Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 523 Bejegyzett czégek. Fischer Mór, Mor. Fischer, czégb. Fischer Mór, vászon­és női divatáru-keresk. Fischer Péter és társa, Péter Fischer & Comp, társt. Bayer László, Fischer Győző, sebészeti mű- és köt­szergyárosok, IY, Kossuth Lajos-u. 6. Telef. 958. Fischer Bóza, czégb. Fischer Bóza, kávéházi üzlettul., VII. csömöri út 9. Fischer S., czégb. Fischer Salamon, kályhásipar-üzlet­tulajdonos. Fischer Sámuel, Sámuel Fischer, czégb. Fischer Sám., borárukra ügynök és bizom., VII, Wesselényi-u. 47. Fischer Sámuel, kereskedő, II, Krisztina-korút 23. Tele­fon 41—14. Fischer Sándor, Alexander Fischer, czégb. Fischer Sán­dor, műgépész, VH, ízabella-u. 13. Fischer Simon és tsai, Simon Fischer & Comp., társt. Fischer Simon, Spitzer Miksa, divatáruker., önálló czégjegyzési joggal, V, Deák Ferencz-utcza 12. Tele­fon 16—44. Fischer Vilmos, czégb. Fischer Vilmos, müszerkeresk., VII, akáczfa-u 43. Telefon 17—31. Fischer, Wachsmann és társa, Fischer, Wachsmann & Comp., czégb. Hofstädter Guttmann, borkereskedő, X, indóház-u. 20. Fischer Vilmos,férfiszabó és divatá,ruker.VII.király-u. 15. Fischer Zsigmond, Sigmund Fischer, czégb. Fischer Zsigmond, bornagykereskedő, VH, Izabella-u. 13. Fischer Zsigmond, kárpitos, czégb. Fischer Zsigmond, kárpitos és diszitő, IV, váczi u. 16. Tel. 10—12. Fischer és Hartmann, Fischer & Hartmann, társtagok Fischer Jakab, Hartmann Boldizsár és Hartmann Boldizsárné, szül. Fischer Hermina, fénymáz-, lak­és firniszgyárosok, a czéget Fischer Jakab és Hart­mann Boldizsár önállóan jegyzik, IX, soroksári út 69. Fischer & Kohn, czégb. Fischer Bernát, posztókeresk., V, Erzsébet-tér 12. Telefon 16—70. Fischer & Mika, c^égb. Fischer Ignácz, könyvnyomdai betüöntési üzlettulajdonos, czégvezető Farkas Antal, önálló czégjegyzési joggal, VI, Révai-utcza 6. Telefon 28—62. Fischer és Riesz, Fischer & Riesz, társt. Fischer Miksa és Riesz Lajos, bank- és váltóüzlettulajd. A czég kép­viseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogo­sultak, VH, Erzsébet-körút 9—11. Fischer és Schacherls, társt. Fischer Jakab és Schacherls Károly, rövid, szövött és fehérnemükereskedők. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jo­gosultak. Fischer és Scbeer, társt. Fischer József, építőmester és Scheer Izidor, kőmivesmester. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, 1, fe­hérvári út 51. Fischer & Sormenberg, czégb. Sonnenberg Imre, bizo­mányi és szállítási üzlettul aj d., V, Árpád-u. 6. Fischer és Társa, társt. Fischer Samu, The Hallvood Cash Register Co. által gyártott fizető pénztárakkal való kereskedő és Haber Dezső önműködő pénzszek­rény elárusító. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok közül egyedül Fischer Samu jogosult, VI, dalszinház-u. 10. Fischl Albert, Albert Fischl, czégb. Fischl Albert, fes­tékárukeresk.. VI, Andrássy-út 64. Telefon 22—79. Fisclil és Rosenberg, Fischl & Rosenberg, társt. Fischl Illés és Rosenberg Károly, kézmű-, karton- és divatáru­kereskedők. A czég képviseletére és jegyzésére a társ­tagok egyformán jogosultak, V. nagykorona-u. 4. Fischler és társa, Fiscbler et Comp., VI, Lehel-u. 23. Fischmann J., czégbej. J. Fischmann, czégb. Fischmann Josefine, férfiruhakeresk. Fischhof Henrik, czégb. Fischhof Henrik könyv- és papír­kereskedő. Fischof Henrik, czégb. Fischof Joachim recte Henrik, ezukorkaáru-, gyümölcs- és csemegekeresk., VII, szö­vetség-u. 38. Flamm M., czégb. Flamm Miksa Mór, építőmester, IV, Kossuth Lajos-u. 17. Flecker Manó, czégb. Flecker Manó, szatócs. Fleischer Fáni, czégb. özv. Fleischer Zsigmondné, szül. Flach Fánni, kávéházi üzlettulajdonos, VI, Deák-tér 6. Fleischer Gyula, czégb. Fleischer Gyula, telepnélknli fakereskedő. Fleischl Samu, Sámuel Fleischl, czégb. Fleischl Sámson (Sándor), terménybizományos, czégvezető: Zádor Félix, V, Dorottya-utcza 5. Telefon 35—78. Fleischmann Antal, Anton Fleischmann, mérnök, épí­tési- és kotrási vállalkozó, VII, Károly-körút 17. — Telefon 18—77. Fleischmann Antal, ifj., Anton Fleischmann jun., czégb, ifj. Fleischmann Ant., terménybizományos. Fleischmann Fanny és Társa, czb. Fleischmann Jakabné, szül. Salzer Fanny órás- és ékszerkereskedő. VII,. akáczfa-u. 58. Fleischmann G. József, Josef G. Fleischmann, czégb. Benedek József, dohánytőzsdetul., V, bálvány-u. 8. Telefon 31—87. Fleischmann Julia, Julie Fleischmann, czégb. Fleisch­mann Ignáczné, szül. Frisch Julia, kézmű- és rövid­árukeresk. Fleischmann L., czégb. kisk. Roseniaerg Felix, Rosen­berg Mór, gyám, képviselete mellett, hentes gyári üzlettulajd., ezógvez. Rosenberg Mór, önálló czég­vezetői jogosultsággal, VH, király-u. 11. Tel. 27—08. Fleischmann M., M. Fleischmann, czégb. özv. Fleisch­mann Mihályné, szül. Reiner Eleonora, papirkeresk., V, akadémia-u. 14. Fleischmann Manó, Manó Fleischmann, bor- és ter­ménykeresk., VI, Vörösmartv-u. 36. Tel. 80—09. Fleischmann Mór, Mór Fleischmann, czégb. Fleisch­mann Mór, gabona- és terményügynök és bizományos. Fleischmann Tivadar, czégb. Fleischmann Tivadar (Izi­dor), rövid-, szövött és divatárukeresk.,VI, király-u. 8. Fleischmann testvérek, férfidivat keresk. Fleischmann és Eichenwald, társt. Fleischmann Emil és Eichenwald Lajos, női szabókellékekkel ügynök­ségi és bizományi üzlettulajdonos. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik s akkép jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czégszöveg alá mindkét társtag saját vezetéknevét irja. Fleissig Sándor, czégb. Fleissig Sándor, bank és váltó­üzlettul., VH, Erzsébet-körút 2. Telefon 12—24. Fleissner, J., czégb. J. Fleissner, társt. Fleissner Bor­bála férj. Schwager Frigyesné, Fleissner Paula férj, Janauschek Antalné, Fleissner Emma férj. Bensch Károlyné, nagybani sörkiviteli üzlettulajd., a czéget együttesen jegyzik. Flekker és Welles, társt. Flekker Mór és Welles Ignácz, utazási ügynökségi irodatulajdonosok. A czég képvi­seletére és jegyzésére atárstagok egyformán jogosultak. Flesch József, czégb. Flescli József, férfiruha készítő, Vm, gólya-u. 2. Flesch & Fischer, czégb. Flesch Alajos, disz- és norin­bergi árukeresk., V, Deák Ferencz-u. 14. Flesch és Grün, társt. Flesch Jakab és Grün Ignácz, kő­és könyvnyomdai iparüzlettulajd. A czég képviseletére és jegyzésére atárstagok egyformán jogosultak. Flesch és Tauszik, társt. Flesch Zsigmond, beraktáro­zási és bizományi üzlettulajdonos ós Tauszik Lajos, ingókadásvételét közvetítő, valamint azok beraktáro­zását és szállítását közvetítő üzlettulajdonos. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik és akkép jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czéget mindkét társtag vezetéknevével aláírja,VI, Kemnitzer­utcza 7. Fodor Adolf, czégb. Fodor Adolf, érezmű- kupak- és agyagpipagyáros, VI, Podmaniczky-u. 18. Fodor Adolf, szállítási és beraktározási vállalata, czégb. Fodor Adolf, szállítási és beraktározási vállalata. Fodor Béla, czégb. Fodor Béla, lakatos, V, Révész­utcza 9. Telefon i9—19. Fodor Béla és Társa, társt. Fodor Béla és Fodor Bélánó szül. Berger Irma, bornagykereskedők és zárt palacz­kokban bor és finomított szeszáru, továbbá füstölt husnemüek és csemegekereskedők. A czég képvisele­tére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, ó-u. 8. Fodor Dávid, czégb. Fodor (előbb Kohn) Dávid, szál­lodai üzlettulajdonos, czégvezető : Fodor Sámuel, VH, alsó erdősor 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom