Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Katonai iskolák 354 Keresk. iskolák. 39. X. ker. Rákosi iskola (általános). (X, Álmos-u. 10.) Igazgató: Stelly Géza. Tanitó: Stelly Géza. Oy ári iparos-tanoncziskolák. 1. II. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (II, Margit-kőrút.) Igazgató: Trajtler Károly. Tanítók: Derlik Sánd., dr. Bozóky Endre, Szabó Lajos. 2. X. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (X, kőbányai út.) Igazgató: Sommer Károly, gépészmérnök. Tanárok: Stuchlik András, Hortobágyi Antal székes­fővárosi tanitók, Klein Miksa, gépészmérnök. Állami ipavos-íanoncziskolák. 1. VI. ker. IS. Á V. nyugoti főműhelye. (VI, Podmaniczky-u., nyugoti pályaudvar.) Igazgató: a nyugoti műhely főnöke. Tanárok: Karkas István, Polgár Mór, Bőke Alajo3, Krenczer Géza. 2. X. ker. ffl. Á. V. gépgyárának iparos-tanoncz­iskolája. (X, kőbányai úti államvasuti gépgyár.) Iskolavezető : Stein Sándor, főmérnök. Tanitók: Müller Antal, Hittig Lajos, Cserjesi Károly, Kanitzer Béla, Marton Dezső, Förster Károly, Müller Ala­jos, dr. Györy Tibor. 3. X. ker. M. Á. V. északi főműhelye. (X, kőbányai út 30.) Igazgató: az északi műhely főnöke. Tanárok: Löwinger Emü, Hofmann Adolf, Papper Henrik, Spatz Gyula, Auer Bóbert, Strausz Ferencz. 4. A budapesti vendéglősök szakirányú tanoncz­iskolája. (VI, érsek-u. 4.) Igazgató: Walter Károly. Tanitók: Száva János, Vaszkó György, Havas István, Mitrovácz Adolf, Török István, László Albert. D) Katonai iskolák. 1. Ludovika-Akadémia. (Lásd 278. lapon.) 2. Gs. és kir. hadapród-iskola. (Lásd 280. lapon.) 3. Katonai előkészítő iskola. A magy. kir. vallás-és közokt.-ügyi minister 6390/1897.sz. rendelete szerint állami ellenőrzés alatt.) (V, nagykorona-u. 13.) Igazgató: Kissinger Jenő, m. kü\ nyug. százados. Tanárok: Aranyosi Miksa, Erdődiímre, dr. Fialovszky Lajos, Kelemen Géza, Pályi Sándor, Ullerich Gyula. 4. Előkészítő iskola egyéves önkéntességi vizsgálatra. (VI, nagy János-u. 3.) Igazgató: Gerő Ferencz, sz. k. honvéd főhadnagy. Pedagógia vezető: Samú István. Tanárok: dr. Létmányi Nándor, Bosett Arnold, Samu István, Perényi József, főgymuasiumi tanárok E) Kereskedelmi iskolák és kereskedő tanoncziskolák. a) Kereskedelmi iskolák, 1. Keleti kereskedelmi akadémia. (V, Kálmán-u. 6.) Felügfyelő-'bizottság 1. Elnök: dr. Falk Miksa. Tagok: dr. Morlin Emil, oszt.-tanácsos. — dr. Erődi Béla, tanker, főigazgató. — Falk Zsigmond, lov., kir. tanácsos. — Biró Tamás, min. tan. — Szterényi József, kir. tan., orsz. iparoktatási főigazgató. — Meghívott ta­gok: hatvani Deutsch Sándor, malomszegi Elek Pál, Hoffmann Samu, Horváth Elemér, Pap Géza és Sándor Pál. — Kunos Ignácz, igazgató. Tanári kar. Igazgató: Dr. Kunos Ignácz, Rendes tanárok: Dr. Alexics György, Bartos Fülöp, Strausz Adolf, Rhoussopoulos Rhousos. Óradijas tanárok: dr. Asbóth Oszkár, dr. Berinkey Dénes, dr. Latzkó Hugó, Havas Miksa, dr. Lers Vilmos, gárdonyi dr. Neumann Károly, Mátray Elemér, dr. Rudán Amadé, dr. Mahler Ede, dr. Latzkó Hugo, Mittelmann Nándor, dr. Szterényi Sándor, Takács János, dr. ifj. We­kerle Sándor. Lektor: Ömer Feridun efendi. 2. Budapesti kereskedelmi akadémia. (V, alkotmány-u. 11.) Vezérlő bizottság 1. Elnök: Br. Kochmeister Frigyes, főrendiházi tag. Elnök-helyettes: Schweiger Márton, keresk. tan. Bizottsági tagok: Beimel Jakab, kir. tan., halmi Deutsch Sándor, lovag Falk Zsigmond, kir. udv. tan., tatai Gold Zsigmond, kir. tan., ó-moraviczai Heinrich Ferencz, Húttl Tivadar, Jálics Ferencz, Klein József, Kohner Zsigmond, kir. udv. tan., dr. megyeri Krausz Izi­dor, Lánczy Leó udv. tan., ilenczfalvi Linczer Imre, ifj. szoobi Luczenbacher Pál, Markó Albert, gárdonyi Neu­mann Frigyes, Sándor Pál, orsz. képv., Sigmund Gusztáv József, Simon Jakab, Spitzer Ignácz, baranyavári Ullman Emil kir. tan., Waldhauser Adolf. Tanári kar. Igazgató: Szuppán Vilmos, kir. tan. Titkár: Bricht Lipót, tart. főhdgy. A kereskedelmi akadémia tanárai: Antalti Artúr, Berton-Delagoutte Ferencz, Bogyó Samu, Bricht Lipót, dr. Csulak Lajos, dr. Dékány Géza, dr. Do­manovszky Sándor, Erdélyi J. Jenő, dr. Fellner Frigyes, dr. Fényes Mór, dr. Fritz József, dr. Gerber Ferencz, Gonda József, Haitsch Samu, Havas Miksa, dr. Heinrich Károly, Heuberger Rezső, Karch Kristóf, Keresztessi Samu. Klimó Mihály, dr. Koltai Virgil, dr. Kovács Gyula, kir. tan., Körösi Sándor, Lakatos József, dr. Latzkó Hugó, Le Comte József, dr. Lévy Béla, dr. Muraközy Károly, Popovics Iván, Rados Ignácz, Sass Béla, Schuber Mátyás, Schuster Alfréd, dr. Siegesen József, dr. Simonyi Jenő, Szabó Dezső,Szuppán Vilmos,Trauttmann Henrik,di .Wie­d ermann Károly, dr. Yolland Artúr. 3. Budapesti községi II. ker. felső kereskedelmi iskola. (II, ponty- és szalag-u. sarok.) Pelügyelő-bizottságr: (A reál- és szakiskolai bizottság tagjaiból áll.) Tanári kar. Igazgató: Péter János. Rendes tanárok: dr. Jesze Károly, Hajnal Márton,

Next

/
Oldalképek
Tartalom