Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Székesfőv. hivatalok. 403 Székesfőv. hivatalok. Tisztek: Mirsck Venczel, Auer Antal, Tóth Imre, Rip- I pert Ferencz, Wirnhardt Gyula. Segédtisztek: Kőhalmi Árpád, Jancsovits Antal. Be­neda Gusztáv, Sándor Dénes, legifj. Zachár Antal, Huck Antal. I. oszt. állatorvosok: Mechtler Lipót, Lenkei Zsig­mond, Förstner Dezső. II. oszt. állatorvosok: Bónai Mihály, Szende Lajos, Kazár Gyula. Segéd állatorvosok : Boinitzer Adolf, Beitzer Lipót, Hauer János, Halász Sándor. Sertésközvágóhid és vásár. Intéző: Sztarill Endre. Felügyelő: Sáska Antal. Tisztek : Pálos Ödön, Burg Ferencz, Stifter Nándor, Subsilvány István. Segédtisztek : Gyenge Gyula, Kollár Sándor, Humayer Jenő. Vezető állatorvoshelyettes: Gulyás Károly. I, oszt. állatorvosok: Berger Gyula, Hollós József. IL oszt- állatorvosok: Blum Samu, Balla Lajos. Segéd állatorvosok : Bévény József, Ohler Benő, Vá­mos Jenő, Kóbor Károly, Markovits Lajos, Fiszher Ede. Napidijas állatorvosok: Oláh Miklós, Szerdahelyi Henrik, Bartók Pál. 6. Vegyészeti és élelmiszer vizsgáló-intézet (IV, Központi városháza H. em.) Igazgató : Balló Mátyás. Fővegyész: Rözsényi Iván. Vegyészek: Bem Jjászló, dr. Ernyei Ödön, dr. Halász Zoltán, Jankovich Ármin, Modrovich Elek, dr. Papp Elemér. Vámfelügyelő: Niederkirchner Ferencz. Kezelő gyakornok: Tábory Ede. 7. Állategészségügyi telep. Telepvezető : Fliegl László, állatorvos. 9. Közjótékonysági ügyosztály. Ügyköre : 1. A szegényügy általában. — 2. A szegényhá­zak, árvaházak, szeretet-házak, szülő- és lelenczházak, menedékhelyek, javító-intézetek és a társadalom által szükségelt egyéb jótékony intézmények létesítése és keze­lése. — 3. Minden jótékonysági természetű alapítvány ke­zelése. — 4. A székesfővárosi jótékony intézetek minden­nemű követeléseinek, továbbá a közjótékonysági hagyo­mányoknak és adományoknak biztosítása, beszedése és behajtása iránt való intézkedés. — 5. Tűzrendészet, tűz­oltói és szinházvizsgálati ügyek. — 6. Egyesületi és beteg­segélyző pénztári ügyek. — 7. Az Albrecht Hildegarde alapítvány kölcsönügyei, (IV, Központi városház). Vezető : Almády Géza, tanácsnok. Beosztva: Tanácsjegyző: Lahocsinszky Árpád. Sögédfogalmazók: Korányi Elemér, dr. Lobmayer Jenő. Fogaim, gyak.: dr. Schuler Dezsy, dr. Gömöry Al­bert. Liber Endre. Tijnok: Hegedűs Géza. 1. Székesfőv. József-fiárvaház. (VIH, üllői út 76.) Igazgató: Magdics Károly. 2. Székesfőv. Mayer Ferencz-árvaház. (I, városmajor-u. 31. — Telefon 91—69.) Helyettes igazgató: Czike Imre. 3. Községi szeretetház. (H, lövőház-u. 36.) Igazgató : Szőts András. ' 4. Székesfőv. Erzsébet-leányárvaház. (VH, Bottenbiller-u. 50.) Igazgató: Matzinger Lujza. 5. Székesfőv. Erzsébet-szegenyház. (VJLL, alsóerdősor 7.) Főorvos: dr. Stáhly Ignácz. Alorvosok : dr. Prasszer Tivadar, dr. Schwarcz Mór. Gondnok : Hertelendy Zsigmond. Ellenőrök : Wittenbarth Győző, Bupp György. 6. Székesfőv. tűzoltóság. (VHI, kun-u. 2. — Tel. 68—54.) Főparancsnok: Scerbovszky Szaniszló. Tüzfelügyelő: Janitsek Andor. Segédtisztek: Breuer Szilárd, Markusovszky Béla, Blasnek Hugó, Kállay Imre. Dijnok: Mészáros János. ÍO. Egészségügyi osztály. (IV, központi városház.) Ügyköre : 1. A közegészségi és orvosrendőri általános sza­bályok. — 2. Az általános közegészségügyi, továbbá a járvány- és ragálykórok ellen való általános intézkedés.— 3. A gyógyszertárak engedélyezési ügye. — 4. A megfeleb­bezett közegészségi ügyek másodfokú elbírálása. — 5. A megfelebbezett, egészségrendőri kihágási ítéletek másod­fokú elbírálása. — 6. A városi kórházak építése, fentartása és felszerelése. — 7. A bakteriológiai, fertőtlenítő, vala­mint a himlőoltó és nyirk-termelő intézetek fentartása.-— 8. A köztemetők. Ügyosztályvezető: Viola Imre, tanácsnok. Beosztva: Tanácsjegyző : dr. Csupor József. Fogalmazó : Károlyi József. Fogalmazó-gyakornok: Mosdóssy Andor. Fogalmazó dijnokok : Vanke Sándor, Klimkó István Temetők. 7. Székesfővárosi köztemetői igazgatóság. (VHI, Bákóczi úti temető.— Telefon 60—98.) Igazgató: Meixner Ferencz. Igazgató-segéd: Nyiry Zsigmond. 2. X. ker. székesfővárosi új köztemető. (A fenti igazgatóság felügyelete alatt áll.) Id. kezelőtiszt: Dömötör Alajos. 3. Budai németvölgyi temetőgondnokság. (I, kültelek, németvölgy 7943.) Igazgató : Lindenbach Károly. Kezelőtiszt: Vadkerti János. 11. Székesfőv. tiszti főorvosi hivatal. (IV, Központi városház. — Telefon 50—32.) Főorvos: dr. Magyarevits Mladen. Főorvosi helyettes: dr. Szabó Sándor. Tiszti orvos: dr. Szalay Béla. 7. Székesfőv. közp. fertőtlenítő intézet. (IX, üllői út. — Telefon 54—18.) Igazgató : dr. Bukovszky György. Segéd: Boda Géza. I. 0. tiszt: Glósz Béla. II. o. tiszt: Fodor Gyula. 2. Bakteriológiai intézet. (Szent István-kórház.) Intézeti vezető : dr. Vas Bernát. Id. alorvos: dr. Ströszner Ödön. Id. segédorvos: dr. Kiss Gyula. 26*

Next

/
Oldalképek
Tartalom