Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

2. rész - B) Udvartartások

Udvartartások. 234 Udvartartások. Czimz. udvari titkár: Leeder Károly, a F. J. r. 1. Főszámtanácsos: Gebhardt Tivadar (m. f.). 8. Magyar királyi testőrség. Testőrkapitány: galánthai Esterházy Alajos hg, lov. tábornok, b. t. t., kamarás. Testőrfőhadnagy: Bálás Manó, a L. r„ III. o. v. k. r, 1., altábornagy, házpnok. Testőrhadnagy: görgői és toporczi Görgey József, a III. o. v. k. r. 1., k. é. k. tul., cz. v. őrnagy. Testőrőrmesterek: s^entgyörgyvölgyi Kiss Lénárd, k. é. k. (h. d.) őrnagy, szatmári Király Albert őrnagy. Testőralőrmestérek: Szabó Elek őrnagy, gyiilvészi Dadányi Lajos őrnagy, lobori Panian Albin szds., Gaisin György szds. Testőrök. Századosok : JaksicSandor. szirmabessenyői Szirmay Oszkár, kamarás, Scarpa Pál lovag, Schwarz Ede. Biegler Alajos, Kluge Gyula, kislapási Juhász Zsigmond, Bédl Béla, makkoshettyei Hettyey Gyula kamarás, németi Damaszkin István, deákonai Györgyi Károly, dragoni Grubiczy László, mikulichi Bornemisza-Stolnikovich Ist­ván kamarás, Antonovits Moise. tövisi Bácz Ákos. Helbig Győző. br. Geyso Jenő, Poppovits Pézy Fülöp, br. Selde­nek Vilmos, gr. Apraxin Sergius, Schmidt Budolf, técsői Móricz Sándor kamai ás.Fischer Gyula, vecsei és böröllyö­iságfai Vecsey Ernő baró, Vaszary Béla, cserneki és tarkeői Dessewfly László kamarás, csalmai Jankovicli Lajos. Wassák János. Gunka Győző, ácsi Alster Emil, Polonkay Andor kamarás, Vezekényi Alfréd, körosszeghi és ador­jáni gr. Csáky Zsigmond kamarás, Z/sadányi és török­szentmiklósi Álmássy Pal kamarás, czabaji HorváthJ ános. Főhadnagyok: harasztosi Horváth Aurél és őrgróf Pallavicini Alfréd. A testőrség 1 törzse. Segédtiszt: Fischer Gyula, százados. Orvos: Nedorost Zeno, dr., I. o. ezredorv. Számvevő: Schwarz Endre, kat. számtiszt. 9. Magyar királyi darabont testőrség. (I, Attila-körút 10. Telefon 90—81.) Kapitány: komlóskeresztesi Fejérváry Géza báró, b. t t„ kamarás, táborszernagy. Testőralkapitány : Littke Ágost, altáborn.. házpnok. Testőrfőhadnagy: Vadászy Ambrus, k. é. k.. alez­redes. Testőr első őrmester: bonyhádi Perczel Miksa, k. é. k., százados. Testőrorvos : Tabajdi Béla dr., honv. ezredorvos. Testőr szám vi vő: Laping Miklós, honv. számtiszt. 10. Főkamarási hivatal. Udv. tanácsos és irodaigazgató: Weckbecker Vilmos br.. a F. J. k. k. (cs. d.), L. r. 1., tart. hgy. Udvari tanácsos és kincstárnok: Parsch Károly, lovag, L. r. JK főhadnagy sz. k. v. Kormánytanácsosok: Lumbe Ferencz. a III. o. v. k. r. és F. J. r. L, tart. főhadnagy, dr. Querner József, F. J. r. 1. Udvari titkárok: Ulreich Adolf, a F. J. r. 1., tart. főhgy. Igazgatási titkár: Wang Miklós, főhadnagy a Landw. nyilvtart. I. oszt. udvari fogalmazó: fernecki Hold Bichard br. II. oszt. udv. fogalmazó : Mosser Péter dr. Udv. segédh. igazg.: mansteini Manhardt Bóbert. Irodai titkár: Segédek: Czastka Bezső, hgy. sz. k. v.. alsórásztokai Básztokay Géza. Irodatiszt: Wollmann Ernő. 11. Főndvarnagyi hivatal. Udvari tanácsos és irodaigazgató : Seidl János, Hl o. v. k. r. 1. Kormánytanácsosok: frankenthurni Gautsch József, a III. v. k. r. L.udv. tan. cz.,elnöki szolg. Krauss Károly br. Udv. titkár: Strobl-Albeg Ede lov., dr. Irattárnok: Czerny Győző. Segéd: Baumgartner Ferencz. Irodatiszt: Böbrich Alfréd, Geltz Győző. Peres ügyek biróságl tanácsa. Elnök: Seidl János. III. o. v. k. r. 1. Elnök helyettes: Mezey László, dr. Előadókés ülnökök: Both Károly lovag, törv. tan., Gernerth Imre törvsz. tan.. Bloch Alfréd, dr. törvsz. tan., Burkart Péter Pál, keresk. törvsz. tan . Mezei László, dr.. Bothos Gyula, dr. Tolmácsok. Magyar nyelvre: dr. Grubiczy László, nemzetközi biró Cairóban, dr. Bing Izidor, a F. J. r. 1.. korm. tan., Bálint Béla, dr., az osztr.-magyar bank jogtanácsosa. Olasz nyelvre: Buffulini Alfréd, dr., tart. hgy. Franczia nyelvre r rechttreui Bretsehneider János, dr.v min. fog. 12. Főlovászmesteri hivatal. Első lovászmester: (betöltetlen.) Udvari tanácsos és irodaigazgató: Slatin Henrik, br.. dr., aL. r. 1. Udvari tanácsos: Bössler Győző lovag, a III. o. v­k. r. 1.. egyszersmind a cs. és kir. nemes ifjak udvarmes­tere. Lanctwehr-hadnagy. Udvari titkár : záwsa Ferdinand, F. J. r. 1., vonat­ezredbeli szds. I o. irodai titkár: Führing Budolf. F. J. r. 1. Kiadó és irattárnok: Bürger Ottó, Landw. hgy. Segéd: Wagner Ferencz. Irodatiszt: nagykállói Kállay Béla. Apródok: Chyszow Bomer Ádám gr.. Coreth Miksa gr.. Aichelburg-Labiä Farkas br.. Lónyay Zsigmond. Kuen­burg Farkas gr.. Ivánka Géza. Straten-Ponthoz Frigyes gróf, Pástélyi-Kovács János. Saint-Julien-Wallsee Hen­rik gr.. Heilenbach Gottfried br., Attems Miksa gróf, Tinti Frigyes br., görgői és toporczi Görgey Béla, Kinsky Pál gr., Malatinszkv Ferencz, Börner Boderich gr.. Mala­tinszky István. Uray Gyula br., Uray János br., Hartig Ödön gr., mederndorfi Bechboch Ágoston br., Hartig Henrik gr., muthnai és nagy-csepcsenyi Vladár Ervin. Özvegyek és árvák védője : Ezen állomás teendői­vel meghizva: Führing Budolf. 13. Segédtisztek. Főhadsegédek: Paar Ede gróf, az aranygyapjas r. 1.. a L. r. n. k., I. o. v. k. r.. k. é. k. (gy. d.), b. t. t.. kam. és lov. tbk., a 2. drag. ezr. tul.; ahnenburgi Bolfras Arthur br., L. r. n. k., I. o. v. k. r. (IH. o. h. d.) 1.. a magy, Szt. I.-r. kisk., F. J. r. 1.. k. é. k. (hd.), b. t. t.. tábor­szernagy, a 84. sz. gy. ezr. tul.. Ő Felsége a király katonai irodájának főnöke. Szárnysegédek: rodeni Klepsch-Klotli Alajos. III. o. v. k. r. 1.. vk. alezr., kat. attaché a berlini nagykövetség­nél. Spányik Béla, k. é. k., őrnagy, szentmiklósi és óvári Pongrács Artúr, husz. őrnagy, Bronn Károly br„ III. o. v. k. r. 1., őrnagy, Spanochi Leliot őrnagy, katonai attaché­Szent-Pétervárott, Hoyos Henrik gr., k. é. k., kamarás, őrnagy. Gróf Paar Ede főhadsegéd szárnysegédje: Mar­gutti Albert. III. o. v. k. r. 1., vezérkari őrnagy. 14. Katonai iroda. Főnök : ahnenburgi Bolfras Arthur br., a király Ö Fel­ségének főhadsegéde, b. 1.1., táborszernagy (mint fent). Beosztva: Marterer Ferdinánd, a HI. o.v. k. r. 1.. k. é. k. v. k. ezredes, Kaltenborn Ferdinánd, III. o. v. k. r. 1., vk. alezr., Bartha Lajos, k. é. k., vezérk. őrnagy. Than Károly vezérk. százados, Prica Károly sorhajókapitány. Udvari tanácsos: Zubrinic Ferencz, III. o. v. k. r. 1. Beosztva: Lanna Emil hadbiztos. Titkárok: imecsfalvi Imecs Endre, Smirzitz Henrik

Next

/
Oldalképek
Tartalom