Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Női szerzetes rendek. 301 Ref. egyház. 1. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (I, Gellérthegy-u. 7.) Főnöknő : Eózsa Szalézia. — (16 testvér.) Irgalom-ház. (III, San-Marco-u.) Főnöknő : Stroblberger Gizella. — (14 testvér.) 2. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (YI, próféta-u. 1.) Főnöknő : Doletsko Zita. — (20 testvér.) 3. Elemi leányiskola és kisdedóvó. (Yin, nap-u. 33.) Főnöknő: Böck Vilma. — (12 testvér.) 4. Elemi leányiskola, polg. iskola, kisdedóvó. (m, szentlélek-tér 10, 11.) Főnöknő : Erbler Jozefa. — (16 testvér.) 5. Elemi-, polgári leányiskola, kisdedóvó, tanítónőképző. (Banolder-intézet. — IX, gyep-u. 23. Tel 57—34.) Főnöknő: Holzmann Auguszta. — (36 testvér.) 6. Budapesti első gyermek-menhely. (IX, Vendel-u. 3.) Főnöknő : . — (9 testvér.) 7. Lielenezház. (Buda-Tabán, árok-u. 77.) Főnöknő: Zainko Amanda. — (6 testvér.) 8. Bölcsőde. (Créche.) (VHI. nagytemplom-u. 3.) Főnöknő : Böck Vilma. — (4 testvér.) 9. Egyetemi klinikák. (VIH, üllői út 26.) Főnöknő : (70 testvér.) 10. Szent Rókns-kórház. (VHI, Stáhly-u. 6—8.) Főnöknő : Perignatz Innocentia. — (98 testvér.) 11. Szent István-kórház. (IX, gyáli út.) Főnöknő: Leber Perseveranda. — (116 testvér.) 12. Szent László-kórház. (IX, gyáli út) Főnöknő : Neumann Melania. — (21 testvér.) 13. «Erzsébet» hasonszenvi kórház. (IX, Knezits-u. 14.) Főnöknő : . — (9 testvér.) 14. «Margit» kórház. Főnöknő : Enk Stefánia. — (12 testvér.) 15. «Stefánia» szegénygyermek-kórház. (VIH, üllői út 72—74.) Főnöknő: Posch Teodora. — (20 testvér.) 16. «Ferencz József» kereskedelmi kórház. (VII, Bethlen-tér 1.) Főnöknő: Fink Leontin. — (15 testvér.) 17. Újpesti kórház. Főnöknő : Szailler Angela. — (7 testvér.) 18. Tolonczház. Főnöknő: Grasl Katharina. — (9 testvér.) 19. «Erzsébet» szegényház. (VII, alsóerdősor 7. Tel. 56—30.) Főnöknő: Ledó Cornélia. — (24 testvér.) 20. Szegényház Bndán. Főnöknő: Nagl Lidvina. — (8 testvér.) 21. Vakok országos intézete. (VII, István-út 95. Tel. 52 -68.) Főnöknő : Merkl Speciosa. — (14 testvér.) 22. Országos tébolyda. (Lipótmező.) Főnöknő: Bozóky Mária. — (26 testvér.) 23. Angyalföldi orsz. elmebeteg ápoló-intézet. Főnöknő : . — (16 testvér.) II. A budapesti görög kath. egyház. (Plébánia hivatal: VII., Bottenbiller-u. 5lb.) a) Plébánia. Plébános: Melles Emil. szekszárdi cz. apát. f egédlelkész és hitoktató: Slepkovszky János, neklész: Molnár Antal. — Énekesek: Véghseö Miklós, Kosztyn Antal, ifj. Szabó Jenő. b) Egyházközség. Elnök: Melles Emil, plébános. Világi elnök: dr. Pásztélyi Jenő, ügyvéd. Jegyző: bedői Markos György, máv. felügyelő. Gondnok: Habai István, bankhivatalnok. Egyháztanács: III. Ref. egyház. (A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium fönható­sága alatt, a IIlb. ügyosztály ügykörében.) Dunamelléki egyházkerület. (Székhelye: Kunszentmiklós.) Hivatalos órák: d. e. 9—12., d. u. 3—6. Püspök: Baksay Sándor. Főgondnok: Darányi Ignácz. Püspöki titkár: 1. Budapesti ref. egyház. (IX, Calvin-tér 7.) • Pesti lelkészek: Petri Elek, dr. Szabó Aladár. Badai lelkész: Haypál Benő. Segédlelkészek: Csötönyi János, Fábián Mihály. Hitoktatók: Keresztesi Sámuel, Böszörményi Jenő, Kiss Áron, Kovács Lajos, Illyefalvi V. Kálmán, Kovács Emil, Forgács Gyula, Nagy Dénes, Tóth József, Izsák Ferencz, Szabó Károly, Takaró Géza, Veress Jenő, dr. Kováts István. 3. Budapesti anya-egyház. (IX, Calvin-tér 7.) Hivatalos órák: d. e. 9—12., d. u. 3—6-ig. Főgondnok: Dr. Kovácsy Sándor. Gondnokok: Szilassy Aladár, dr. Vámossy Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom