Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyéb hatóságok 493 és intézmények. b) Üzlet. Osztályvezetők: Szügyi Ferencz, Donászy Ferencz, Jankovich László, Illés István. Főtisztek : Unger Gyula. Heiszer István,Kovács József, Biró Ferencz, Török Antal, Szabó Bóbert, Kulcsár Bichárd. Tisztek: Harlikovits Lajos, Verhovay Lajos, Privigyei Emil, Vermes Imre, Stibricz István, Kenderesi Gyula, Lubik Zoltán, Vörös Sándor, Thellmann György, Vihely Béla, Kidál Adolf. Segédtisztek: Sárkány Ferencz, Privigyei Géza, Bauzek János, Wachsman Antal, Stimpl Károly. Beosztva: Bauschmann Géza, Bielek Vilmos, kataszt. főmérnökök. Számvevőség. Főnök: Sártory Antal László, számtanácsos. Számvizsgáló: Péterffi Áron. Számellenőrök: Németh István, Haluska Lajos. Számtisztek: Kohaut Bezső, Paduch Béla. Számgyakornok: Berényi Sándor. III. Fővár, közmunkák tanácsa. (I, Döbrentei-tér 4. — Tel. 44-64, 166—98.) Elnök: A ministerelnök. Elnökhelyettes : Tolnay Lajos, v. b. t. t. Előadó: Garancsy Mihály, min. tan. Min. titkárok: dr. Zubriczky József, lovag, cz. min. oszt. tan., Legeza Pál és dr. Czabalay Kálmán. S. h. főigazgató : Popovics Gyula. Irodatiszt: Szidanits Károly. Irodasegédtiszt: Papp Jenő. Számvevőség. Min. főszámtanácsos: Szuppán Ferencz, k. a. ék. Min. számvizsgáló: Sieber Ferencz. Min. számtiszt: Sólyom Andor. Műszaki osztály. Osztályvezető: Bakos János, L. r. 1., min. tan. Min. oszt. tan.: Zsigmondy Géza, min. tan., czim. és jelleg. Szilágyi Lajos. Műszaki tanácsosok: Jász Dezső min. o. t. cz. és jeli. Kisfaludi Lipthay Ágost min. o. t. cz. és j., Francsek Imre, Salkovics Károly. Min. főmérnök: Fodor Sándor. Min. mérnökök: ifj.HofhauserElek,BartolottiErtwegh Ede. Szt.-Margitszigeti felügyelő: Molitorisz Gyula. A tanács tagjai. a) A kormány részéről: Gr. Andrássy Géza, Hartig Sándor, dr. gr. Semsey László, Hauszmann Alajos, Hosz­potzky Alajos, dr. Müller Kálmán, dr. Némethy Károly, dr. Zielinszky Szilárd, Zsák Húgó. b) A székesfőváros részéről: dr. Bárczy István, dr. Preyer Hugó, Quittner Zsigmond, dr. Morzsányi Károly, dr. Heltai Ferencz, Szabó József, Tolnay Lajos, Freund Vilmos, dr. Heinrich Kálmán. Székesfővárosi középitési bizottság küldöttei: Eckermann Ede, Wellisch Alfréd, KauserJános, Stein­hardt Antal. A székesfővárosi tanács részéről: dr. Harrer Fer., Piperkovics Bátor. A székesfőváros középitészeti igazgatója: Devecis Ferencz. IV. Közalapítványi királyi ügy­igazgatóság. (IX, csillag-u. 2. — Telefon: 50—91.) A vallás- és közoktatásügyi m. k. minist, fönhatósága alatt. Űgyigazgató: dr. Steffanits István. (Tel. 146—64.) Jogügyi főtanácsosok: dr. Sebestyén Emil, dr. Ju­hász Pál. Jogügyi tanácsosok : dr. Bozóky Kálmán, dr. Bácsay Géza, dr. Steineker István. ügyészek: dr. Scholtz Oszkár, dr. Czobor Gyula. Alügyészek: dr. Gonlegner József, dr. Telegdi Bóth Jenő. Segédfogalmazók: dr. Osztroluczky Gyula, dr. ifj. Gombár Tivadar. Joggyakornokok: Nánássy Béla, Markovich Miklós. Irodaigazgató: Kostyál Árpád. Czimz. irodaigazgató : Hegedűs Béla. Irodatisztek : Mick József, Zloczky Miklós. Segéd-irodatisztek: Ferenczy Sándor, Nisnyánszky Pál, Lévay Sándor. V. Lőfegyvervizsgálati próba­állomás. (X, köztemető-út 20/a. — Telefon 58—41.) A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. Igazgató: Harsányi Dezső. Műszaki főtanácsos: Ghyczy Miklós. Próbamester: Sztári Ferencz. VI. M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. (II, oszlop-u. 5—7. Igazgatósági telefon 8—94. Árúforg. osztály, tel. 47—22. Népszámlálási osztály, H, fő-u. 68. — Tel. 114—63. — Fiumei kirendeltség tel. 5—55. — Duna­gőzh. kirendeltség, tel. 38—45. Nyugoti p.u. kirendeltség,. tel. 10—98. Ipari osztály, tel. 169—06.) Feladata: a magyar korona országai közállapotainak és közérdekű viszonyainak nyilvántartása és e czélra adatok gyűjtése, megvizsgálása, összeállítása, feldolgozása és közrebocsátása. Igazgató: dr. Vargha Gyula, min. tan., a m. tud. aka­démia rendes tagja, a Kisfaludy-társaság titkára, stb. Aligazgatók: dr. Vízaknai Antal, a m. tud. akad. 1. tagja, min. o. tan., min. tan. cz. ós jeli. Hajdú László, mim tan. cz. és j. Min. osztálytan.: Bánlaky Adorján, Szombathlilvy Albert. Ministeri titkárok: dr. Buday László, min. o. tan. cz. és j., dr.' Szabóky Alajos, Kovács Alajos. Min. segédtitkárok: dr. Truskovszky Jenő, dr. Pogány Frigyes, dr. Bud János, dr. Borbély Kálmán. Ministeri fogalmazók: Tormay Béla, dr.Ferenczi Izsó, dr. Kapossy Béla, dr. Nagy Elek, (segédszaktudósító Bórná­ban), dr. Kenedi László. Ministeri segédfogalmazók : dr. Kovács Norbert, dr. Asztalos József, dr. Papp László (a sz. t. a. szabadalmi hivatalhoz rendelve), Laky Dezső. dr. Gerevich Zoltán, (fizetéstelen), dr. Petheő Kálmán (fizt.), dr. Dánér István (fiz. nélk.), dr. Szigeti Gyula (fiz. nélk.). Statisztikai tanácsosok: Mészöly Dezső, Pál Flóris, Kallós József. Statisztikai főtisztek: Simonyi Ottó,Kercsely Károly, Pálos Adolf. Erdős Frigyes, Meszlényi István, Szabó Lázár, Fejér Miklós, Pétery Sándor, Hevesi Károly, Orosz Lajos, Zsolnay Vilmos, Kászonyi Béla. dr. Korláth József, Halász Simon, Benyovszky Imre, Tolcsvai Győző, Tettey Emil, Varjas Miklós, Simonyi Ernő, Konkoly-Thege Gyula, Ábrahám János, Babej János (Fiume), Jákobéi Gyula, Kemény Gyula, br. Podmaniczky Horácz, Berényi Bichárd, Nagy Béla, Gáspár Dénes, Jánszky Jenő László. Betteghy Kálmán, Zsolnai Vilmos. Statisztikai tisztek: Apor János, Halmai József, Henter Ákos, Jász Sándor, Szabó Mihály, Badvány Ödön, Braun Ármin, Maslowski Károly, dr. Schmitt Béla, Ede­lényi Szabó Dénes, Tóth-Pál Istv., Betsey Lajos, Sas Béla, Pernesz Károly, Szász István. Enders Ödön. Bakos Jenő, Szentiványi István, Zsoldos Jakab, Kubányi Bezső, Vecsey László, Lovas István, l'álmy Albert, Hegyi Ödön, Markos Bezső, Kemény György, Szentirmai Emil, Sajóhelyi István, Kocsondy Gyula (szolgálattételre a szegedi áll.-épit. hiv.­hoz beosztva), Zengő Ernő, Földy József, Erdélyi Ágoston,

Next

/
Oldalképek
Tartalom