Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyéb hatóságok 471 és intézmények. IV. Közalapítványi királyi iigy­igazgatóság. (IX, vámház-kőrút 7. — Telefon: 50—91.) A vallás- és közoktatásügyi m. k. minist, fönhatósága alatt. Ügyigazgató : dr. Steffanits István. Aligazgató: — Jogügyi főtanácsosok: dr. Sebestyén Emil, dr. Ju­hász Pál. Jogügyi tanácsosok: dr. Bozóky Kálmán, dr. Steineker István. Ügyészek: dr. Rácsay Géza, dr. Scholtz Oszkár. Alügyészek: dr. Hamar Árpád, dr. Conlegner József. Segédfogalmazók : dr. Telegdi Köth Jenő, dr. Őrffy Imre és dr. Osztroluczky Gyula. Irodaigazgató: Kostyál Árpád. Czimz. irodaigazgató : Hegedűs Béla. Irodatiszt: Mick József. Segéd-irodatisztek: Zloczky Miklós, Ferenczy Sándor, Nisnyánszky Pál. V. Lőfegy vérvizsgálati próba­állomás. (X, köztemető-út 20/a.) A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. Igazgató: Harsányi Dezső, gépészmérnök. Próbamester: Sztári Ferencz. VI. M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. (II, oszlop-u. 5—7. Telefon 8—94. Árúforg. osztály, tel. 47—22. Fiumei kirendeltség tel. 5—55. — Dunagőzh. ki­rendeltség, tel. 38—45. Nyugoti p. u. kirendeltség, tel. 10—98.) Feladata: a magyar korona országai közállapotainak és közérdekű viszonyainak nyilvántartása és e czélra adatok gyűjtése, megvizsgálása, összeállítása, feldolgozása és közrebocsátása. Igazgató : dr. Vargha Gyula, min. tan., a m. tud. aka" démia rendes tagja, a Kisfaludy-társaság titkára, stb. Aligazgató : dr. Vízaknai Antal, a m. tud. akad. 1. tagja? min. o. tan., m. tan. cz. és jeli. Min. osztálytan.: Hajdú László. Szombatfalvy Albert. Ministeri titkárok: Bánlaky Adorján, min. oszt. tan. cz. és jeli., dr., Buday László, dr. Szabóky Alajos, Farkas Ferencz. Min. segédtitkárok: Kovács Alajos, dr. Truskovszky Jenő, dr. Pogány Frigyes, dr. Bud János. Ministeri fogalmazók: dr. Borbély Kálmán, Tormay Béla. dr. Ferenczi Izsó. dr. Kapossy Béla. Ministeri segédfogalmazók : dr. Nagy Elek (szolgá­lattételre a keresk. ministeriunrba beosztva), dr. Kenedi László, dr. Kővács Norbert, dr. Asztalos József, dr. Papp László.Laky Dezső, Gerevicli Zoltán, (fizetéstelen), Gyulai Tibor (fizetéstelen). Statisztikai tanácsosok: Mészöly Dezső, Pál Flóris, Kallós József. Statisztikai főtisztek: Simonyi Ottó,Kercsely Károly, Pálos Adolf, Erdős Frigyes, Meszlényi István, Szabó Lázár, Fejér Miklós, Pétery Sándor, Hevesi Károly, Orosz Lajos, Zsolnay Vilmos, Kászonyi Béla, dr. Korláth József, Halász Simon, Benyovszky Imre, Tolcsvai Győző. Tettey Emil, Varjas Miklós, Simonyi Ernő, Konkoly-Thege Gyula, Ábrahám János, Babej János (Fiume), Jákobéi Gyula, Kemény Gyula, br. Podmaniczky Horácz, Berényi Richárd, Nagy Béla, Gáspár Dénes, Jánszky Jenő László. Statisztikai tisztek : Wittich Sándor, Ketteghy Kál­mán, Apor János, Urbán Béla, Halmai József, Henter Ákos, Jász Sándor, Szabó Mihály, Radvány Ödön, Braun Ármin, Maslowski Károly, dr. Schmitt Béla, Edelényi Szabó Dénes, Tóth-Pál Istv., Betsey Lajos, Sas Béla, Joó Jenő, Pernesz Károly, Szász Istv.. Enders Ödön, Bakos Jenő, Szentiványi István, Zsoldos Jakab, Kubányi Rezső, Vecsei László, Hegyi Ödön, Lovas István, Pálmy Albert, Markos Rezső, Kemény György, Szentirmai Emil, Sajó­helvi István, Kocsondy Gyula (szolgálattételre a szegedi áll.-épit. hiv.-hoz beosztva), Zengő Ernő, Földy József, Erdélyi Ágoston, Baly László, Dessewffy András (Fiume), Mersich Aladár, Kun Ákos, Fekete Miksa, Castiglione Henrik, Balogh Andor, Telkes Aurél, Mike Árpád, Maksa Lajos, Doleschall Lajos, (Fiume), Farkas János, Mári László, Kocsárd Ferencz. Gyakornokok: Ehrenreich András, Tóth Péter, Szath­mári Gábor, Szakáts Lajos, dr. Krusniczky Elek, Lim­bacher Sándor, L'Eplattenier Lajos. Sz. t. beosztva: dr. Szigetvári Iván, középisk. tanár, dr. Gellén Kálmán, min. segédfogalmazó (az állami mun­kásbizt. hivataltól). Lukáts János, keresk. muzeumi fel­ügyelő. VII. Az 1897. XXXV. t.-cz. 5. §-a értelmében a m. kir. ministerelnök által az országgyűlés elé terjesztendő évi jelentés szerkesztésére ala­kitott vegyes bizottság. Elnök: dr. Vargha Gyula, min. tan., a m. kir. közp. statisztikai hivatal igazgatója. Hely. elnök: Vízaknai Antal, min. tan., a m. kir. közp. statisztikai hivatal aligazgatója. Tagok: M. kir. ministerelnök képviseletében: dr. Romy Béla, min. tanácsos. O Felsége személye körüli minister képvisele­tében : dr. Révy Ferencz, min. tanácsos. Horvát-szlavon-dalmát minister képviseletében . dr. Unkelhäusser Károly, min. tan. Belügyminister képviseletében: dr. Némethy Ká­roly, államtitkár. Pénzügyi minister képviseletében: dr. Margitay József, mm. tanácsos, Pap Mihály, min. tan. Kereskedelemügyi minister képviseletében: Ké­pessy Árpád, min o. tan., Emich Gusztáv, dr.. min. o. tan. Földmivelésügyi minister képviseletében: Szom­jas Lajos, min. tanácsos, Németh József, min. o. tan. Vallás- és közoktatásügyi minister képviseleté­ben: dr. Morlin Emil, min. tanácsos, Gotthárd Zsigmond, min. o. tan. Igazságügyi minister képviseletében : Szászy Béla, min. tan., dr. Marschalkó János, kir. ítélőtáblai biró. Honvédelemügyi minist, képviseletében: Szuper Zoltán, dr., min. titkár. Tomcsányi Árpád, kamarás, honvédszázados. Előadók. Hajdú László, min. o. tan. Szombatfalvy Albert, min. o. tan. Bánlaky Adorján, min. oszt. tan. dr. Buday László, min. titkár. dr. Szabóky Alajos, min. titkár. Farkas Ferencz. min. titkár. í VIII. Statisztikai szakvizsgálati bizottság. Elnök: dr. Vargha Gyula, min. tan., am. kir. közp. statisztikai hivatal igazgatója. Tagok: Darányi Béla, földmiv. min. tan. — Dárday Sándor, a m. kir. áll. számvevőszék alelnöke. — Dr. Föl­des Béla, egyet, tanár. — Gaál Jenő, műegyet. tan. — Hajdú László, min. oszt. tan. — Halász Sándor, min. tan., a postatakarékpénztár igazgatója. — Heltai Ferencz, orszgy. képv. — Dr. Kovács Áladár, ny. min. oszt. tan. — Dr. Lers Vilmos, keresk. min. tan. — Lestyánszky Sándor, ny. földmiv. államtitkár. — Melichár Kálmán, honv. min. tan. — Neumann Károly, keresk. min. tan. — Popovics Sándor, az osztrák-magy. bank kormányzója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom