Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közművelődési társulatok. 352 Közoktatásügyi bizottságok. Dóczi Lajos br., Endrődi Sándor, Ferenczi Zoltán, Fiók Károly, Fraknói Vilmos, Gárdonyi Géza, Gyulai Pál, Haraszti Gyula, Hegedűs István, Heinrich Gusztáv, Her­czeg Ferencz, Jakab Ödön, Jánosi Gusztáv, Kozma An­dor, Lévay József, Mikszáth Kálmán, Négyesy László, Pékár Gyula, Radó Antal dr., Rákosi Jenő, Rákosi Vik­tor, Riedl Frigyes, Sebők Zsigmond, Somló Sándor, Szabolcska Mihály, Szilády Áron, Szüry Dénes, P. Thewrewk Emil, Vargha Gyula, Váradi Antal, Vértesi Arnold, Zichy Géza gr. Levelező tagok: Brabek Ferencz, Prága. Butler Dundas Ede, London. Cassone József, Noto (Sicilia). De Gubernatis Angelo, Bóma. Hadzsics Antal, Új­vidék. Jalava Antal, Helsingsfors. Jones Henrik, Alford (Angolország). Lechner Gyula, Budapest. — Neugebauer László. Budapest. Opitz Tódor, Liestál (Baselland). Schöldström Frigyes. Stockholm. — Schumacher Sándor, Kopenhága. Sturm Albert, Buda­pest. Vulcanu József, Nagy-Várad. Wrchliczky Ja­Toszláv, Prága. 3. Petőfi-társaság. (V, Akadémia-u. 2.) Elnök: Herczeg Ferencz. Alelnökök: Endrődi Sándor és Dr. Ferenczi Zoltán. Főtitkár : Dr. Váradi Antal. Titkár: Kéry Gyula. Pénztárnok: Magyar Földhitelintézet. Ellenőr: Neugebauer László. Ügyész: Farnady József. A Petőfi-ház gondnoka: Baróti Lajos,. Rendes tagok: Abafi Lajos, Abonyi Árpád, Ábrányi Emil, Ábrányi Kornél, Ambrus Zoltán, Bársony István, Bodon József, Rimaszombat, Bulla János, Csengey Gusz­táv, Eperjes, Dóczi Lajos br., Eötvös Károly, Endrődi Sándor, dr. Erődi Béla, Ferenczy Ferencz, Ferenczy József dr., Ferenczi Zoltán, Gárdonyi Géza, Gyarmathy Zsigáné, Bánffyhunyad, Hatala Péter, Herczeg Ferencz, Jakab Ödön, Kabos Ede, Kenedi Géza, dr. Kéry Gyula, Kisfaludy Atala, Kaposvár. Koroda Pál, Kvassay Ede, Pozsony, Lampérth Géza, László Mihály, Mikszáth Kálmán, Nógrádi Pap Gyula, Salgótarján, Neugebauer László, Palágyi Menyhért, Pap Zoltán, Pékár Gyula, Petelei István, Maros-Vásárhely, Kolozsvár, Pósa Lajos, Prém Józs., Bádl Ödön, Nagy-Várad. Bákosi Viktor, Sas Ede, Sebők Zsigmond, Somló Sándor, Szabó Endre, Bákoskeresztúr, Szabóné Nogáll Janka, Rákoskeresztúr, Szabó Sándor, Máramarossziget, Szávay Gyula, Debre­czen, Szécsi Fernncz dr., gr. Teleki Sándorné (Szikra), Torkos László, Tömörkény István, Szeged, Váradi Antal, Vértesi Arnold, Vértesi Gyula, Zempléni Árpád, gr. Zichy Géza. Tiszteletbeli tagok: Gróf Andrássy Dénes, Bérezik Árpád, Birger Schöldström, Stockholm, Cassone József, Noto (Sziczilia), Báró Kaas Ivor, Kiss József, Kolmár Jó­zsef, Pozsony, Bákosi Jenő, id. Szinnyey József, gróf Teleki Géza, Thaly Kálmán, Vámbéry Armin. Kültagok: Holst Jensen, Kristiania, Kohut Adolf, Berlin, Mihajlova N. Olga, Novgorod, Pavolini Emilio, Pontedera, Schulpe György, Pozsony, Sirola Francesco, Fiume, Spóner Andor, Nagylomnicz. i) Közoktatás. I. A közoktatás érdekében szerve­zett tanácsok és bizottságok 352. lapon. II. Közoktatásügyi hivatalok ... 354. » Hl. Egyetemek és főiskolák ... 355. » IV. Középiskolai tanárvizsgáló bi­zottság... ... ... .. ... ... 363. » V. Középiskolai tanárképző intézet 364. » VI. Báró Eötvös József-Collegium 364. » VH. Hittani intézetek ... ... ... 364. » VIH. Középiskolák ... ... ... ... 365. lapon. IX. Képezdék _ ... ... ... 368. « X. Polgári iskolák ... ... 369. « XI. Szaktanfolyamok... ... 371. » XII. Szakiskolák ... _. ... 372. » XIII. Gyógypaedagogiai intézetek 38 i. » XIV. Elemi iskolák . ... ... .. 381. » XV. Óvodák ... ... 389. » XVI. Arvaházak . ... ... 391. » I. A közoktatás érdekében szer­vezett tanácsok és bizottságok. 1. Országos közoktatási tanács. (IV, párizsi-u. 2. H. em.) Elnök: gróf Apponyi Albert. Másodelnök: dr. Fehér Ipoly, b. t. t., pannonhalmi főapát, főrendiházi tag. Alelnök: dr. Fináczy Ernő, egyetemi tanár. Titkár: dr. Bozóky Endre, áll. főgymn. tanár. Előadó tanácsosok: Dr. Alexander Bernát, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Beöthy Zsolt, min. tan., főrendiházi tag, egyet. ny. r. tanár, Bpest. Dr. Bokor József, egyet, m.-tanár. Budapest. I)r. Hegedűs István, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Di. Jancsó Benedek, áll. főgym. tanár, Budapest. Dr. Kovács János, áll. polg. isk. tanitók. int. tanár, Bpest. Magyar Gábor, cz. főigazg., kegyesrendi tartományfőnök, Budapest. Dr. Medveczky Frigyes, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Pauer Imre, mint. tan., tud. egy. ny. r. tanár, Buda­pest. Dr. Biedl Frigyes, egyet. ny. r. tanár, Budapest. Sebostyón Gyula, kir. tan., tanitónőképző-int. szakfelügy. Budapest. Svetvizer Lajos, el. népisk. igazg., Bpest. Tagok: Dr. Antal Géza, ev. ref. theol. tanár, Pápa. Dr. Badics Ferencz, kir. tan., gyak. főgymn. igazg., Bpest. Balogh Péter, főgymn. tanár, Budapest. Bartoniek Géza, az Eötvös-kollégium igazg., Budapest. Dr. Bánóczi József, izr. tanitóképző-int. igazgató, Bpest. Dr. Beke Manó, tud. egy. ny. r. tanár, Budapest. Benedek Elek, iró, Budapest. Boldis Ignácz, polg. isk. igazgató, Turóczszentmárton. Dr. Capesius József, ág. ev. tan.-képzőint. igazg., Nagy­szeben. Dr. Cherven Flóris, áll. főgymn. ig., cz. főigazg., Bpest. Dóczi Imre, ev. ref. egyházk. gymn. felügy., Debreczen. Dr. Fröhlich Izidor, udv. tan., tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest. Dr. Gyomlay Gyula, a br. Eötvös kolleg. tanára, Bpest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom