Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 668 Bejegyzett czégek. Mesztek Mária, szabóiparüzlettulajd., Y, nagykorona­utcza 17. Messinger Sámuel és Arthur, Samuel et Arthur Messin­ger, társt. Messinger Sámuel, bélésárukkal és szabó­kellékekkel kereskedő és Messinger Arthur, bélésáru­kat és mindennemű szabókellékeket elárusító üzlet­tulajdonosok. A ezég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak,Y, Erzsébet-tér 5. Tel. 38—42. Mester C. J., C. J. Mester, czégb. Bosse Hermann, bank­és váltóüzlettulajdonos. Főtelep: Bréma. Fióktelep : YH. Kövér Lajos-utcza l(i/a. Mestitz Ármin Arnold, czégb. Mestitz Aron Armin, (köz­életben Arnold), kereskedők hitelügyében felvilágosí­tást nyújtó ügynök. V, nagykorona-u. 8. Tel. 13—94. Mestitz Ferencz és társa, Franz Mestitz u. Co., társt. Mestitz Fülöp (Ferencz) és Mestitz Józsa, technikai áru- és gépolajker., önálló czégjegyzési joggal, YI, Teréz-körút 58. Telefon 23—01. Mészáros Béláné, czégb. Mészáros Béláné, szül. Hepner Lujza, férfiszabó, IX, üllői út 107. Mészáros István és társa, társt. Mészáros István és We­lisch Manó, tojás és egyéb élelmiszer (u. m. savanyi­tott káposzta, ugorka, paprika, paradicsom) eladásával foglalkozó üzlettulajdonosok. A czég a társtagok közül egyedül Welisch Manó társtag által képviseltetik és általa önállóan jegyeztetik, IX, vámház-körút, Köz­ponti vásárcsarnok. Mészáros Izor, czégb. Mészáros Izidor, kész női divat és felöltő áruháztulajdonos, IV, Kossuth Lajos-u. 4. Mészáros és Gerstenberger építőmesterek, épitési iroda, czégb. Gerstenberger Ágost Emil, épitési iparüzlet­tulajdonos, H. Aranka-u. 10. (Rózsadomb), VH, Thö­köly-út 93. Tel. 113—05. Mé8zárovics M. (Mária), czégb. Mészárovics Györgyné, szül. Kraill Mária, gépszijgyártó üzlettulajdonos, IX, angval-u. 10. Tel. 56-78. Meszes Manó olaj- és zsiradékárukereskedő, VI, Eötvös­utcza 27. Telefon 25—28. Meszlény Bank és Váltóház, czégb. Meszlény Béla, he­lyesen Bernát, bank, váltó és tőzsde ügyletek eszköz­lésével foglalkozó iparüzlettulajdonos,ATI, Damjanich­utcza 41. Meyer Tivadar, lásd «Adria» sajtolt szeszélesztő. Mez Apa ós Fiai, Mez Vater & Söhne, czégb. Ziegenbein György, varró-, selyem-, pamut- és selyemgombolyitó iparüzlettulajdonos. Czégv. Ketzer Fülöp. Főtelep: Freiburg. Fióktelep : Budapest. VH, Wesselényi-u. 13. 'Meza 1' Adolf, czégb. Mezei Adolf, papir- és irószerkeres­kedő, IX, Báday-u. 8. Tel. 61—82. Mezei Ántal, Anton Mezei, czégb. Mezei Antal, hirdeté­sek felvételére irodatul., könyvkereskedő és ujság­elárusitó, IV, eskü-út 5. Telefon 511. Mezei Béla, czégb. Mezei Béla. divatárukereskedő, IV, Kossuth Lajos u. 10. IMezei Ernő, czégb. Mezei Ernő úri- és nőidivat-, rövid­árú- és szabókellék kereskedő, VI, Podmaniczky­utcza 63. Mezei Erzsébet, czégb. Molnár Lajosné, Mezei Erzsébet, női kalap- és divatára-kereskedő, IV, bécsi u. 5. IMezei Simon, czégb. Mezei Simon, terménykereskedő. Vm, Vay Ádám-u. 5. IMezey Zsigmond 1. Szabadalmazott Iparáruk. Mezey. Mezey és társa, Mezey & Comp. Czégb. Mezey Gézáné szül. Engel Frida, sörkereskedő, czégv. Szántó Fe­rencz, ki a czéget a czégbirtokossal ketten együttesen jegyzik, IX, Ranolder-u. 4. Telefon 58—60. Mezőőy Á. és Fia pormentesitő anyag készítési válla­lata, társt. Mezőffy Ágoston és Mezőlíy Ferencz, pormentesitő anyag készítésével és árusításával fog­lalkozó iparüzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, IX, liliom-u. 24. Mezriczky Gyula 1. Hitel- és ingatlanforgalmi iroda. Michalup Richard, czégb. Michalup Richard világítási anyagokkal való ügynöki iparüzlet tulajdonos, VH, Damjanich-u. 37. Tel. 44—52. Michelstädter S. E. és H. utóda Oskó Géza. Czégb. Oskó Géza, czipőkereskedő, IV, váczi u. 1. Michl Erzsébet, Elise Michl, czégb. Gregorozius Mária Anna, női kalapdivátáru üzlettulajdonos, czégv. Michl Erzsébet, IV, váczi u. 34. Mierzejewsky János, czégb. (Miercejewsky) Mierzejewsky János, czipésziparüzlettulajd., V, bálvány-u. 21. Mihalovits József, czégb. Mihalovits József, kalapos­iparüzlettulajdonos. VI, király-u. 10. Mihály fi Sándor és társa, társt. Mihály fi Sándor és Becker Károly vendéglői iparüzlettulajdonosok. A czéget egye­dül Mihályfi Sándor társtag képviseli és önállóan jegyzi, VI, váczi krt 19. Miklós testvérek, Brüder Miklós, társt. Miklós Móricz és Miklós Samu műszaki czikkekkel bizományosok és ügynökök. A czég képviseletére és jegyzésére a társ­tagok egyformán jogosultak. VI, Liszt Ferencz-tér 3. Tel. 16—37. Miklós és társa, 1. Magyar czirokkereskedelmi betéti társaság. Miklós és Wirth, építőmesterek, társt. Miklós Ede és Wirth Ferencz Nándor, építőmesterek. A czég a társ­tagok által együttesen képviseltetik és jegyeztetik, VH. Damjanich-u. 12. Tel. 90—43. Miklósi M. Miklós, Nicolaus M. Miklósi, czégb. Miklósi Mihály Miklós, szőnyeg és bútorszövet ügynöki ós bi­zományi üzlettul., V, sziget-u.9. Mikuska András, czégb. Mikuska András, férfiszabó ipar üzlettulajdonos, V, váczi körút 10. Tel. 99—28. Milch Géza, czégb. Milch Géza, telepnélküh fakeres­kedő és bizományos. V. Budolf-rakpart 3. Tel. 47—28. Milhofer és társa, társt. Milhofer Henrik, kózmü­és rövidáru és Grünhut Mór, divatáru ügynökök és bizományosok, a czéget csak Grünhut Mór jegyzi, YI, Lázár-u. 13. Milkó Béla, Béla Milkó, czégb. Milkó Béla fakereske dési irodaüzlettulajdonos, VI, Andrássy-út 6. Milkó Vilmos és fiai, Wilhelm Milkó et Söhne, fater­melők, IV, váczi u. 36. Tel. 79—17. Milkovics Mihály, Michael Milkovics, társt. Badics Tiva­dar és neje szül. Jankovich Euphémia, rövidáru és bélésáru kereskedők. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, V, Erzsébet-tér 7. Tel. 79—16. Miller Ágost 1. Magyar Naxos csiszoló korongipar. Miller Márton fia, Mártin Miller's Sohn, czégb, Miller Ágoston vasszerszám, szerszámgép, drót, aczéláru, zongorahur és rugók készítésével gyári üzlettul. czég­vezetők : Zelenka József és Fiala Mór. VI, Csengery­utcza 74. Tel. 27—03. Milley Károly, czégb. özv. Milley Istvánné, szül. Kovács Katalin, divat, szövött fehérnemű és rövidáru keres­kedő, czégvezető Milley Károly, H, fő-u. 42. Millich Adolf, czégb. Millich Adolf, szeszes italokkal való kereskedő, X, belső jászberényi út 17. Minkus Dávid, társt. Minkus Dávid, pipametsző, norin­bergi és diszműáru-kereskedő és Minkus Zsigmond norinbergi és diszműáru-kereskedő, mindketten buda­pesti lakosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társ­tagok egyformán jogosultak, VII, Kazinczy-u. 56. Mintz testvérek, Gebräder Mintz, czégb. Mintz Felix bizományos, V, Béla-u. 4. Tel. 48—58. Miroszavlyev János, czégb. Miroszavlyev János, férfi­szabóüzlettulajd., VH, Baross-tér 20. Miskolczy Ignácz, Ignácz Miskolczy, czégb. Miskolczy Ignácz kézmüárunagykereskedő. VI, nagymező-u. 21. Miskolczy Testvérek, Brüder Miskolczy, czégb. Mis­kolczy Adolf, gőzmalomtulajdonos, V, Dorottya-u. 5. Misner József, czégb. Misner József, zsiradókáru ügynök, Vm, Baross-u. 59. Misoga Sándor, czégb. Misoga Sándor, férfiszabó, IV, váczi u. 21. Telefon 916. Misura Mihály, czégb. Misura Mihály kocsigyáros, V11L, Táncsics-u. 4. Telefon 54—26. Misztarka György, czégb. Misz tarka György, himző iparüzlettul., H, retek-u. 22. Mitrik Zsigmond, czégb. Mitrik Zsigmond, hentes, to­vábbá sertéshús-, zsiradék- és csemege-kereskedő, V, Wurm-u. 4. Tel. 86-81. Mitrovanovits János, Johann Mitrovanovits, czégb. Mit­rovanovits János, sertésbizományos, X, ro.nán-u. 2. Mitterdorfer és Társa, társt. Mitterdorfer Ottó és Wora

Next

/
Oldalképek
Tartalom