Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Állami iparos-tanoncziskolák. 360 Keresk. iskolák. 36. IX. ker. Tüzoltó-utczai iskola (általános). (IX, tüzoltó-u. 90.) Igazgató: Element Alajos. Tanítók: Biegel Vincze, Specziár Béla, Cserényi János. Molnár János, Székács Lázár. 37. X. ker. Szent László-téri iskola (ált. és szak­irányú). (X, Szent László-tér.) Igazgató: Krammer Gusztáv. Tanítók: Minké Béla, Füle János, Biedl Győző, Both Imre, Leviczky Aladár, Tóth Lajos, Schönviszky Aladár, Révész Emil, Hajnal Sándor. Novoszád János, Székács Lázár. 38. X. ker. Kada-utczai iskola (ált. és szakirányú). (X. Kada-utcza.) Igazató : Rácz Ödön. íanitók : Belházy Károly, Schönviszeky László. Hajós Fülöp, Kovács Alajos, Magyar Adolf, Balla Bernát, Kardos Samu. 39. X. ker. Bákosi iskola (általános). (X, templom-tér 2.) Igazgató: Stelly Géza. Tanítók: Bakonyi Ödön. Szétsi Mihály, Yogyeraczkv István. Gyári iparos-tanoncziskolák. 1. II. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (H, Margit-körút.) Igazgató: Trajtler Károly. Tanítók: Madarász László, dr. Bozóky Endre, Szabó Lajos. 2. X. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (X, kőbányai út.) Igazgató : Sommer Károly, gépészmérnök. Tanárok: Bózsa Bertalan, oki. tanitó. Hortobágyi An­tal székesfővárosi tanitók, Kellner Jenő, gépészmérnök. Állami iparos-taiioncziskolák. 1. VI. ker. IB. Á V. nyugoti főműhelye. (Bákospalota, Istvánteleki főműhely.) Igazgató: a nyugoti műhely főnöke. Tanárok: Farkas István, Polgár Mór, Bőke Alajos, Krenczer Géza. 2. X. ker. 91. Á. V. gépgyárának iparos-tanoncz­iskolája. (X, kőbányai úti Államvasutak gépgyára.) Iskolavezető: Stein Sándor, felügyelő. Tanitók: Müller Antal, Hittig Lajos, Cserjesi Károly, Kanitzer Béla, Marton Dezső, Förster Károly, Müller Ala­jos, dr. Györy Tibor. 3. X. ker. M. Á. V. északi főműhelye. (X, kőbányai út 30.) Igazgató : az északi műhely főnöke. Tanárok: Lakatos Emil, Lóránt Marcell, Papper Hen­rik, Homonnay Lajos, Maislis Emil, Czitronyi János. 4. A budapesti vendéglősök szakirányú tanoncz­iskolája. (VI, érsek-u. 4.) Igazgató: Walter Károly. Tánárok: Havas István, László Albert. Medveczky Lajos, dr. Szabó Viktor, Száva János, Vaszkó György. Szakelőadók: Mittrovátz Adolf. Török István. Felügyelő-bizottság elnöke: Gliick Frigyes a «FJr.» lovagja. D) Katonai iskolák. 1. Ludovika-Akadémia. (Lásd 278. lapon.) 2. Cs. és kir. hadapród-iskola. (Lásd 280. lapon.) 3. Katonai előkészítő iskola. A magy. kir. vallás- és közokt.-ügyi minister 6390/1897.sz. rendelete szerint állami ellenőrzés alatt.) (V, nagykorona-u. 13.) Igazgató: Fissinger Jenő, m. kir. nyug. százados. Tanárok: Aranyosi Miksa, Erdődi Imre, Neberschnigg Romer, dr. Fleischmann Dezső, Kelemen Géza. 4. Előkészítő iskola egyéves önkéntességi vizsgálatra. (VI, rózsa-u. 33.) Igazgató: Gerő Ferencz, sz. k. honvédfőhadnagy. Pedagógia vezető: Samú István. Tanárok: dr. Csudnay Jenő, Habua János, Képessy Imre, Roseth Arnoid, Samu István, Perényi József, fő­gymnasiumi tanárok. E) Kereskedelmi iskolák és kereskedő tanoncziskolák. a) Kereskedelini iskolák. 1. Keleti kereskedelmi akadémia. (V, Kálmán-u. 6.) Felügyelő-bizottság-. Elnök: dr. Falk Miksa. Tagok: dr. Morlin Emil, min.-tanácsos. — dr. Erődi Béla, tanker. főigazgató. — Falk Zsigmond, lov., udv. tanácsos. — Biró Tamás, min. tan. — dr. Lers Vilmos, min. oszt. tan. — Meghívott tagok: hatvani Deutsch Sándor, malomszegi Elek Pál, vágujhelyi Hoffmann Samu, Weisz Fülöp és Pap Géza. — Kúnos Ignácz, igazgató. Tanári kar. Igazgató : Dr. Kúnos Ignácz, Rendes tanárok: Dr. Alexics György, Bartos Fülöp, Strausz Adolf, Rhoussopoiüos Rhousos. Óradíjas tanárok: dr. Asbóth Oszkár, dr. Berinkey Dénes, dr. Latzkó Hugó, dr. Hajnos Gyula, Havas Miksa, gárdonyi dr. Neumann Károly, Mátray Elemér, dr. Budán Amadé, dr. Mahler Ede, Mittelmann Nándor, dr. Szterényi Sándor, Takács János, dr. ifj. Wekerle Sándor. Lektor: Ömer Feridun efendi. 2. Budapesti kereskedelmi akadémia. (V, alkotmány-u. II.) Vezérlő bizottság'. Elnök: Br. Kochmeister Frigyes, főrendiházi tag. Elnök-helyettes: Hüttl Tivadar, kir. keresk. tan. Bizottsági tagok: Beimel Jakab, kir. tan., halmi Deutsch Sándor, lovag Falk Zsigmond, kir. udv. tan., tatai Gold Zsigmond, kir. tan., beliscsei és gelsei Gut­mann Vilmos báró, ó-moraviczai Heinrich Ferencz, Jálics Ferencz, Klein József, Kohner Zsigmond, kir. udv. tan., dr. megyeri Krausz Izidor, Lánczy Leó udv. tan. főrendi­házi tag, ilenczfalvi Linzer Imre, ifj. szoobi Luczenbacher Pál, Markó Albert, Mössmer József, gárdonyi Neumann Frigyes, Sándor Pál, orsz. képv., Sigmund Gusztáv Jó­zsef. Simon Jakab, Spitzer Ignácz, baranyavári Ullman Emil kir. tan., Waldhauser Adolf.

Next

/
Oldalképek
Tartalom