Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Rőfösárttkereskedők. Czím-jegyzék. 908 Czím-jegyzék. Rövid ára-kereskedők. Magánmérnökök. (L. Mérnöki irodák ésVH. rész alatt is.) Boros Arthur,"VI, Teréz-körút 29. Tele­fon 11—14. Brezina és Medek, VH, Damjanich­utcza 25/6. Tel. 45-44. Demény Ottó, V, visegrádi u. 25. Tele­fon 24—08. Fenyő és Lichtenberger. VI, Liszt Fe­rencz-tér 14. Tel. 48—91. Hoffmann Miklós és Rohonci Hugó, VI, Podmaniczky-u. 14. Tel. 96—96. Pogány Ödön, VH, Betlen-u. 8. Tele­fon 26—06. Preusz Ernő, dr., gyári üzemek ellen­őrzése, IV. muzenm-krt 7. T. 70—51. Visnovsky Sándor, VH, Rottenbiller­utcza 15. Tel. 81—68. Magkereskedök. Fábián Béla, IX, üllői út 11—13. Frommer A. Hermann utódai, V, Vé­csey-u. 5. Telefon 36—76. Gombás Gyula, IX, Calvin-tér 9. Haldek ígnácz, V, bálvány-u. 6. Tele­fon 18—62. Mauthner Ödön, IV, Kossuth Lajos-u. 4. Tel. 17—50. és VH, Rottenbiller-u.33. Telefon 868. Magnesit­gyárak. Altalános mágnesit részv. társ. ,V, váczi körút 80. Tel. 1—64. Egyesült gömöri magnesit r. t., V, hold­utcza 25. Tel. 31—42 és 35—77. Ivánka Imre-féle magnezit-vállalat, V, Eötvös-tér 2. Magnesit ipar r. t., V, fiirdő-u. 1. Telefon 35—19. Máj olika-gyárak és raktárak. (L. Porczellángyárak alatt is.) Glatz András, VHI, Baross-u. 66—68. Tel. 63—37. Kossuch János, IX, vámbáz-körút 5. Telefon 53-42. Fischer Emil, IV, bécsi u. 1. Tel. 366. Zsolnay-gyár részv. társ., VH, öv-u. 8. Telefon 63—61. Képviselet IV, váczi utcza 39. Tel. 9—77. Malátagyárak. Deutsch Zsigmond, X, sörgyár-u. 4. T. 52—40. Első Sopron serfőzde és maláta-gyár részv .társ.főraktára.VH.munkás-u.S. Tel. 24-89. Häuser és Sobotka, I, városmajor-u. 3. Kőbányai malátagyár r.-t.V,nádor-u. 14. Schneller Mór, VÍ, Szondy-u. 63. Tel. 66—29. Malmok. (Lásd «Gőzmalmok» alatt is.) Pesti hengermalom-társ., V, Klo­tild-u. 6. Tel. 72—78. és 72—79. Alapitatott : 1839. évben. A legelső kitün­tetéseket nyerte a következő kiállításokon: Pesten 1846, Pesten 1S53, Münchenben 1854, Párisban 1855, Londonban 1862, Bécsben 1866, Párisban 1867, Bécsben, 1873, 'Páris­ban 1878, Bndapesten 1885, Barcelonában 1888, Brüsselben 1888, Bécsben 1890, Kíng­stonban (Jamaica szigetén) 1891, Antwerpen­ben 1894, Bécsben 1894, Budapesten 189G, Brüsselben 1897, Párisban 1900. évben. Igaz­gatóság : Burchard-Bélaváry Konrád elnök, Burchard-Bélaváry Bezső dr., Elek Pál, Ko­lisch Ede, König Lajos, Mehnert Ernő, gróf Széchenyi Viktor, Török Béla dr., Czég­vezetők: Stumpf Károly irodafönök, Grau Lajos, főkönyvelő. Wagner Jenő dr. ós Emil műmalma, IX, soroksári út 30. Telefon 60—88. Málnaszörp-gyár. DÖMÖTÖR ELEK, VH, Damjanich-u. 23. — Tel. 85- 09. Malomkőgyárak és kereskedők. Bendel Gusztáv, V, váczi körút 80 Tele­fon 26—13. Conrad és Társa, VI, Teréz-körút 15 Telefon 25—86. Raktár-telefon: 226. Geittner és Rauch, V, Markó-u. 7. Tele­fon 39—02. Kann és Heller V. váczi körút 62. Iroda-telefon : 19—58. Raktár-tele­fon : 11—65. Sárospataki Kova-malomkőgyár egylet V, bálvány-u. 8. Tel. 32—85. Schvarcz József és Társa,~ÜS V, váczi krt 26.Tel.74—22. és 74—23. Manicureok. Malomberendezők és Felszerelők. Bárdos és Brachfeld, VI, gyár-u. 5. Tel. 25—50. Bendel Gusztáv, V, váczi körút 80. Telefon 26—13. Nicholson gépgyár részvénytársa­ság, VI, váczi út 17. Tel. 27—17. Lásd hirdetést. Schvarcz József és Társa. V, váczi krt 26. T. 74—22 és 74 23. Malomépitők. Balz János, VHI. József-körút 37 39. Tel. 98-65. Budapesti malomépitészet és gépgyár Podvinecz és Heisler,VI, váczi út 141. Tel. 45—15 és 5—27. Feledi Sándor, VI, Izabella-ci. 43. Tel. 14—95. Graepel Hugó, V, váczi út 40—46. Tele­fon 27—25. Hungária Malomépitészet és Automo­bil-müvek, V,váczi lit 36/38. T. 94/23. Nicholson gépgyár részvénytársa­ság, VI, váczi út 17. Telef. 27—17. Lásd hirdetést. «Vulkán» gépgyár részv.-társaság, V, váczi út 66. Tel. 25—45. Wörner J. ós társa, V, váczi út 48. Tel. 14—69. Malomi elszerelések. Demjén ígnácz, VIH, Magdolna-u. 14. Tel. 57-66. Ganz ós társa vasöntöde és gépgyár részv. társ. Közp. vezetőség: Tel. 72—46, 72—47; villamos osztály: Tel. 72- 48, 72—49; törzsgyár: H, Ganz-u. 11. Tel. 34—02; waggon­gyár: Tel. 74—68, 74—69, 65-04; városi-üzlet: Tel. 967. ©#~ L. hirdetést. Malom-ipar. Koller ich Pál és F 1-ai, IV, Ferencz József-rakpart 21. Tel. 7—54. Platinozott aczélszővetek és bronzszöve­tek sikszita bevonatokhoz, valódi Dufour­íéle selyem szitaszövetek, vas- és réz szita­szövetek, aczélszővetek koptató gépekhez, lyukasztott szitalemezek. Szij- és kerék­védö rácsok, ablak rostélyok, Dynamókefék, szikrafogók. (L. Kéz- és körömápolók.) Margarin-gyárak és raktárak. Bien Sámuel, VH, nagydiófa-u. 7. Tele­fon 59—06. Sonnenschein E. IX, soroksári út 96 Tel. 61—22. Steiner ígnácz, VH, alsó erdősor 18. Tel. 61—58. Wolf Oszkár, Vin, Luther-u. 1/6. Tele­fon 63—71. Marhabizományosok. (L. Bizományi üzletek.) Márkakereskedők. Bauer Mór fiai, VHI, Rákóczi-út 7. Baumgartner János és Társa, VH, do­hány-u. 56. Frank Lajos és társa,IX,Ranolder-u. 3. Telefon 89—71. Kohn Samu és József,VH,Rottenbiller­utcza 60. Tel. 91—25. Neubauer Ármin és társa, VH,rózsa-u.33 Márványáru-gyár. (L. Márványipar alatt is.) Fischer János Fiai,VHI,Baross-tér 10. Tel. 62—55. Márvány-bányák. (L. Bányavállalatok és Kőbányák.) Márvány csiszolók. Kittler Rudolf, VI, rózsa-u. 96. Ortis Antal, VIH, tavaszmező-u. 14. Márványipar. (L. Butormárvány, kőfaragók és sirkö­kereskedők alatt is.) Berger és Társa, IV, Veres Pálné-u. 3. Bloch és Carlini, V. bank-u. 4. Ebner Lajos, V, Lipót-körút 15. Tele­fon 36—17. Hazai márványipar r.t.V,vigszinház-u.5 Herzfelder Ödön, VHI, szigetvári u. 8. Telefon 30—00.

Next

/
Oldalképek
Tartalom