Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 367 Bíróságok. írnokok : Török István, Perlakv József, Weisz Ármin, Vajner Gusztáv, Körmendi Ferencz, Szatmári Menyhért, Gábor György, Fejér Arnold, Herczeg József, Borzy Lajos, Varányi Antal. Tolmácsok: dr. Bosányi Iván, angol, franczia, német nyelvre, Dávid Miksa, német ós franczia nyelvre, dr. Holló József, olasz nyelvre, Kossuth Árpád, horvát nyelvre, dr. Olteánu Aurél román nyelvre, dr. Poic Félix horvát és szerb nyelvre, dr. Benzán Guidó olasz nyelvre, dr. Fischer Arthur horvát nyelvre. Budapesti kir. törvényszék. (V, alkotmány-u. 14., törvénykezési épület. — Tel. 19—35.) Elnök: dr. Juhász Andor. Birák: Erdős József, Dobiás Arnold, Hajdú Imre, tábla­bíró cz. és jeli., Bajkay Endre, dr. Yida Zoltán, dr. Jám­bor Jenő, Kriedl Adolf, dr. Tódorffy Domokos, dr. Jászoly Mihály, Schlauch Lajos, dr. Koch Károly, dr. Kovách Ödön, dr. Mezey László, dr. Paradeiser János, Kramaszta Imre, dr. Bothos Gyula, Drisnyey László. Andrásovits Kálmán, {Curiához ber.), dr. Tholt József, Strassenreiter Ignácz, {I. minist.-ba ber.), dr. Berger Bezső,.dr. Matzke Károly, <lr. Neuhold Ferencz, dr. Szentirmay Ödön, Födi Károly, dr. Lőw Tibor, dr. Fenes Ferencz, dr. Sznietán Ignácz László, dr. Bévai Bódog, dr. Mándi Ede, dr. Udránszky Sándor, dr. Schwicker Bichárd, Krayzell Miklós, dr. Pe­rényi Jenő, dr. Bende Béla. Albirák: dr. Lészai Árpád, Gyenes Mátyás, Werner László, dr. Mayer Géza, dr. Lányi Márton, Szieberth Bertalan. Jegyzők: Langhammer Gyula, dr. Brand Arnold, Hinkó József, dr. Zsoldos Zsigmond, dr. Jászfy Géza, dr. Jakab Zsigmond, dr. Navora László, dr. Beck István, dr. Oblatt Samu, dr. Tóthfalussy Ödön, dr. Keleti Jenő, dr 1. Bogsch Árpád, dr. Szeleczky Béla, dr. Koós Emil, dr. Csillag Benő, dr. sárói Szabó László, dr. Egyed István, dr. Yámossy László, dr. Zubovich Artúr, dr. Meszley Imre. Joggyakornokok : Torday Géza, dr. Kuzmich Gyula, dr. Antal Gyula János, dr. Nécsey Imre, dr. Miklós Kál­mán, dr. Gál Ödön, Vörös Antal. Irodaigazgatók: Mészáros Antal, Szilágyi József. Irodatisztek: Molnár György, Werner Gyula, Zombori Lajos, br. Geramb József, Nagy Gyula, Medveczky Kor­nél, Gáspár József. Pelsőczy Árpád, Buday József, Eőrsy Károly. Teíekkönywezetők: Mattyasovszky Mór, Oertzen Ottó, Béh József, Vándorfy Kálmán, Hajnal Győző, Pa­panek Károly, Kritsa Izidor, Pataki Gyula, Rrizmanich Lajos. I— III. ker. kir. járásbíróság. (Telekkönyvi hatósággal felruházva.) (H, fő-u. 75.) Járásbirák: di. Pécs Imre iú táblabírói cz. ós jeli. kir. járásb. vezetője, dr. Talabér István, Hoffer Mihály, dr. Petz István, Déry József, Münster Ferencz. Albiró : dr. Kirchner Viktor. Önálló műk. körrel felr. jegyzők: Biró Lajos, Fekete Jenő, dr. Tolnay Iván, dr. Kis Kós László. Joggyakornok: Zemán László. Irodatisztek: Bender József, Spatz Lipót, Szathmáry I. János, Bodor Gábor. írnokok: Schik Ferencz, Kis Manó, Pék Béla, Téri Géza. Sztrelkó L Márton, Vörösházy Pál. Teíekkönywezetők: Popelka István, Bozóky Leó, Szebehelyi Gyula. Végrehajtók : Lovák Ede, Bévész Gyula. IV. ker. kir. járásbíróság. (IV, Királyi Pál-utcza 18.) Járásbirák: dr. Gönczy Gyula, Wiener Ferencz, dr. Hanskarl Sándor, Kováts István, Deutsch Frigyes, Tliassy Ádám, dr. Frenreisz Frigyes. Albiró: dr. Král Miklós. Jegyzők: dr. H. Kiss György, dr. Karay István, dr. Vékey Károly. Joggyakornokok: Csepinszky Pál, dr. Dedinszky Gá­bor, ^Ieleghy Géza, Haszler Kálmán. Irodatisztek: Bogárdi Jákó, Eörsy Károly, Kárpáthy Gyula, Végh Ferencz, Pollacsek Gábor. V. ker. kir. járásbíróság. (V, hold-u. 21.) Vezető biró : dr. Gráf Vilmos, kir. Ítélőtáblai biró cz. és jeli. Járásbirák: Uhrin Imre, dr. Buzáth Péter, dr. András­sovits Imre, Arany Sándor, dr. Fábry Gyula, dr. Váli Emil, dr. Begéczi Nagy Andor, dr. Füredy Ferencz, dr. Tatics Péter, dr. Tarlós Béla, dr. Kamenszky Gyula, dr. Ladányi Béla, Lutter Nándor, dr. Zachár Gyula (a m. kir. igazságügyministeriumhoz beosztva), dr. Báth István (Curiához berend.), Mariska István (Curiához berend.), dr. Osváth Albert, Kulcsár Ferencz, Nóvák Sándor. Albirák: Fendrich Hugó, Sándor Jenő, dr. Borsodi Miklós. Jegyzők: Christián Nándor, Beich Péter Cornél, dr. Gromann Zsigmond, dr. Gedeon Lajos, dr. Nászai Vil­mos, Kernstock Kornél, dr. Bálint Ándor. Irodatisztek: Egyed József, Keresztessy Vilmos, Kis Ignácz, Sugár Miksa, Amigó Jakab, Keresztury József, Szabó Lajos, Vadócz Ferencz. Tolmács: dr. Fuchs Mór. Végrehajtók: Már István, Tipula Aurél, Gabriel Károly, Fábián Ferencz, Füredy, Ferencz, Pataki Antal, Bolváry Záhn István, Papp Árpád, Gömbös Antal, Terray László, Wimmer Jenő, Trsztyánszky Kálmán, Bún József, Szilágyi János, dr. Dobrov Ede, Schrank Jó­zsef, Élő János, Bisitz Mihály. VI. ker. kir. járásbíróság. (VI, váczi körút 55.) ítélőtáblai biró : Rabács János. Járásbirák: dr. Malatinszky Kálmán, Lehotzky Vil­mos, dr. Sándor Aladár, dr. Álcsúti Ágost, Weidinger Géza, dr. Sóos Zoltán, dr. Serli Nándor. Albirák: Finger Oszkár, dr. Penkala János, ifj. Kovács Béla, dr. Bún Károly, dr. Ehrlich Ármin, Berdin Kál­mán, dr. BoJemann Ernő. Önálló műk. körrel felr. jegyzők: dr. Bácz János Jenő, Szpevák Kálmáy. VII. ker. kir. járásbíróság. (VH, Erzsébet-körút 34.) Vezető táblabiró: dr. Janicsek József. Járásbirák: dr. Bónai Sándor, Stur János, dr. Cse­pely Sándor, Palotay János, dr. Stoffer Albert, dr. Eder Hugó, dr. Kramolin Ernő, Márkus Albert, dr. Bhorer Viktor. Albirák: dr. Jelinek Ede, dr. Unger Károly, dr. Makay Dezső. Jegyzők: dr. Tolnay Iván, dr. Schwartz Tibor, dr. Bóth Gyula. Irodatisztek: Kövesi Bódog, Berky Lajos, Loibl Győző, Geiger Dávid, Kotzó Árpád. VIII—X. ker. kir. járásbíróság. (VIH, fhg Sándor-u. 13. — Tel. Józs. 12-08.) Járásbirák: dr. Biber Gyula, Virágh György, Csató Zsigmond, dr. Nászay Károly, dr. Balázs Emil, dr. Párvy Alfréd. Albirók : dr. Kraus Kálmán, Németh Jenő, dr. Stadler Endre, dr. Tomcsányi Zoltán. Irodavezető : Bihari Soma, irodatiszt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom