Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyéb hatóságok 436 és intézmények. Végrehajtó bizottság: Elnök: br. Forster Gyula. Tagok: gr. Andrássy Gyula, Bárczy István, Benczúr Gyula, Hauszmann Alajos, gr. Széchenyi Béla, Bákosi Jenő, Wlassics Gyula. II. Kir. várépítési bizottság. Elnök : br. Gromon Dezső. Tagok: Márffy Albin, államtitkár, a ministerium részéről. Gróf Apponyi Lajos, magyarorsz. udvarnagy. Dr. Szegedy-Maszák Tivadar, kormánytanácsos, a fő­udvarmesteri hivatal részéről. Hauszmann Alajos, művezető épitész. Garancsy Mihály, min. tan., előadó. Bakos János, min. tan., épitési ellenőr. III. M. kir. állami nyomda. (Budapest, I, Nándor-tér. 1. — Telefon : 41—76.) A pénzügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt a IX. fő­osztály 18. ügyosztály ügykörében. a) Igazgatás. Igazgató: . Aligazgató: Dréhr János, kir. tan. Gondnok: Winter István. Ellenőr: Kis Tamás dr. Tiszt: Biró Ferencz, irodavezető. b) Üzlet. Aligazgató: Fojér Vilmos, cz. és jeli. Osztályvezetők: Szügyi Ferencz, Donászy Ferencz, Jankovich László. Főtisztek: Goldinger Adolf, Fleischer Samu, Illés István, Herr Bezső, Unger Gyula, Novinszky Adolf, Heiszer István, Kovács József,Vezéri B. Ferencz, Meczner József. Tisztek: Harlikovics Lajos, Török Antal, Verhovay Lajos, Privigyei Emil Kulcsár Bichárd, Vermes Imre, Stibritz István, Kenderesi Gyula, Lubik Zoltán, Szabó Bó­bert, Volski László. Segédtisztek: Thellmann György, Vihely Béla, Kidál Adolf, Sárkány Ferencz, Privigyei Géza. Beosztva : Bielek Vilmos, kataszt. főmérnök. Számvevőség. Főnök: Sártory László, számtanácsos. Számvizsgáló: Kovács Ignácz. Számellenőr: Péterffy Áron. Szám tisztek : Németh István, Einbeck M. Károly. Számgyakornokok: Kovács Ferencz, Kochaut Bezső. IV. Fővár, közmunkák tanácsa. (I, Döbrentei-tér 4. Tel. 44—64.) Elnök : A ministerelnök. Alelnök: vajszkai és bogyáni Gromon Dezső báró, b. t. t., ny. államtitk. Előadó : Garancsy Mihály, min. tan. Min. titkár : Zubriczky József lovag dr. Min. segédtitkárok: Legeza Pál és dr. Czabalay Kálm. S. h. főigazgató : Drohobeczky Miklós. Irodatiszt: Popovics Gyula. Iroda s. tiszt: Szidanits Károly. Számvevőség. Min. számtanácsos: Szuppán Ferencz, k. a. ék. Min. számellenőrök: Haluska Lajos, Molitórisz Gyula Műszaki osztály. Osztályvezető: Bakos János, L. r. 1.. min. tan. Min. oszt. tan.: Zsigmondy Géza, Szilágyi Lajos. Műszaki tanácsosok: Jász Dezső, kisfaludi Lipthay Ágost. Min. főmérnökök : Francsek Imre, műsz. tan. czim és jelleg, Sigray János műsz. tan. cz. és jeli., ifj. Salkovics Kár Min. mérnök: Trautmann Ottó. A tanács tagjai. a) A kormány részéről: Gr. Andrássy Géza, Hartig Sándor, dr. gr. Semsey László, Hauszmann Alajos, Hosz­potzky Alajos, dr. Müller Kálmán, dr. Némethy Károly, Zielinszky Szilárd, Zsák Húgó. b) A székesfőváros részéről: dr. Bárczy István, Kléh István, Quittner Zsigmond, dr. Morzsányi Károly, dr. Heltai Ferencz, Szabó József, Tolnay Lajos, Freund Vilmos, dr. Heinrich Kálmán. Székesfővárosi középitési bizottság küldöttei: Eckermann Ede, Wellisch Alfréd, Kauser János, dr. Sá­muel Lázár. A székesfővárosi tanács részéről : Kun Gyula. Vosits Károly. A székesfőváros középitészeti igazgatója: Heuffeí Adolf. V. Közalapítványi királyi ügy­igazgatóság. (IX, vámház-körút 7. — Telefon: 50—91.) A vallás- és közoktatásügyi m. k. minist, fönhatósága alatt, Ügyig. min. tan.: Tonházy Gyula. Aligazgató min. oszt. tan.: dr. Steffanics István. Jogügyi főtanácsos: dr. Sebestyén Emil. Jogügyi tanácsosok : dr. Juhász Pál, dr. Bozóky Kálm. Ügyészek: dr. Bácsay Géza, dr. Steineker István, dr. Scholtz Oszkár. Alügyész: dr. Hamar Árpád. Segédfogalmazók: dr. Conlegner József, dr. Telegdi Bóth Jenő. Fog.-gyakornok : dr. Orffy Imre. Irodaigazgató: Kostyál Árpád. Irodatisztek : Hegedűs Béla, Mick József. Segéd-irodatisztek: Zloczky Miklós, Ferenczy Sándor,. Nisnyánszky Pál. VI. Lőfegyvervizsgálati próba­állomás. (X, köztemető-út 20/a.) A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. Igazgató : Harsányi Dezső, gépészmérnök. Próbamester: Sztári Ferencz. VII. M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelemügyi m. kir..ministerium fönhatósága alatt. (II, oszlop-u. 5—7. Telefon 894. Árúforg. osztály, tel. 47—22. Dunagőzh. kirendeltség, tel. 38—45. Nyugoti p. u. kirendeltség, tel. 10—98.) Feladata: a magyar korona országai közállapotainak és közérdekű viszonyainak nyilvántartása és e czélra adatok gyűjtése, czélszerű összeállítása ós közrebocsátása. Igazgató: dr. Vargha Gyula, min. tan., a rn. tud. aka­démia rendes tagja, a Kisfaludy-társaság titkára, stb. Aligazgató: dr. Vízaknai Antal, am. tud. akad. 1. tagja,, min. o. tan., m. tan. cz. és jeli. Min. osztálytan.: Hajdú László, Szombatfalvy Albert. Ministeri titkárok: dr. Kovács Aladár, min. oszt. tan. cz. és jeli., Bánlaky Adorján, min. oszt. tan. cz. és jeli., dr. Buday László, dr. Szabóky Alajos. Min. segédtitkárok: dr. Farkas Ferencz, min. titkári cz. és jeli., Kovács Alajos, dr. Truskovszky Jenő, dr. Po­gány Frigyes. Ministeri fogalmazók : dr. Borbély Kálmán, dr. Bud János, Tormay Béla. dr. Ferenczi Izsó. Ministeri segédfogalmazók : dr. Kapossy Béla, dr. Nagy Elek (szolgálattételre a keresk. ministeriumba be­osztva), dr. Kenedi László, dr. Kovács Norbert, dr. Papp László (fizetéstelen), dr. Asztalos József (fizetéstelen).

Next

/
Oldalképek
Tartalom