Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyéb hatóságok 456 és intézmények. A tanács tagjai. aj A. kormány részéről: Gr. Andrássy Géza, líartig Sándor, br. Semaey László, Hauszmann Alajos. Lukács Antal, dr. Numethy Károly, Zielinszky Szilárd, Zsák Húgó. b) A székesfőváros részéről: dr. Bárczy István, Kléb István. Quittner Zsigmond, dr. Morzsányi Károly, dr. Heltai Ferencz, Szabó József, Toinay Lajos, Freund Vilmos, dr. Heinrich Kálmán. Székesfővárosi középitési bizottság küldöttei: Eckermann Ede. Wellisch Alfréd. Kauser János, dr. Sá­muel Lázár. A székesfővárosi tanács részéről : Kun Gyula, Vosits Károly. A székes-főváros középitészeti igazgatója: Heuffel Adolf. V. Közalapítványi királyi ügy­igazgatóság. (IX, vámház-körűt 7. — Telefon: 50—91.) A vallás- és közoktatásügyi m. k. minist, fönhatósága alatt. Ügyig. min. tan.: Tonházy Gyula. Aligazgató min. oszt. tan.: dr. Stefíanics István. Jogügyi tanácsos: dr. Sebestyén Emil, dr. Juhász Pál. Ügyészek: dr. Bozóky Kálmán, dr. Eácsay Géza, dr. Steinoker István. Alügyészek: dr. Scholtz Oszkár, dr. Hamar Árpád, dr. Czobor Gyula. Segédfogalmazó : dr. Conlegner József. Joggyakornok : dr. Telegdi Bóth Jenő, dr. Örffy Imre. Irodaigazgató: Kostyál Árpád. Irodatisztek : Hegedűs Béla, Mick József. Segéd-irodatisztek: Zloczky Miklós, Ferenczy Sándor, Nisnyánszky Pál, Hollók Pál. VI. Lőfegyvervizsgálati próba­állomás. (X, köztemető-út 20/a.) A kereskedelemügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. Igazgató: Harsányi Dezső, gépészmérnök. Próbamester: Sztári Ferencz. VII. M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelem ügyi m. kir. ministerium fönhatósága alatt. (II, oszlop-u. 5—7. Telefon 894. Árúforg. osztály, tel. 47—22. Dunagőzh. kirendeltség, tel. 38—45. Nyugoti p. u. kirendeltség, tel. 10—98.) Feladata: a magyar korona országai közállapotainak és közérdekű viszonyainak nyilvántartása és e czélra adatok gyűjtése, czólszerü összeállítása és közrebocsátása. Igazgató: dr. Vargha Gyula, min. tan., a Lipót-rend lovagja, a m. tud. akadémia rendes tagja, a Kisfaludy­társaság titkára, stb. Aligazgató: dr. Vízaknai Antal, am. tud. akad. 1. tagja, min. o. tan., m. tan. cz. és jeli. Min. osztálytanácsos : Hajdú László. Ministeri titkárok: Szombatfalvv Albert, min. oszt. tan. cz. és jeli., dr. Kovács Aladár, min. oszt. tan. cz. ós jeli., Bánlaky Adorján, dr. Budav László. Min. segédtitkárok: Farkas Ferencz, dr. Szabóky Alajos. Kubinyi Albert, Kovács Alajos. Ministeri fogalmazók: dr. Truskovszky Jenő, dr. Poüány Frigyes, dr. Borbély Kálmán, dr. Bud János. Ministeri segédfogalmazók: Tormay Béla, dr. Ferenczi Izsó, dr. Kapossy Béla, dr. Nagy Elek. dr. Kenedi László, dr. Papp László (fizetéstelen). Statisztikai tanácsos: tinódi Varga Sándor. Statisztikai főtisztek: Mészöly Dezső, Pál Flóris, Kallós József, Simonyi Ottó, Kercselv Károly, Pálos Adolf, Erdős Frigyes, Meszlényi István, Szabó Lázár, Fejér Miklós, Pétery Sándor, Zsolnay Vilmos, Hevesi Károly, Orosz Lajos, Kászonyi Béla. dr. Korláth Jó­zsef, Halász Simon, Benyovszky Imre, Váradi Frigyes, Tolcsvai Győző. Tettey Emil, Varjas Miklós, Simonyi Ernő, Konkoly-Thege Gyula, Ábrahám János, Babej János, Jakot ei Gyula Kemény Gyula, br. Podmaniczky Horácz. Statisztikai tisztek: Wiitich Sand,, Berényi Bichárd, Nagy Béla, Gáspár Dénes. Jánszky Jenő László, Retteghy Kálmán, Apor J^nos, Urbán Béla, Székely Kálmán, Halmai József, Henter Ákos, Jász Sándor, Szabó Mihály. Badvány Ödön, Braun Ármin. Maslowski Károly, dr. Schmitt Béla, dr. Kovács Norbert. Edelényi Szabó Dénes, Tóth-Pál Istv., Betsey Lajos, Sas Béla. Joó Jenő, Pernesz Károly, Szász István. Enders Ödön. Bakos Jenő, Szentiványi István, Zsoldos Jakab, Kubányi Bezső, Vecsei László, Hegyi Ödön, Lovas István, 1 álmy Albert, Markos Bezső, Ke­mény György, Szentirmai Emil, Sajóhelyi István., Ko­csondy Gyula, Zengő Ernő, Földy József, Erdélyi Ágos­ton, Bal> László, Dessewffy András, Mersich Aladár, Kun Ákos, Fekete Miksa, Castiglione Henrik, Balogh Andor. Gyakornokok : Telkes Aurél, Mike Árpád.MaksaLajos, Doleschall Lajos, dr. Jókay Sándor, Farkas János. Mári László, Kocsárd Ferencz. Sz. t. beosztva: dr. Szigetvári Iván, középisk. tanár, Lukáts János, keresk. muzeumi felügyelő. VIII. A 1897. XXXV. t.-cz. 5. §-a értelmében a m. kir. ministerelnök által az országgyűlés elé terjesztendő évi jelentés szerkesztésére ala­kított vegyes bizottság. Elnök: dr. Vargha Gyula, min. tan., a m. kir. közp. statisztikai hivatal igazgatója. Hely. elnök: Vízaknai Antal, min. j;an., a m. kir [közp. statisztikai hivatal aligazgatója. Tagok: M. kir. ministerelnök képviseletében: dr. Bomy Béla, min. tanácsos. Ő Felsége személye körüli minister képvisele­tében : dr. Bévy Ferencz. min. tanácsos. Horvát-szlavon-dalmát minister képviseletében dr. Unkelhäusser Károly, min. tan. Belügyminister képviseletében: dr. Chyzer Kor­nél, min. tanácsos, dr. Némethy Károly, min. tan. Pénzügyi minister képviseletében: Bakonyi Géza, min. tanácsos, Pap Mihály, min. oszt.-tan. Kereskedelemügyi minister képviseletében: Ké­pessy Árpád, min. o. tan., Neumann Károly, min. o. tan. Földmivelésügyi minister képviseletében: Szom­jas Lajos, min. o. tanácsos, Németh József, min. o. tan. Vallás- és közoktatásügyi minister képviseleté­ben: dr. Morlin Emil, min. tanácsos, Gotthárd Zsigmond, min. oszt. tan. Igazságügyi minister képviseletében: Szászy Béla, min. oszt. tan., dr. Marschalkó János, kir. törvény­széki biró. Honvédelemtigyi minist, képviseletében: dr. Har­mathy Dezső, ministeri titkár, Tomcsányi Árpád, honvéd százados. Előadók. Hajdú László, min. o. tan. Szombatfalvy Albert, min. o. tan. dr. Kovács Aladár, min. oszt. tan. Bánlaky Adorján, min. titkár. dr. Buday László, min. titkár. dr. Szabóky Alajos, min. s. titkár. IX. Statisztikai szakvizsgálati bizottság. Elnök: dr. Vargha Gyula, min. tan., am. kir. közp. statisztikai hivatal igazgatója. Tagok: Chyzer Kornél, belügymin. tan. — Darányi Béla, földmiv. min. tan. — Dárday Sándor, a m. kir. áll. szám-

Next

/
Oldalképek
Tartalom