Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Női szerzetes rendek. 310 Ref. egyház. Knauz Vilma. Pandúr Laura, Kralicsek Gabriella, Fritz Hilberta, Achtig Candia, Proiszl Angela, Müller Margit, Gundl Klotild, Olsovszky Vincetia, Böinhesz Emma, Dob­rovszky Lén. Dőri Monica. 1. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (I, Gellérthegy-u. 7.) Főnöknő : Rózsa Szalézia. — (16 testvér.) 2. Irgalom-ház. (III, San-Marco-u.) Főnöknő: Stroblberger Gizella. — (14 testvér.) 3. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (VI, próféta-u. 1.) Főnöknő : Doletsko Zita. — (20 testvér.) 1. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (VIII, nap-u. 83.) Főnöknő : Böck Vilma. — (12 testvér.) 5. Elemi leányiskola, polg. iskola, kisdedóvó. (Dl, szentlélek-tér 10, 11.) Főnöknő: Erbler Jozefa. — (16 testvér.) 6. Elemi-, polgári leányiskola, kisdedóvó, tanítónőképző. (Eanolder-intézet. — IX, gyep-u. 23. Tel 57—34.) Főnöknő: Holzmann Auguszta. — (36 testvér.) 7. Budapesti első gyermek-menhely. (IX, Vendel-u. 3.) Főnöknő : . — (9 testvér.) 8. Lelenczház. (Buda-Tabán, árok-u. 77.) Főnöknő: Zainko Amanda. — (6 testvér.) 9. Bölcsőde. (Créche.) (VHI, nagytemplom-u. 3.) Főnöknő : Böck Vilma. — (4 testvér.) 10. Egyetemi klinikák. (VHI. üllői út 26.) Főnöknő : (70 testvér.) 11. Szent Rókus-kórház. (VHI, Stáhly-u. 6—8.) Főnöknő : Perignatz Innocentia. — (98 testvér.) 12. Szent István-kórház. (IX, gyáli út.) Főnöknő : Leber Perseveranda. — (116 testvér.) 13. Szent László-kórház. (IX, gyáli út) Főnöknő: Neumann Melania. — (21 testvér.) 14. «Erzsébet» hasonszenvi kórház. (IX, Knezits-u. 14.) Főnöknő : . —(9 testvér.) 15. «Margit» kórház. Főnöknő: Enk Stefánia. — (12 testvér.) 16. «Stefánia» szegénygyermek-kórház. (VIH, üllői út 72—74.) Főnöknő: Posch Teodora. — (20 testvér.) 17. «Ferencz József» kereskedelmi kórház. (VII, Bethlen-tér 1.) Főnöknő: Fink Leontin. — (15 testvér.) 18. Újpesti kórház. Főnöknő : Szailler Angela. — (7 testvér.) 19. Tolonczház. Főnöknő: Grasl Katharina. — (9 testvér.) 20. «Erzsébet» szegényház. (VII, alsóerdősor 7. Tel. 56—30.) Főnöknő: Ledó Cornélia. — (24 testvér.) 21. Szegényház Budán. Főnöknő: Nagl Lidvina. — (8 testvér.) 22. Vakok országos intézete. (VII, István-út 95. Tel. 52—68.) Főnöknő : Merkl Speciosa. — (14 testvér.) 23. Országos tébolyda. (Lipótmező.) Főnöknő: Bozóky Mária. — (26 testvér.) 24. Angyalföldi orsz. elmebeteg ápoló-intézet. Főnöknő: . — (16 testvér.) VII. Mária Reparatrix. (IX, üllői út 75.) Főnöknő: Maria de Jerusalem. Vili. Notre Dame de Sión. (I, Attila-u. 101.) Főnöknő: Mére Marie Nathanaél de Sión. II. A budapesti görög katb. egyház. (Plébánia hivatal: Vn., Bottenbiller-u. 5/6.) a) Plébánia. Plébános: Melles Emil. szekszárdi cz. apát. Segédlelkész: Szemán István. Hitoktató és karnagy : Boksay János. Éneklész: Molnár Antal. b) Egyházközség. Elnök: Melles Emil. plébános. Világi elnök: dr. Pásztélyi Jenő, ügyvéd. Jegyző: bedői Markos György, máv. felügyelő. Gondnok: Volenszky Gyula, polg. isk. igazgató. Ellenőrgondnok : dr. Zombory János, tanár. Egyháztanács: Andor Gyula, ny. képviselő. Házi elnöki tanács: Bukovszky György, fertőtl. int. igazgató, Csócsán Jenő, rendőrkapitány, Csudáky Bertalan, tanár, Danilovich Elek, curiai biró, Garanczy Mihály, min. tanácsos, Illés Jenő, curiai biró, dr. Illés József, egyet, m. tanár. Janovich Emil, pl. főtiszt, Novak Bertalan, máv. főfelügyelő, Répássy Miklós, müsz. tanácsos, dr. Schirilla Achilles, törv. biró, Szabó Jenő, főrendiházi tag, dr. Szaffka. Dénes, törv. biró, Szuhy János, min. telekkönyvvezető. III. Ref. egyház. (A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium fönható­sága alatt, a II/6. ügyosztály ügykörében.) Dunamelléki egyházkerület. (Székhelye: Kunszentmiklós.) Hivatalos órák: d. e. 9—12., d. u. 3—6. Püspök: Baksay Sándor. Főgondnok: Darányi Ignácz. Püspöki titkár:

Next

/
Oldalképek
Tartalom