Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Gymnasiamok. 343 Gymnasiamok. Kisegítő tünár: Csízik Gyula, rajztanár. Hittanárok: Demény Dezső, róm. kath. •— Kaczián János, Klaár Fülöp. ág. hitv. ev. — Kováts Lajos, ev. ref. — Stern Ábmhám, izr. Szépirás tanár: Nagy Sándor. Tornatanár: Horváth Sándor. Egészségtan-tanár és isk. orvos : dr. Siklóssy Gyula. Rendkívüli tárgyak tanárai : Csizik Gyula, szabad­kézi rajz. — Dr. Gyomlay Gyula, gyorsírás. — Dr. Theisz Gyula, franczia nyelv. — Willmouth Bódog, énekészene. 2. I. ker. kir. állami főgymnasium. (I, Attila-u. 1—3.) Igazgató: Himpfner Béla. Rendes tanárok: Andor Tivadar, Baumgartner Alajos, dr. Bozóky Endre, dr. Császár Elemér, dr. Láng Nándor, Lasz Samu, dr. Madzsar Imre. dr. Pap Ferencz, Perényi Adolf, Reissig Adolf, dr. Schmidt Márton, Szőke Adolf, dr. Yajda Károly, Varga Ottó, dr. Vári Rezső, dr. Wirth Gyula, dr. Zimánvi József. Helyettes-tanár: Ignátz Ernő. Tornatanár: Szafka Manó. IJittanár: Tálos Gyula. Énektanár: Bodrogi Lajos. Iskolaorvos és egészség tanár : dr. Vladár Márton. 3. II. ker. kir. egyetemi kath. főgymnasium. (II, Ilona-u. 4.) Igazgató: dr. Demeczky Mihály. Rendes tanárok: Andor József, Balogh Péter, Fettl Lipót, dr. Herald Ferencz, dr. Katona Lajos, Kovalik István, Mérő István, Mialovich Mór, Nikolics Ignácz, dr. Reményi Ede, dr. Pokorny Emánuel. Szerelemhegyi Tivadar, Szuchy Endre, dr. Wohlráb Flóris, dr. Zomborv János, Zsámboki Gyula, Helyettes tanár: Csudáky Bertalan. Id. helyettesek: Baranski Emil, dr. Buday Sándor. Próbaéves tanárok: Vajda Károly, Knubelsz Rudolf, Ovenden Sándor. Hittanárok: dr. Pokorny Emanuel, Sebők Imre. Gyorsirás-tanár: Bódogh János. Zene- és énektanár: Fettl Lipót. Tornatanár: Nendwich Jakab. Egészségtan tanár és iskolaorvos: dr. Duma Tiv. 4. III. ker. állami főgymnasium. (Hl, timár-u. 22.) Ideigl. igazgató : dr. Morvay Győző. Tanárok: dr. Palágyi Menyhért, Sajó Sándor, Schuster K. Alfréd, dr. Baláss István, Mátrai Vilmos. Helyettes tanár: dr. Várdai Béla. Óradíjas tanár : dr. Szidaroyszky János. Bejáró tanárok : Kecskóczi Ödön, Mazor Gyula. 5. IV. ker. kegyestanítórendi főgymnasium. (IV, Városház-tér 4.) Kegyestanítórendi tanárok: Igazgató: Kováts Antal. Rendes tanárok: Pfeiffer Antal, dr. Maywald József, Firtinger Jakab, Hajnal Imre, Bartos József, dr. Ormándy Miklós, Madarász Pál, Körösi Albin, dr. Sírták József, dr. Titz Antal, dr. Prónai Antal, Wagner Antal, Palásti Gyula. dr. Vincze József, dr. Vörös Cyrill. Helyettes tanárok: Mátrai János, Vajnóczky István, Hársing István. Világi tanárok: Rajztanárok: Huszka József, Feichtinger Győző. Id. tornatanító: Heuberger Rezső. Énektanár : dr. Titz Antal. Egészségtan-tanár: dr. Pákozdy Károly. 6. Budapesti ág. h. e. főgymnasium. (IV, sütő-u. 3.) Igazgató: Góbi Imre. Rendes tanárok: Bereczky Sánd., dr. Hittrich Ödön, Kovács János, dr. Kubacska András, Mikola Sándor, Ráth Arnold, Rátz László, dr. Serédi Lajos, dr. Szigethy La­jos, dr. Tolnai Vilmos, dr. Tóth Kálmán, Weber Rezső, Ulbrich Sándor. Énektanító: Bruckner Frigyes. , Egészségtan-tanár: dr. Bexheft Ármin. Segédtanárok: dr. Kiiment Jenő, Loysch János. Óraadó: Pólay Vilmos. Tornatanitó: Galli Lajos. 7. Az Orsz. Nőképző Egyesület leánygymnasiuma. (IV, Zöldfa-u. 34.) Kurátor: dr. Beöthy Zsolt. Igazgató-tanár: Pályi Sándor. Igazgatónő: Krug Teréz. Tanárok: dr. Beöthy Zsolt, dr. Dittrich Vilmos, Di­mitrijevics Vladimir, Klaár Fülöp, Laky Dániel, dr. Schuschny Henrik, dr. Lang Margit, Mokos Gyula, Mo­ravcsik Géza, Pályi Sándor, dr. Pap Károly, Petrányi Géza, dr. Schmidt Mária, Schön Dávid, Sebestyén Gyula, Szabó Gábor, Szíjártó Miklós, Szotyori Nagy Károly, dr. Tóth Rezső, Naberschnig Romeo, dr. Gyulai Ágost, dr. Geréb József, Baumann Károly. Tanítónő: Kreupl Sarolta. 8 V. ker. állami főgymnasium. (V, Markó-u. 31.) Igazgató: dr. Wagner Alajos. Rendes tanárok: Bayer József, dr. Bleyer Jakab, Császár Árpád, Csopey László, dr. Fialowski Lajos, Jacobi Károly, dr. Kassai Gusztáv, Köpesdy Sándor, igazg., Máthé György, Roseth Arnold, Straub József, dr. Szilágyi Sándor. Szavkav Ede, Siegescu József, Szmetana Ágost, Zolnai Gyula. Óraadó tanárok: Dávid István. Greiszinger Gusztáv. Helyettes tanárok : Marczinkó Ferencz, Nagy István, Virág Oszkár. Orvos: dr. Biláskó György. Tornatanár: Kovácsevits Imre. Hittanárok: a) róm. kath. dr. Wiedermann Károly ; izr. dr. Fényes Mór. 9. Dr. László-féle nyilvános főgymnasium. (V, hold-u. 19.) Igazgató: dr. László Mihály. Rendes tanárok: Andor József, Bozzay Zoltán, dr. Császár Elemér, dr. Dietz Lajos, dr. Jákó József, dr. Horti Henrik, Eberling József, Juhász Gyula, Kovacsevics Imre, dr. Körösi László, Prámer Elek, dr. Siegescu József, dr. Weninger László. Hittarárok: Gallovich József, r. k.,Keresztes Jqzsef, evang. ref., Bogoevics György, gör. kel., dr. Stern Ábra­hám, izr. 10. VI. ker. állami főgymnasium. (VI, lovag-u. 18—19.) Igazgató : dr. Szele Róbert. Renaes tanárok : Bohdaneczky Lajos, Dietz Lajos, Dobos Károly, Gaál Mózes, dr. Gedeon Alajos, dr. Jancsó Benedek, Kármán Ferencz, Keményffi Jenő, Kosári Ist­ván, Perlaky Gábor, dr.Keil Alajos, Reibner Márton, Szili Nándor, dr. Vikol János, dr. Viszota Gyula, dr. Zindl Béla. Helyettes-tanárok: Romsauer Lajos, Dienes Pál, Lehr Andor, Szemkő Aladár. Torna-tanár: Tóth István. U. Budapesti VII. ker. állami főgymnasium. (VII, Barcsay-u. 5.) Igazgató : dr. Cherven Flóris, cz. főigazgató. Tanárok: dr. Angyal Dávid, Biczó Géza, Bruck Fe­rencz, Dapsy László, dr. Dénes Lajos, dr. Finály Gábor, Héber Bernát, Hegedűs Béla, dr. Heimich Alajos, Jánosi Boldizsár, Irsik József, Kempf József, Kovalovszky János, dr. Létmányi Nándor, Müller László, Medveczky Lajos, Nagy Márk, Posch Árpád, Samu István, dr. Sebestyén Károly, dr. Simonkai Lajos, Skopál István, Szemethy

Next

/
Oldalképek
Tartalom