Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közoktatásügyi bizottságok. 361 Közoktatásügyi bizottságok. i) Közoktatás. I. A közoktatás érdekében szerve­zett tanácsok és bizottságok 361. lapon. II. Közoktatásügyi hivatalok 363. « III. Egyetemek és főiskolák ___ 363. « IV. Középiskolai tanárvizsgáló bi­zottság-. '___ .... ... 372. » V. Középiskolai tanárképző intézet 372. « VI. Báró Eötvös József-Collegium 373. « VII. Hittani intézetek ... . _ 373. « VIII. Középiskolák ... . ... 373. « IX. Felsőbb leányiskolák ... ___ 376 lapon X. Képezdék __ _. ._. ... 377. « XI. Polgári iskolák... ... ... 378. « XII. Szaktanfolyamok .. ... 381. « XIII. Szakiskolák ... ... ... 382. « XIV. Internátusok ___ ... ... ... 392. a XV. Gyógypaedagogiai intézetek 392. « XVI. Elemi iskolák... ... ... ... 393. « XVII. Óvodák . ... ... ... ... 401. « XVIII- Árvaházak ... ... ... ... 403. * I. A közoktatás érdekében szer­vezett tanácsok és bizottságok. 1. Országos közoktatási tanács. (IV, párizsi-u. 2. II. em.) Elnök: gróf Apponyi Albert, b. t. t. Másodelnök: dr. Fehér Ipoly, b. t. t., pannonhalmi főapát, főrendiházi tag. Alelnök: dr. Fináczy Ernő, egyetemi tanár. Titkár: dr. Bozóky Éndre, középiskolai igazgató. Előadó tanácsosok: Dr. Alexander Bernát, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Beöthy Zsolt, min. tan., főrendiházi tag, egyet. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Bokor József, egyet, m.-tanár, Budapest. Dr. Hegedűs István, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Jancsó Benedek, áll. főgym. tanár, Budapest. Dr. Kovács János, áll. polg. isk. tanitók. int. tanár, Bpest. Magyar Gábor, cz. főigazg., kegyesrendi tartományfőnök, Budapest. Dr- Medveczky Frigyes, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Pauer Imre, mint. tan., tud. egy. ny. r. tanár, Buda­pest. Dr. Biedl Frigyes, egyet. ny. r. tanár, Budapest. Sebestyén Gyula, kir. tan., tanitónőképző-int. szakfelügy. Budapest. Svetvizer Lajos, el. népisk. igazg., Bpest. Tagok: Dr. Antal Géza, ev. ref. theol. tanár, Pápa. Dr. Badics Ferencz, kir. tan., gyak. főgymn. igazg.. Bpest. Balogh Péter, főgymn. tanár, Budapest. Bartoniek Géza, az Eötvös-kollégium igazg., Budapest. Dr. Bánóczi József, izr. tanitóképző-int. igazgató, Bpest. Dr. Beke Manó, tud. egy. ny. r. tanár, Budapest. Benedek Elek, iró, Budapest. Boldis Ignácz, polg. isk. igazgató, Turóczszentmárton. Dr. Capesius József, ág. ev. tan.-képzőint. igazg., Nagy­Szeben. Dr. Cherven Flóris, áll. főgymn. ig., cz. főigazg., Bpest. Dóczi Imre, ev. ref. egyházk. gymn. felügy., Debreczen. Dr. Fröhlich Izidor, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Gyomlay Gyula, a br. Eötvös-kolleg. tanára, Bpest. Dr. Ilosvay Lajos, min. tan., műegyet. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Juba Ádolf, főgymn. iskola-orvos és egészségtan-tan., Budapest. Kassuba Domokos, cistercita-rendi főgymn. igazg., Eger. Komlóssy Ferencz, prépost, Pozsony. Krammer József, áll. polg. isk. igazgató, Pozsony. Lá d Károly, közs. polg. isk. igazgató, Budapest. Dr' Lánczy Gyula, udv. tan., tud. egy. ny. r. tanár, Bpest. ' Marusák Pál, fels. leányisk. igazgató, Sopron. Dr. Nagy Ernő, egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. Dr. Négyesy László, gyak. főgymn. tanár, Budapest. Nóvák Lajos, c. kanonok, kath. hitokt. egyházm. feliigy., Budapest. Orosz István, ev. ref. tanitóképző int. igazg., Debreczen. Dr. Ottó József, áll. főreálisk. tanár, Budapest. Pál István, erdélyi r. k. státusi előadó-kanonok, Kolozsvár. Pallós Albert, polg. leányisk. igazgató, Kolozsvár. Pásthy Károly, elemi- és polg. isk. igazgató. Kecskemét. Paszlavszky József, áll. főreálisk. cz. igazgató, Budapest. Popovics István, a Tökölyanum igazg., Budapest. Baj (Bajner) Ferencz, főreálisk. igazgató, Budapest. Bauscher Lajos, műegyetemi ny. r. tanár, Budapest. Bombauer Emil, áll. főreálisk. igazgató, cz. főigazgató, Budapest. Dr. Sághy Gyula, udv. tan., orszgy. képv., egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Schneller István, egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. Schulek Frigyes, műegyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Simonyi Zsigmond, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Trájtler Károly, közs. el. népisk. igazg., Budapest. Újvári Béla, kir. tan., a «Néptanítók Lapjá»-nak szerk., Budapest. Dr. Vécsey Tamás, udv. tan., tud. egy. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Waldapfel János, gyakori, főgymn. tanár, Budapest. Dr. Walter Gyula, kanonok, pápai prelátus, Esztergom. Dr. Weszely Ödön, közs. főreálisk. igazg, Budapest. Zoltvány Irén, főgymn. tanár. Pannonhalma. A vallás- és közoktatásügyi ministertől kirendelt tisztviselők: br. Barkóczy Sándor, dr.. min. tan. Dr. Erődi Béla, udv. tan., tanker. főigazg. Halász Ferencz. min. tan. Dr. Kacskovics Mihály, min. tan. K. Lippich Elek, min. tan. Dr. Morlin Emil, min. tan. Mosdóssy Imre, kir. tan., tanfelügyelő. Dr. Neménvi Imre, min. oszt. tan. Spitkó Lajos, kir. tan., tanker. főigazg. Dr. Vángel Jenő, áll. polg. isk. tanitóképző int. igazgató. 2. Gyógypaedagogiai intézetek orsz. szaktanácsa. (Budapest, I., Alkotás-u. 53.) Elnök : Náray-Szabó Sándor dr., min. tan. Előadó: Berkes János, a gyöngeelméjüek bpesti inté­zetének igazgatója. Rendes tagok: Ákos István, tanár. Borbély Sándor, igazgató. Herodek Károly, igazgató. Klis Lajos, igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom