Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közlekedés : 335 Vasutak. mos János, Werner Károly, Tolnai Lázár, Surányi Antal, Pávai Vájna Elek, Homonnai Ignácz Nándor, Körösi Márk, Tolnai Árpád, Aszódi Salamon, Lingsch János, Hollósy Jenő, Finda József, Haydn József, Kádár Lipót, Kelemen Antal. Hivatalnokok: László János, Kajári Sámuel, Kigyóssy György, Nóvák Mór, Czóbel Béla, Pudler Béla, Boda János. Básky István, Szemere Oszkár, Mikullicli Géza, Lengyel Vilmos, Kühlburger Béla. B. HJ. d) ügyosztály. Külföldi áruforgalom. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Pesky János, felügyelő. Főellenőrök: Weiglein Vilmos, Fiala Mátyás, Várnai Jakab, Kavetzky Ottó, Lantos Vilmos, Mendl,Márk. Ellenőrök: Bobleter Károly, Erős Lajos, Ángyán Kál­mán, Olbrich Károly, Herbert Tivadar, Sándor Gyula, Tatárka Antal, Szerényi István, Zsoldos László. Hivatalnokok: Németky Ernő, Veres Lajós. Számtiszt: Ploskál Bóbert. B. 1H. e) ügyosztály. Személy- és podgyászforgalom. (VI, Teréz-körút 58.) Ügyosztályvezető: Bató István, főellenőr. Főellenőrök: Zettl János, Kövér György, Bussay K., Ellenőrök: Frankel Miklós, Incze József, Schnedár József, Majer Lajos, Grőner Gyula, Csia Oszk., Bakovszky Dezső, Wall Ignácz, Tury Kálmán, Leyrer Károly, Saáry Emil, Bichter Viktor, Ausländer Adolf, Pribis Ferencz, Haag Bezső, Schiebinger Károly, Boros Ignácz, Waltner József. Hivatalnokok: Ekrenreich Henrik, Csomor Aladár, Keresztes János, Forgó Antal, Kiss Gyula, Bandies Lajos, Gábor János, Székely Samu, Scheldt Henrik, Jónás,Emii, Matheidesz István, Kammermayer István, Palotai Árpád, Steiner Benő, Zahumenszky Ferencz, Keleti Lajos, Kele­men János. B. Hl. f) ügyosztály. Állomási pénztári szolgálat és az utánvételek és dijmente­sitési letétek ellenőrzése. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Gsell József, felügyelő. Főellenőrök: Kuncze Lajos, Fischer József, Eckbauer Arnold, Piliczár Lajos. Ellenőrök: Tandler Adolf, Bergh Albert, Mészáros Zsigmond, Vihely Zoltán, Pétery Gyula, Hirn Mór Hivatalnokok: Molnár Ferencz, Engelmayer János, Friedmann Ignácz, Lichtenstein Elemér, Grosits Elek, Németh Lajos, Grosz István, Ternovits Ödön, Fekete Gy., Balogh Imre, Sándor Ferencz. B. in. g) ügyosztály. Az összes bevételek egybefoglalása. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Schuszter Zsigmond, főellenőr. _ Főellenőrök: Bozóky Bonaventura, Hann Adolf, Boch Ödön, Swaton Ágoston, Lesska Károly. Ellenőrök: Beitz Ottó, Garbaisz Ferencz, Witkovicky Károly, Klotzbücher Károly, Ország Mór, Bajkor Béla, Nagy Zsigmond, Borcsitzky Zoltán,, Kovács Gyula, Belé­nyessy Alajos, Faludi József,Zuker Ármin, Halász Vilmos, Vigh Sándor. Szél Gyula. Hivatalnokok: Szabó Sándor, Olbert Károly, Holluby Arhur, Kunz Gyula. Harnischfeger István, Varasdy Géza, Tóth József, Badnai József, Kubinyi Ferencz, Karsai L., Lévai József. C) Kereskedelmi főosztály. (VI, Andrássy-út 73—75. — Telefon : 86—09.) Igazgató : Szájbély Kálmán, udv. tanácsos. Igazgató helyettes: Darvay Károly, kir. tan., főfelügy. Ellenőr: Kácz István, (berend. a kereskedelmi minis­teriumba). Főfelügyelő : Hajnal Vilmos (berend. a keresk. minis­teriumba). Felügyelők: Mátray Elemér (berend. a kereskedelmi ministeriumba), Egán Ede (berend. a keresk. ministe­riumba), Bónay Emil (berend. a keresk. ministeriumba). Kósa Károly (berend. a keresk. ministeriumba). Főellenőr: Kapus Béla (berend. a keresk. ministe­riumba). Ellenőrök: Bellaágh Imre (berend. a keresk. ministe­riumba), Rácz István (berend. a keresk. ministeriumba), TrozonyiF. (berend. a keresk. ministeriumba), dr. Kondor Mihály (berend. a keresk. ministeriumba), Sulyok Imre (berend. a keresk. ministeriumba), Varga Jenő (berend. a keresk. ministeriumba). C. /. szakosztály. A belföldi és Ausztriával való áruforgalom díjszabási ügyei. (VI, Andrássy-út 73—75. - Telefon : 95—88.) Szakosztályvezető: Méhely Pál, kir. tan., főfelügy. Irodakezelő: Kádár Ferencz. C. I. a) ügyosztály Helyi és belföldi köteléki forgalmak. (VI, Andrássy-út 73—75.) Ügyosztályvezető : Zeller Nándor, felügyelő. Felügyelő: Bene László. Főellenőr: Proszt Emil. Ellenőrök: Késmárszky Kálmán, Neisar Károly, Pécb Ödön, Lányi Ignácz, Boros Andor, Wuits Milivoj, Strovsky Lajos, Zipek Jenő Titkárok: dr. Képessy István, dr. Berger Ármin. Segédtitkár: dr. Zsenyey Ernő, dr. Dobó László. Fogalmazó: Emmerling István, dr. Visegrády József. Hivatalnok: Varga János. Irodakezelő: Szász Gyula. 0.1. b) ügyosztály. Ausztriával és az okkupált tartományokkal való kötelék­forgalom. (VI, Andrássy-út 73—75.) Ügyosztályvezető: Molnár Mór, felügyelő. Főellenőr: Halász Jenő. Ellenőrök: Gerő Károly, Horváth Gyula, Huber Fe­rencz, Darás Zsigmond, Cenner Kálmán, Barabás Béla. Hegyi Imre, Jusztus Mór, Eördög Előd, Domokos F. Hivatalnok: Stejskál Károly Fogalmazók: dr. Urbanovich Tihamér, dr. Herczeg Imre, dr. Fehér Kálmán. Irodakezelők: Strowsky K. Emil, Nick Károly, Zom­bory Gellért, Gánóczy Dezső. C. I. c) ügyosztály. Helyi érdekű vasutak forgalma. (VI, Andrássy-út 73—75.) ügyosztályvezető: Vay Kázmér, főellenőr. Főellenőrök: Kék István, Dervarics Gyula, Schlick G. EUenőrök: Sas János, Pajkossv István. Fogalmazó: dr. Bene László, C. II. szakosztály. Külföldi és az adriai kikötőkkel való áruforgalmak díj­szabási ügyei. (VI, Andrássy-út 73—75. Hl. em.) Szakosztályvezető: csatári Csatáiy Frigyes, kir. ta­nácsos, főfelügyelő, igazgató-helyettes. Fogalmazógyakornok: dr. Karsa Eőrs. C. II. a) ügyosztály. Északi és nyugoti külföldi forgalmak. (VI, Andrássv-út 73—75.) Ügyosztályvezető: Alexy János, felügyelő. Felügyelők: Schitter Járos, Pasterczyk Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom