Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Női szerzetes rendek. 16. «Margit» kórház. (Tel. 42—38.) Főnöknő: Kerling Róza. — (10 nővér.) 17. «Stefánia» szegénygyermek-kórház. (VIII, üllői út 58—62.) Főnöknő: Posch Teodora. — (21 nővér.) 18. «Ferencz József» kereskedelmi kórház. (VH, Bethlen-tér 1. — Tel. 51—71.) Főnöknő: Fink Leontin. — (13 nővér.) 19. Újpesti kórház. (Tel. 14—81.) Főnöknő : Sailer Angela. — (10 nővér.) 20. Tolonczház. (Tel. 156-39.) Főnöknő: Grassl Katharina. — (10 nővér.) 21. «Erzsehet» szegényház. (VII, alsóerdősor 7. — Tel. 56—30.) Főnöknő: Leber Szeráfia. — (22 nővér.) 22. Szegényház Budán. Főnöknő: Nagl Lidvina. — (6 nővér.) 23. Vakok országos intézete. (VII, István-út 95. — Tel. 52—68.) Főnöknő : Merkl Speciosa. — (14 nővér.) 24. Országos tébolyda. (Lipótmező. — Tel. 40 -59.) Főnöknő: Bozóky Mária. — (28 nővér.) 25. Angyalföldi orsz. elmebeteg ápoló-intézet. (Tel. 4—26.) Főnöknő : Illy Paula. — (13 nővér.) 26. Katonakórház. Angyalföld. (VI, Hungária kÖTÚt. — Tel 74—51.) Főnöknő : Eder Szeráfia. - (10 nővér.) VIII. Mária Beparatrix. (IX, üllői út 75.) Főnöknő: Maria de Jerusalem. IX. Notre Dame de Sión. (I, Villányi-út 35.) Főnöknő: Mére Marie Nathanaél de Sión. X. Ángersi Jó Pásztor» Congregatiója. (IH, szőlő-u. 60.) Főnöknő : Deck Mária Antonia. — (40 rendtag). II. A budapesti görög kath. egyház. (Plébánia hivatal: VH, Bottenbiller-u. 5/fe. — Tel. 33—81.) a) Plébánia. Plébános: Melles Emil, szekszárdi cz. apát. Segédlelkész: Szemán István. Hitoktató és karnagy : Boksay János. Eneklész: Bronzé János. b) Egyházközség. Elnök: Melles Emil. plébános. Világi elnök: dr. Pásztélyi Jenő, ügyvéd. Jegyző: bedői Markos György, máv. felügyelő. Gondnok: Volenszky Gyula, polg. isk. igazgató. 342 Ref. egyház. Ellenőrgondnok: dr. Zombory János, tanár. Egyháztanács: Andor Gyula, ny. képviselőházi el­nöki tanácsos, Bukovszky György, fertőtlenitési intézeti igazgató, Csócsán Jenő. rendőrkapitány, Csudáky Bertalan, tanár, Danilovich Elek, curiai biró, Dzubay István, máv. ellenőr, Garancsy Mihály, min. tanácsos. Illés Jenő, curiai biró, dr. Illés József, egyet. m. tanár, Janovich Emil, pl. felügyelő, Nóvák Bertalan, máv. főfelügyelő, Bépássy Miklós, műsz. tanácsos, dr. Schirilla Achilles, törv. biró, Szabó Jenő, főrendiházi tag, dr. Szaffka Dénes, törv. biró, Szuchy János, min. telekkönyvvezető. III. Ref. egyház. (A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium fönható­sága alatt, a II/6. ügyosztály ügykörében.) Református konventi központi iroda. (VH, Abonyi-u. 21. — Tel. 103-48.) Dunamelléki egyházkerület. (Székhelye: Kunszentmiklós.) Hivatalos órák: d. e. 9—12., d. u. 3—6. Püspök: Baksay Sándor. Főgondnok: Darányi Ignácz. Püspöki titkár: 1. Budapesti ref. egyház. (IX, Calvin-tér 7.) Pesti lelkészek: Petri Elek, dr. Szabó Aladár, Kovács Emil, Keresztesi Sámuel, Takaró Géza. Budai lelkész: Haypál Benő. Segédlelkészek: Fábián Mihály, Vargha Tamás. Hitoktatók: Böszörményi Jenő, Kiss Áron, Kovács Lajos, Nagy Dénes, Tóth József, Izsák Ferencz, Szabó Károly, Losonczy Lajos, Veress Jenő, Sebestyén Jenő, Varga Antal. 3. Budapesti anya-egyház. (IX, Calvin-tér 7.) Hivatalos órák : d. e. 9—12., d. u. 3—6-ig. Főgondnok: Dr. Kovácsy Sándor. Gondnokok: Szilassy Aladár, dr. Vámossy Károly. Lelkészek: Haypál Benő, Petri Elek, dr. Szabó Aladár, Kovács Emil, Keresztesi Sámuel, Takaró Géza. Segédlelkészek: a központban: Vargha Tamás, Me­gyeresy Béla, Szabó Zsigmond, Patay Pál,Fábián Mihály.— Budán: Soós László. 3. Magyar ref*. lelkészi hivatal Budán. (II, Szilágyi Dezső-tér 3.) Lelkész: Haypál Benő. Segédlelkész: Budai Gergely. Gondnok : dr. Némethy Károly. 4. III. ker. ref. lelkészhivatal. (Hl, Calvin-u. 4.) Lelkész: Kontra Aladár. Segédlelkész: dr. Tari Imre. Hitoktatók: Papp Ákos és Zöld József. Orgonista: Kőváry Ernő. Főgondnok : dr. Benyovits Lajos. 5. Német leány-egyház. (V, hold-u. 18. — Paplak: alkotmány-u. 15. — Hivatalos óra minden reggel 8—10-ig, vasárnapot kivéve.) I. lelkész: Klar Bichard. Gondnok: Naef Frigyes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom