrebocsátása. Igazgató : dr. Vargha Gyula, min. tan., a m. tud. aka­démia rendes tagja, a Kisfaludy-társaság titkára, stb. Aligazgató: Hajdú László, min. o. tan., min. tan. cz. és jeli. Min. osztálytanácsosok: Szombathíalvy Albert, min. tan. cz. és jeli., Bánlaky Adorján, dr. Buday László. Ministeri titkárok: dr. Szabóky Alajos, min. o. tan. cz. és jeli., Kovács Alajos, dr. Truskovszky Jenő, dr. Po­gáuv Frigyes. Min. segédtitkárok: dr. Bud János, (sz. t. a keresk. ministeriumba rendelve), dr. Borbély Kálmán, Tormay Béla. dr. Ferenczi Izsó. Ministeri fogalmazók: dr. Kapossy Béla, dr. Nagy Elek (szaktudósító Belgrádban), dr. Kenedi László, dr. Kovács Norbert, Konkoly-Thege Gyula. Ministeri segédfogalmazók : dr. Asztalos József, dr. Papp László (a sz. t. a. szabadalmi hivatalhoz rendelve), Laky Dezső. dr. Gerevich Zoltán, dr. Edelényi Szabó Dénes, dr. Petheő Kálmán, dr. Dánér István, dr. Szigeti Gyula, dr. Farkas János, dr Szabó Béla, dr. Szekeres János (fiz. nélk.), dr. Pataky Tibor (fiz. nélk.), dr. Farkas­falvi Sándor (fiz. nélk.), dr. Dobrovits Sándor (fiz. nélk.), dr. Darvas Gyula (fiz. nélk.), dr. Mozolovszky Sándor (fiz. nélk.), dr. Várnai Árvéd (fiz. nélk.). Statisztikai tanácsosok: Pál Flóris, Kallós József, Simonyi Ottó. Statisztikai főtisztek: Kercsely Károly, stat. tan. cz.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom