Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Gör. kath. egyház. 394 Ref. egyház. 9. Egyetemi klinikák. (vm, üllői út 26.) Főnöknő : (70 testvér.) 10. Szent Rókns-kórház. (VIH, Stáhly-u. 6—8.) Főnöknő : Perignatz Innocentia. — (98 testvér.) 11. Szent István-kórház. (IX, gyáli út.) Főnöknő: Leber Perseveranda. — (116 testvér.) 12. Szent László-kórház. (IX, gyáli út) Főnöknő : Neumann Melania. — (21 testvér.) 13. «Erzsébet» hasonszenvi kórház. (IX, Knezits-u. 14.) Főnöknő : . — (9 testvér.) 14. »Margit» kórház. Főnöknő : Enk Stefánia. — (12 testvér.) 15. »Stefánia» szegénygyermek-kórház. (VHI, üllői út 72—74.) Főnöknő: Posch Teodora. — (20 testvér.) 16. «Ferencz József» kereskedelmi kórház. (VII, Bethlen-tér 1.) Főnöknő : Fink Leontin. — (15 testvér.) 17. Újpesti kórház. Főnöknő : Szailler Angela. — (7 testvér.) 18. Tolonczház Főnöknő: Grasl Katharina. — (9 testvér.) 19. «Erzsébet» szegényház. (VII, alsóerdősor 7. Tel. 56—30.) Főnöknő: Ledó Cornélia. — (24 testvér.) 20. Szegényház Bndán. Főnöknő : Nagl Lidvina. — (8 testvér.) 21. Vakok országos intézete. (VI, király-u. 64.) Főnöknő : Merkl Speciosa. — (14 testvér.) 22. Országos tébolyda. (Lipótmező.) Főnöknő: Bozóky Mária. — (26 testvér.) 23. Angyalföldi orsz. elmebeteg ápoló-intézet. Főnöknő : . — (16 testvér.) V. Szt szívről nevezett apáczák róm. kath. polgári leányiskolája. (VII, István-út 75.) Főnöknő: Boos-Waldeck Mária. II. A budapesti görög kath. egyház. (Plébánia hivatal: VII., Bottenbiller-u. 5ib.) a) Plébánia. Plébános: Melles Emil, szekszárdi cz. apát. f egédlelkész és hitoktató; Slepkovszky János, neklész: Molnár Antal. — Énekesek: Véghseö Miklós, Kosztyn Antal, ifj. Szabó Jenő. b) Egyházközség. Elnök : Melles Emil. plébános. Világi elnök: dr. Pásztélyi Jenő, ügyvéd. Jegyző : bedői Markos György, máv. felügyelő. Gondnok: Habai István, bankhivatalnok. Egyháztanács: III. Ref. egyház. (A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium fonható sága alatt, a II/&. ügyosztály ügykörében.) Dunamelléki egyházkerület. (Székhelye: Kunszentmiklós.) Hivatalos órák: d. e. 9—12., d. u. 3—6. Püspök: Baksay Sándor. Főgondnok: Darányi Ignácz. Püspöki titkár: 1. Budapesti ref. egyház. (IX, Calvin-tér 7.) Pesti lelkészek: Petri Elek, dr. Szabó Aladár. Budai lelkész: Haypál Benő. Segédlelkészek: Nagy Ferencz, Csötönyi János. Hitoktatók: Keresztesi Sámuel, Böszörményi Jenő, Kiss Áron, Kovács Lajos, Illyefalvi V. Kálmán, Kovács Emil, Forgács Gyula, Göde Lajos, Nagy Dénes. Tóth József, Izsák Ferencz, Kozma Andor, Szabó Károly. S. Budapesti anya-egyház. (IX, Calvin-tér 7.) Hivatalos órák: d. e. 9—12., d. u. 3—6-ig. Főgondnok: Dr. Kovácsy Sándor. Gondnokok: Szilassy Aladár, dr. Vámossy Károly. Lelkészek: Haypál Benő, Petri Elek, dr. Szabó Aladár. Segédlelkészek: a központban : Nagy Ferencz, Csötö­nyi János ; Kőbányán: Böszörményi Jenő ; Zuglóban: Keresztesi Sámuel. 8. Magyar ref. lelkészi hivatal Budán. (II, Szilágyi Dezső-tér 3.) Lelkész: Haypál Benő. Segédlelkész: Göde Lajos. 4. III. ker. ref. lelkészhivatal. (Hl, Calvin-u. 4.) Lelkész: Kontra Aladár. Segédlelkész: 5. Német leány-egyház. V, hold-u. 18. — Paplak: alkotmány-u. 15. — Hivatalos óra minden reggel 8—10-ig, vasárnapot kivéve.) I. lelkész: Klar Bichard. Gondnok: Naef Frigyes. Jegyző: Ludwig T. Az egyház intézetei. „Bethesda" első magyarországi Diakonissa intézet és kórház. — Hermina-út 39. — Lelkész : Biberauer Bichard. (Tel. 52—85.) Bethania árvaház. — Hermina-íit 43.

Next

/
Oldalképek
Tartalom