Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

4. rész - Egyesületek - XVIII. Társas egyletek, kaszinók, klubok és körök

Egyesül cek. 495 Márkus Ferencz. — Pénztáros. Csertán Sándor. — Ellenőr : Kun László. — Levéltáros : Telbisz Imre. ^Műegyetemi kör. (Működése további intézkedésig hiva­talosan felfüggesztetett). Országos diák gyorsiró szövetség. IV, egyetem-tér, közp. egyetem. — Elnök : Träger Ernő. — Titkár: Hadnagy István. — Pénztáros: Tihanyi Ottó. — Szer­kesztő : Erdélyi Imre. Polgári iskolai tanárjelöltek köre. I. győri út 13. — Elnök: SarkadySándor. Alelnök: MesterházyJenő.— Főtitkár: Kósa Vincze. — Főjegyző : Vuia Romulusz. — Pénztáros : Unger Károly. — Ellenőr : Zombory Gyula. Polgári iskolaitanárjelöltek segitő egyesülete. I, győri út 13. — Elnök : Bickling Antal. — Alelnök : Kósa Vincze. — Főjegyző : Benedek Tivadar. — Pénztáros : Buxbaum György. — Ellenőr : Baros Péter. — Irattá­ros : Schozenszky János. 2. Iskolatársak egyesületei. Budapesti VII. ker. Barcsay-utczai m. kir. állami főgymnasium volt növendékei egyesülete. VH, Barcsay-u. 5. Védnök: dr. Cherven Flóris főigazgató. — Elnök: Medveczky Lajos tanár. — Alelnökök : dr. Hindy Zoltán, dr. Karafiáth Jenő. — Titkárok: dr. Auer Pál, dr. Egyed István. — Jegyzők: Szalai Géza, dr. Sziklai Aladár. — Pénztáros: dr. Walter Károly. — Ellenőr: dr. Hómann Bálint. Háznagy: dr. Szemethy Károly. Budapesti kereskedelmi akadémia végzett tanulói szövetsége. V, alkotmány-u. 11.—Elnök: Szuppan Vilmos kir. tan., — Ügyvivő elnök: Antalü Artúr.— Főtitkár: Taubner Vilmos. — Titkár: Schönwald Li­pót. — Főjegyző : Vetter Frigyes. — Pénztáros : Bier­mann Ottó. Budapesti IX. ker. községi felső kereskedelmi is­kola volt iskolatársainak szövetsége. IX, mester ­utcza 27. — Elnök: dr. Vadas József. — Alelnökök : Malaky János, Radó Jenő, Sereghy Elemér, Szimán Lajos. — Titkár: Kemény Lajos. — Pénztáros : Beitzer Lajos. — Ellenőrök : Furtkovics Mihály, Újhelyi Pál. — Főjegyző: Dornbusch Rikárd. — Háznagy: Wallkovszkv Károly. Budapesti V. ker. állami főreáliskola volt iskola­társainak szövetkezete. V, Markó-utczai főreál­iskola. — Elnök : Rombauer Emil. — Alelnökök : Rados Gusztáv és dr. Beke Manó. — Titkár: dr. László Károly, — Pénztáros: Schwarz Henrik. Iskolatársnők szövetsége, n, Batthyány-u.8. — Véd­nök : dr. Darányi Ignácz v. b. t. t. — Elnök: Ábrányiné Wein Margit. —Alelnökök: Beöthy Lászlóné, dr. Kö­römy Árpádné, dr. Németh Imréné. — Ügyvezető igaz­gató : Kozma Gyula. — Titkárok : Dániel Jenőné, Tol­nay Anna. — Ügyész : dr. Kozma Jenő. — Orvos : dr. Bexheft Ármin. Izr. tanitóképző volt növendékeinek internátus egyesülete. VII, nefelejts-utcza 50. —Elnök: Csajági Béla. — Alelnökök: Barna Jakab, Bárd Rezső. — Tit­kár : Rózsa Ignác. — Jegyző: Benedek Ábrahám. — Pénztáros: Erős Jenő. — Gazda: Kovács Miksa. — Internátusi gondnok : Kemény Simon. A székesfővárosi VI. ker. községi felső kereske­delmi iskola volt tanítványainak szövetsége. VI, nagymező-u. 1. — Elnök : Jahoda Adolf. — Alelnökök : Leopold Gyula, Lányi Ignácz, Bánfi Oszkár, Hajós Ernő. — Főtitkár : Hirsch Alfréd. — Titkár : Horgony Lajos. XVIII. Társas egyletek, kaszinók, klubok és körök. A) Fővárosi kerületek szerint rendezve. Buda-Hegyvidéki társaskör. I, hidegkúti-út 2. — Tb. elnök: dr. Szebeny Antal. — Elnök: Petri Ottó. — Alelnök: Eperjessy István. — Titkár : Juhász István. — Jegyző : Pákay Ágost. — Pénztárnok : Mike Béla. — Ellenőr : Jakobovics János. — Gazda : Karner Károly. — Ügyész : dr. Platthy György. Budai polgári casino. I, Krisztina-tér 1. — Elnök: Ga­rancsy Mihály. — Alelnökök: Seidl Ambrus, min. tan., Kertscher István. — Titkár: dr. Zubriczky József, dr. Áldásy Antal. — Pénztáros : Szuppán Ferencz. — El­lenőr : Csillag Benő. — Igazgató : Schóber János. Budapesti várbeli casino-egylet. I, dísz-tér 8. — El­nök : dr. Szebeny Antal. — Igazgató : Hegedűs János. Jegyző : Pintér Endre. — Pénztáros : La Borda Sán­dor. — Gazda: dr. Keömley Nándor. — Jegyző: Szebeny Miklós. — Könyvtárnok: Vörösmarty Károly. Felső Krisztina-körúti kaszinó. I, Krisztjna-körút 81. Tel. 1—27. — Elnök: dr. Szebeny Antal. — Másod­elnök : Gabrovitz Ede. - Alelnökök: dr. Ripka Fe­rencz, Klassohn Gyula.—Igazgató: Baranyay Sándor.— Jegyzők : Pataky Alajos, Sándor Károly. — Pénztáros: Szabó Ágoston. - Ellenőr : Korén Ödön. — Háznagy: Kisasszondy Sándor. — Gazda: Burits János. — Orvos : dr. Bucsányi Gyula. Könyvtárosok: Sipos Imre, Pollák Béla. — Ügyész : Zboray Béla. Kelenföldi kaszinó. I, fehérvári út 54. — Elnök: dr. Szebeny Antal. — Társelnökök: Pályi Sándor, Röck István. — Alelnökök : Kutlánya János, Gerster Kálmán, Herz Ármin, dr. Meisels Vilmos. — Igazgatók: Bátori Károly, Eiser Nándor, Fischer József, Hoepfner Guidó, Főtitkár: dr. Sztankovics Ferencz. — Titkárok: Löll­bach Kálmán, dr. Niedermann Ferencz. — Ügyész : dr. Fekete Béla. — Pénztáros: Reimholcz Ádám. — Ellenőr: -Tózsa László. — Könyvtáros: Schanda Fer. Kelenföldi II. Rákóczy Ferencz asztaltársaság. I, ke­lenföldi út 29. — Elnök : Ulmer Ágoston. — Társelnök : Zsadányi Ferencz. — Alelnökök : Arányi Jenő, Friedrich Győző. — Titkár: Zsikó Antal. — Pénztárnok: Lukács István. Ellenőrök : Radó Sándor, Gerstl Ernő. Szabad polgári kör. I. Attila-körút 37. — Elnök Sze­beny Antal. — Másodelnök: Gamauf Géza. — Ügyv. elnök: dr. Platthy György. — Alelnökök: id. Fetter János, Ripka Ferencz. — Titkár: Szigeti János. — Jegyző : Szabó Árpád. — Pénztáros : Szodoray Lajos. — Ellenőr: Malmarits Gyula. — Háznagy: Mayer Gyida. Gazda : Hegedűs Lajos. — Ügyész : dr. Kovács Pál. Budai katholikus kör. II., Toldy Ferencz-u. 30. — Elnök : őrgr. Pallavicini Ede. — Alelnökök: Kanter Károly, dr. Szebeny Antal. — Főtitkár: Thym Adolf. Budai polgári kör. II, Szilágyi Dezső-tér 5. Tel. 41—37. Elnök: Rupp Zsigmond. — Alelnökök: Kugler Mik­lós, Baróty Ede. -Igazgató: Hanusz László. — Tit­kár : Bozóky Adám. — Pénztáros: Ott Lajos. — Ellenőr : Hirschberg Vilmos. — Jegyzők : dr. Baittrok József, dr. Eckermann Ede, dr. Fináczy Béla. — Gazda: Schmidt Imre. — Könyvtáros : Szemes Ferencz. — Ügyész : dr. Kozma Jenő. Budapest II. kerületi iparoskör. H, Fő-utcza 38. — Diszelnök: dr. Neuschlosz Kornél. — Elnök: Tóth András. - Ügyvezető elnök : Németh József. —Alelnö­kök : Varga István, Szabó Gyula. — Titkár: Gadácsy Antal. — Jegyzők: Váli Gábor és Horváth Ferencz. — Ellenőrök: Lőwy Frigyes, Zafourek Ferencz. — Szám­vizsgálók : Róth György és Wásztl Ferencz. — Gazda: Praskievicz Ferencz. — Könyvtárnok: Németh József. II. ker. társaskör. H, fő-utcza 83. — Tel. 41—84. Budapest III. kerületi egyesült polgári kör. ín. korona-tér 2. — Elnök: dr. Stern József. — Alelnök: Szende Antal, Haszmann József.— Titkár: Bozó József. Jegyző : Reisinger Gyula, Kuncze Ernő. — Ügyész : dr. Freund Armin. — Pénztáros: Szepesi Ágoston. — Ellenőr: Ströcker Alajos. — Gazda: dr. Kliburszky János. — Könyvtáros : Engel Jószef. Budapest III. ker. első magyar nemzeti asztaltár­saság. Hl, kórház-u. 12. — Elnök: Skrinár János. — Alelnökök : Tolnay Nándor, Wittmann József. — Tit­kár : Rácz Ferencz. — Pénztárnok: Gebhardt Péter. Ellenőrök: Szalay Zsigmond, Lasetzky Márton. — Gazda : Bayer Hugó. — Jegyző : Braunz Henrik. Budapest ÜL ker. föld- és szőlőmives ifjak köre. ül, szentendrei u. 16. — Elnök : Láng György. — Al­elnök : ifj. Wéber József. Titkár: Fritz István.— Pénztáros: Haszmann Márton. — Ellenőr: ifj. Recken­stein Mihály. — Gazda: Flesser Márton. — Könyvtáros : ifj. Kren György. Budapest III. ker. «Jó Barátok» asztaltársasága. Hl, Szent Endrei-út. 4. — Elnök: Gyenes Ede.

Next

/
Oldalképek
Tartalom