Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyél) hatóságok 3 Segédtisztek: Verhovay Lajos, Privigyei Emil, Kul­csár Eichárd. Szolgálattételre beosztva : Heyda János,kat. fő mérn Műszaki altiszt: Vermes Imre. Altisztek: Csapó Illés, kapus, Tegyei József, Szűcs János, hitelosztályi őrök. Hivatalszolga: Farkas Mátyás. Számvevőség: Vavra Nándor, főnök, p. ü. tan. cz. és jeli., Karay Imre, számvizsgáló, Péterfíy Aron, szám­ellenőr, Németh István, számtiszt, Eisenbeck M. Károly, számgyakornok. VIII. Anyakönyvi hatóságok. Anyakönyvi felügyelőség. (A belügyi m. kir. ministerium főhatósága alatt.) Kiterjed: Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun és Esztergom várme­gyékre. Budapest és Kecskemét városokra. Felügyelő: dr. Kampis János. Anyakönyvvezetői hivatalok. I— III. kerületi állami anyakönyv­vezetőség. (II, Szilágyi Dezső-tér 5.) Anyakönyvvezető: Márkus Imre. Helyettesek: László Iván, Alemann Aladár, Scher­l>aum Károly, Kapcza Imre. V., VI. líeriileti állami anyakönyv­vezetőség. (VI, aradi u. 21—23.) Anyakönyvvezető : Kozáry László, tanácsjegyző. Helyettesek: Batkovszky Aladár, fogalmazó, Keleti Kelemen, Dőener Kamii, Szokol Kálmán, Szalay Kálmán. IV., IX., X. kerületi állami anyakönywezetőség. (IX, Calvin-tér 9.) Anyakönyvvezető : Kállay Jenő, tanácsjegyző. Helyettesek: Pettvkó Antal,tanácsjegyző, Kosztolányi Alajos, Nagy László és Waithern Béla. irodasegédtisztek. VII. kerületi állami anyakönyv vezetőség-. (VII, kertész-u. 32.) Anyakönyvvezető : Szily József, tanácsjegyző. Helyettesek: Iszer Ernő, tanácsjegyző, Lengyel Adolf Titusz, Kovách Lajos, turopolyai Vrasich Jenő, Markovits Ferencz. VIII. kerületi állami anyakönyv­vezetőség. (VIII, Baross-u. 63—67.) Anyakönyvezet ő : Komároiny Ignácz, tanácsjegyző. Helyett, anyakönyvvezető: Szabóky Lajos, tanács­jegyző. Anyakönyvvezető helyettesek: Sabián Gyula, Ha­lász Ignácz, Bagálvi Elemér, Peller László, irodasegéd­tisztek. IX. Fővárosi közmunkák tanácsa. (I, Döbrentei-tér 4.) Elnök: gróf Tisza István. Alelnök: aszódi báró Podmaniczky Frigyes, v. b. 1.1., Előadó : Garancsy Mihály, min. tan. Min. segédtitkár: dr. Zubriczky József. Min. fogalmazók: Legeza Pál és dr. Czabalay Kálmán. S. h. igazgató : Titl István. 3 és intézmények. Irodatisztek : Werner Ferencz, Drohobeczky Miklós, Popovics Gyula. Számvevőség. Min. számtanácsos: Szuppán Ferencz. Min. számellenőr: Haluska Lajos. Min. számtiszt: Molitórisz Gyula. Műszaki osztály. Min. oszt. tanácsos, osztályvezető: Bakos János. Min. oszt. tan.: Zsigmondy Géza. Műszaki tanácsosok: székelyföldvári Szilágyi Lajos, Jász Dezső, kisfaludi Lipthay Ágost, Francsek Imre. Min. főmérnökök : Sigray János, Salkovics Károly. Min. mérnök: Trautmann Ottó. A tanács tagjai. a) Kormány részéről: gr. Andrássy Tiv., br. Har­kányi Frigyes, Hauszmann Alftjos, kisfaludi Lipthay Sán­dor, Lukács Antal, Kvassay Jenő, Mándy Lajos. b) A székesfőváros részéről: Kármán Lajos, Klék István, Quittner Zsigm., dr. Morzsányi Károly, dr. Heltai Ferencz, Mihalovits Antal, Scheich Károly, Tolnay Lajos. Székesfővárosi középitési bizottság küldöttei: Eckermann Ede, Freund Vilmos. Kau ser János, Stein­hardt Antal. A székesfővárosi tanács részéről : Kun Gyula. Vosits Károly. Fő- és székváros középitészeti igazgatója és fő­mérnöke : Heuffel Adolf. X. Közalapítványi királyi ügy­igazgatóság. (IX, vámház-körút 7. — Telefon: 50—91.) A vallás- és közoktatásügyi m. k. minist, főhatósága alatt. Igazgató : bányavölgyi Tost Gyula, min. tan. Aligazgató: Tonházy Gyula, min. tan. Jogügyi tanácsos : dr. Stefi'anics István, aligazg. cz. és jeli. Ügyészek: dr. Sebestyén Emil, és dr. Juhász Pál. Alügyészek: dr. Bozóky Kálmán, dr. Bácsay Géza. Segédfogalmazók : dr. Steineker István ósdr. Scholcz Oszkár. Joggyakornok: dr. Hamar Árpád. Irodaigazgató: Kostály Árpád. Irodatisztek : Hegedűs Béla, Mick József. Segéd-irodatisztek: Zloczky Miklós, Ferenczy Sándor ós Nisnyánszky Pál. XI. Lőfegyver-vizsgálati próba­állomás. (X, köztemető-út 20/a.) A kereskedelemügyi m. kir. ministerium főhatósága alatt. Vezető: Harsányi Dezső, igazgató. Próbamester: Sztári Ferencz. XII. M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium főhatósága alatt. (Ií. oszlop-u. Telefon 5—7.) Feladata: a magyar korona országai közállapotának és közérdekű viszonyainak nyilvántartása és e czélra adatok gyűjtése, czélszerű összeállítása és közrebocsátása. Igazgató: Vargha Gyula, a IH. o. v. k. r. 1., az ol. K. r. k. k., a m. tud. akad. 1. és a Kisfaludy-társaság tagja és titkára, min. tan. Aligazgató: dr. Vízaknai Antal. min. o. tan. Min osztálytanácsos: Hajdú László. Ministeri titkárok: Szombatfalvy Albert, a F. J. r. 1., dr. Kovács Aladár, az ol. K. r. t., Bánlaky Adorján, dr. Her­czegFerencz, dr. Buday László, dr. Szabóky Alajos, Far­kas Ferencz, dr. Kenéz Béla. Min. segédtitkárok: — —

Next

/
Oldalképek
Tartalom