Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közoktatásügyi bizottságok. 37'2 Közoktatásügyi bizottságok. i) Közoktatás. I. A közoktatás érdekében szerve­zett tanácsok és bizottságok 372. lapon. II. Közoktatásügyi hivatalok ... 374. « ITT. Egyetemek és főiskolák ... 374. « IV. Középiskolai tanárvizsgáló bi­zottság. — —- --- — 384. » V. Középiskolai tanárképző intézet 384. « VI. Hittani intézetek ... _ ... 385. « VH. Kollégiumok és internátusok 385. « VIH. Középiskolák ... ... ... — 387. « IX. Felsőbb leányiskolák ... ... 389 lapon. X. Képezdék ... ... ... 390. « XI. Polgári iskolák... ... ...391. « XII. Szaktanfolyamok... ... ... 394. « XIII. Szakiskolák ... ... 395. « XIV. Gyógypaedagogiai intézetek 407. « XV. Elemi iskolák... ... ... ... 408. « XVI. Óvodák .. ... ... ... ... 417. . XVII. Árvaházak ... ... .. ... 419. . I. A közoktatás érdekében szer­vezett tanácsok és bizottságok. 1. Országos közoktatási tanács. (IV, párizsi-u. 2. II. em.) Elnök: — — — Másodelnök: Alelnök: dr. Fináczy Ernő, udv. tan., egyetemi tanár. Titkár: dr. Bozóky Endre, középiskolai igazgató. Előadó tanácsosok: Dr. Alexander Bernát, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Beöthy Zsolt, min. tan., főrendiházi tag, egyet. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Bokor József, egyet, m.-tanár, Budapest. Dr. Hegedűs István, tud. egyet. nv. r. tanár, Budapest. Dr. Jancsó Benedek, áll. főgym. tanár, Budapest. Dr. Kovács János, áll. polg. isk. tanitók. int. tanár, Bpest. Magyar Gábor, cz. főigazg., kegyesrendi tartományfőnök, Budapest. Dr- Medveczky Frigyes, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Pauer Imre, mint. tan., tud. egy. ny. r. tanár, Buda­pest. Dr. Biedl Frigyes, egyet. ny. r. tanár, Budapest. Sebestyén Gyula. kir. tan., tanitónőképző-int. szakfelügy. I Budapest. Svetvizer Lajos, el. népisk. igazg., Bpest. Tagok: Dr. Antal Géza, ev. ref. theol. tanár, Pápa. Dr. Badics Ferencz, kir. tan., főigazg., Bpest. Balogh Péter, főgymn. tanár, Budapest. Bartoniek Géza, az Eötvös-kollégium igazg., Budapest. Dr. Bánóczi József, izr. tanitóképző-int. igazgató, Bpest. Dr. Beke Manó, tud. egy. ny. r. tanár, Budapest. Benedek Elek, iró, Budapest. Boldis Ignácz, polg. isk. igazgató, Turóczszentmárton. Dr. Capesius József, ág. ev. tan.-képzőint. igazg., Nagy­szeben. Dr. Cherven Flóris, áll. főgymn. ig., cz. főigazg., Bpest. Dóczi Imre, ev. ref. egyházk. gymn. felügy., Debreczen. Dr. Fröhlich Izidor, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Gyomlav Gyula, a br. Eötvös-kolleg. tanára, Bpest. Dr. Ilosvay Lajos, min. tan., müegyet. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Juba Ádolf, főgymn. iskola-orvos és egészségtan-tan., Budapest. Kassuba Domokos, cistercita-rendi főgymn. igazg., Eger. Komlóssy Ferencz, prépost, Pozsony. Krammer József, áll. polg. isk. igazgató, Pozsony. Lád Károly, közs. polg. isk. igazgató, Budapest. Dr. Lánczy Gyula, udv. tan., tud. egy. ny. r. tanár, Bpest. Marusák Pál, fels. leányisk. igazgató, Sopron. Dr. Nagy Ernő, egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. Dr. Négyessy László, gyak. főgymn. tanár, Budapest. Nóvák Lajos, c. kanonok, kath. hitokt. egyházm. felügy., Budapest. Orosz István, ev. ref. tanitoképző int. igazg.. Debreczen. Dr. Ottó József, áll. főreálisk. tanár. Budapest. Pál István, erdélyi r. k. státusi előadó-kanonok, Kolozsvár. Pallós Albert, polg. leányisk. igazgató, Kolozsvár. Pásthy Károly, elemi- és polg. isk. igazgató, Kfecskemét. Paszlavszky József, áll. főreálisk. cz. igazgató, Budapest. Popovics István, udv. tan., a Tökölyanum igazg., Budapest. Baj (Bajner) Ferencz, főreálisk. igazgató, Budapest. Bauscher Lajos, műegyetemi nv. r. tanár, Budapest. Bombauer Emil, áll. főreálisk. igazgató, cz. főigazgató, Budapest. Dr. Sághy Gyula, udv. tan., orszgy. képv., egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Schneller István, egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. Schulek Frigyes, műegyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Simonyi Zsigmond, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Trájtler Károly, közs. el. népisk. igazg., Budapest. Újvári Béla, kir. tan., Budapest. Dr. Vécsey Tamás, udv. tan., tud. egy. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Waldapfel János, gyakori, főgymn. tanár, Budapest. Dr. Walter Gyula, ozeroi cz. prépost, kanonok, pápai pre­látus, a központi papnövelde-intézet rektora, Budapest. Dr. Weszely Ödön. közs. főreálisk. igazg, Budapest. Zoltvány Irén, főiskolai tanár, Pannonhalma. A vallás- és közoktatásügyi ministertől kirendelt tisztviselők: br. Barkóczv Sándor, dr.. min. tan. Dr. Erődi Béla, udv. tan., tanker. főigazg. Halász Ferencz, min. tan. Dr. Kacskovics Mihály, min. tan. K. Lippich Elek, min. tan. Dr. Morlin Emil, min. tan. Mosdóssy Imre, kir. tan., tanfelügyelő. Dr. Neményi Imre, min. tan. Spitkó Lajos, kir. tan., tanker. főigazg. Dr. Szász Károly, min. oszt. tan. Dr. Vángel Jenő, áll. polg. isk. tanitóképzC int. igazgató. 2. Gyógypaedagogiai intézetek orsz. szaktanácsa. (Budapest, I., Alkotás-u. 53.) Elnök : Náray-Szabó Sándor dr., min. tan. Előadó: Berkes János, a bpesti áll. gyógy-pedagogiai nevelőintézet igazgatója. Rendes tagok: Ákos István, tanár. Borbély Sándor, igazgató. Herodek Károly, igazgató. Klis Lajos, igazgató. Rendkívüli tagok: Taritzky Ferencz, a siketnémák kolozsvári int. igazgatója. Zádor Endre, a siketnémák temesvári int. igazgatója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom