Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közlekedés : 304 Vasutak. B. III. e) ügyosztály. Személy- és podgyászforgalom. (VI, Teréz-körút 58.) Ügyosztályvezető: Benke Elemér, felügyelő. Főellenőr : Piliczár Lajos. Ellenőrök: Bató István, Zettl János, Babits János, Franki Náthán, Incze József, Schnedár József, Majer La­jos, Grüner Gyula. Hivatalnokok: Pribis Ferencz, Wahl Ignácz, Ehren­reich Henrik, Bakovszky Dezső. Csomor Aladár, Csia Oszkár, Waltner József, Ausländer Adolf, Kis Gyula, Eötvös Imre, Widt Elek, Badimeczky János, Badula Mi­lán, Keresztes János, Forgó Antal. Irodatiszt: Jónás Emil. Számtisztek: Matheidesz István, Kühlburger Béla, Zahumenszky Fer., Keleti Laj., Mikulich Géza, Houchard Géza, Veres Lajos. B. ín. f) ügyosztály. Állomáspénztári szolgálat és az utánvételek és dijmente­sitési letétek ellenőrzése. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Gsell József, főellenőr. Főellenőrök: Freytag Buppert, Kuncze Lajos, Fischer József. Ellenőrök: Haag Bezső, Eckbauer András, Wikken­hauser Ferencz. Friedl Károly, Bergh Albert, Mészáros Zsigmond. Hivatalnokok: Molnár Ferencz, Szél Gyula, Vihely Zoltán, Balogh Imre, Barta Albert. Számtiszt: Sándor Ferencz. B. in. g) ügyosztály. Az összes bevételek egybefoglalása. (VI, Teréz-körút 60.) Ügyosztályvezető: Posch Gyula, főellenőr Főellenőrök: Stark Antal, Fellner Károly, Urbányi Gusztáv, Bozóky Bonaventura, Lillek István, Gervay Ká­roly, Sesska Károly, Bezucha Gyula. Ellenőrök: Hann Adolf. Holzschuster Antal, Inczédi Gyula, Beitz Ottó, Swaton Ágost. Schöpflin Hugó, Gar­baisz Ferencz, Witkovitzky Károly, Klotzbücher Károly, Ország Mór, Tolnay Árpád, Bajkor Béla, Nagy Zsigmond. Hivatalnokok: Plutznár János, Mendl Márk, Kónya Mihály, Hegedűs Lajos, Szabó Sándor, Kovács Gyula, Bessenyei Dániel. Englmayer János, Belényessy Alajos, Holluby Arthur, Kunz Gyula, Harnischfegger István. Számtiszt: Kuffrik Antal. C) Kereskedelmi főosztály. (VI, Andrássy-út 73—75.) Igazgató: galgóczi Schober Albert, ministeri tanácsos, elnökhelyettes. Igazgató-helyettes: Szájbely Kálmán, kir. tanácsos, a por. III. o. kor. r.. a rom. kor. r. tulajd., főfelügyelő. Ellenőr: Bácz István A ker. ministeriumba berendeltek: Hendel Béla, kir. tanácsos, főfelügyelő; Méhely Pál.Haj­nal Vilmos, Egán Ede, dr. Bacsinszkv Vladimir. Mátray Elemér, felügyelők ; dr. Balogh Arthur, titkár; Gonda József, Kapus Béla, Binder János, Bónay Emil, Kósa Károly, főellenőrök; Trozonyi Ferencz, Bellaágh Imre, Kondor Mihály, ellenőrök; Sulyok Imre, Varga Jenő, hi­vatalnokok. C. I. szakosztály. Belföldi és Ausztriával való áruforgalom díjszabási ügyei. Szakosztályvezető : Szájbely Kálm..kir. tan., főfelügy. igazgató helyettes. C. I. a) ügyosztály. Helyi és belföldi köteléki forgalmak. Ügyosztályvezető : Zeller Nándor, felügyelő. Főellenőrök : Bene László, Proszt Emil." Ellenőrök: Késmárszkv Kálmán, Neisar Károly, Péch Ödön, Lányi Ignácz. Boros Andor. Segédtitkárok: dr. Képessy István, dr. Berger Armin, Piványi Ernő. Hivatalnokok: Strovsky Lajos. Zipek Jene, Vuits Milivoj, dr. Dobó László, ifj. Bene László. C. I. b) ügyosztály. Ausztriával és az okkupált tartományokkal való kötelék­forgalom. Ügyosztályvezető: Molnár Mór, főellenőr. Főellenőrök: Pichler Károly, Halász Jenő. Ellenőrök: Gerő Károly. Horváth Gyula, Huber Fe­rencz, Darás Zsigmond, Czenner Kálmán. Titkár: dr. Balázsovits Domokos. Hivatalnokok: Hegyi Imre, Stejskál Károly. Fogalmazók: dr. Urbanovich Tihamér, dr. Herczeg Imre. C. I. c) ügyosztály. Helyi érdekű vasutak. Ügyosztályvezető : Schneider Albert, felügyelő. Főellenőrök: Vay Kázmér, Kék István. Ellenőrök: Sas János és Dervarits Gyula, Pajkossy István, Schlick Géza. Hivatalnok: Varga János. C. II. szakosztály. (VI, Andrássy-út 73—75. HL em.) Külföldi és az adriai kikötőkkel való árúforgalmak díjszabási ügyei. Szakosztályvezető: csatári Csatárv Frigyes, a IV. o. tör. medj. r., a Hl. o. szerb Tak. r., a Hl. sz. Száva r., a IV. o. bolg. Sándor r. és a III. o. or. sz. Anna-rend tul. kir. tanácsos, főfelügyelő. C. H. a) ügyosztály. Északi és nyugoti külföldi forgalmak. Ügyosztályvezető: Alexv János, felügyelő. Főellenőrök: Paszterczyk Antal, Schitter János, Di­nelly János, Szitár Frigyes, HoffmannManó, Fritz Henr. Ellenőrök: Léderer illés, Feleki Ignácz. Hivatalnok: Pobst Miklós. Segédtitkár : dr. Gresznaryk Aladár. C. II. b) ügyosztály. Keleti külföldi és az adriai kikötőkkel való forgalmak. Ügyosztályvezető: Werner Jenő Vilmos, felügyelő. Főellenőrök: Badó Gyula, Shvoy Kálmán, Mayer Gyula. Ellenőrök: Hennings Vilmos, Kiss Béla. Hivatalnokok : Hatfner Géza, Walter Emil, Otte Fe­rencz, Lányi Ignácz, Sulyok Imre, Sommer Aladár. C. III. szakosztály. A személy- és podgyászforgalom díjszabási ügyei és kereskedelmi statisztika. (VI, Andrássy-út 88.) Szakosztályvezető: C. Hl. a) ügyosztály. Személy- és podgyászforgalom. (VI, Andrássy-út 88.) Ügyosztályvezető: Schóber Lajos, felügyelő. Főellenőrök: Olsavszky István, Polgár Gyula. Ellenőrök: Szirmai Istv., Fligl József, Seres Jenő. Fogalmazó: dr. Ábrányi Kornél. Hivatalnokok: Szlovák János, Stáhly Ödön, Listl József. • Irodatiszt: Semsey Árpád. C. Hl. b) ügyosztály. Kereskedelmi statisztika. Ügyosztályv.: Hrabovsky Lajos, felügyelő. Főellenőr: Grahoffer József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom