Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1904-1905 (16. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Magán művészeti iskolák. 342 Katonai iskolák. János, Barna Jakab, Ülrich G. Aclolf, Watzka Mihály, Locsava Aurél. 34. IX. ker. Knezics-utczai iskola (szakirányú). (IX, Knezics-u. 17.) Igazgató: Vaszkó György. Tanitók: Zimmermann Sándor, Németh Gyula, Bártfai János, Nádas Kálmán, Ambrózy Béla, Máté János. Ke­mény Simon, Vaszkó György, Serédy Kálmán, Schirl Tivadar. « 35. IX. ker. Mester-utczai iskola (szakirányú). (IX, mester-u. 27—29.) Igazgató: Fetter György. Tanitók: Hackl Lajos, Székely Lajos, Specziár Béla, Cserven Géza, Biczó Dániel, Fetter György. Szilareczky Árpád. 36. IX. ker. Tüzoltó-utczai iskola (általános). (IX, tüzoltó-u. 90.) Igazgató: Horváth László. Tanitók: Klement Alajos, Berkes Jakab, Biegel Vineze, Gantner Tivadar, Császár Lajos, Speciar Béla, 37. X. ker. Szent László-téri iskola (ált. és szak­irányú). (X, Szent László-tér.) Igazgató: Krammer Gusztáv. Tanitók: Minké Béla, Füle János, Krammer Gusztáv, Biedl Győző, Kardos Samu, Both Imre, Leviczky Aladár, Tóth Lajos. 38. X. ker. Kada-utczai iskola (ált. és szakirányú). (X, Kada-utcza.) Igazgató: Bácz Ödön. Tanitók: Belházy Károly, Schönviszeky László, Hajós Fülöp, Bácz Ödön, Kovács Alajos. 39. X. ker. Rákosi iskola (általános). (X, Álmos-u. 10.) Igazgató: Stelly Géza. Tanitó: Stelly Géza. Gyári iparos-tanoncziskolák. 1. II. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (H, Margit-körút.) Igazgató: Trajtler Károly. Tanitók: Derlik Sánd., dr. Bozóky Endre, Szabó Lajos. 2. X. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (X, kőbányai lít.) Igazgató: Sommer Károly, gépészmérnök. Tanárok: Stuchlik András, Hortobágyi Antal székes­fővárosi tanitók, Klein Miksa, gépészmérnök. Állami iparos-tanon cziskolák. 1. VI. ker. M. Á. V. nyugoti főműhelye. (VI, Podmaniczky-u., nyugoti pályaudvar.) Igazgató: a nyugoti műhely főnöke. Tanárok: Farkas István, Polgár Mór, Bőke Alajos, Krenczer Géza. 2. X. ker. Dl. Á. V. gépgyárának iparos-tanoncz­iskolája. (X, kőbányai úti államvasuti gépgyár.) Iskolavezető: Stein Sándor, főmérnök. Tanitók: Müller Antal, Hittig Lajos, Cserjesi Károly, Kanitzer Béla, Marton Dezső, Förster Károly, Müller Ala­jos, dr. Györy Tibor. 3. X. ker. M. Á. V. északi főműhelye. (X, kőbányai út 30.) Igazgató : az északi műhely főnöke. Tanárok: Löwinger Emil, Hofmann Adolf, Papper Henrik, Spatz Gyula, Auer Bóbert. Strausz Ferencz. 4. A budapesti vendéglősök szakirányú tanoncz­iskolája. (VI, érsek-u. 4.) Igazgató: Walter Károly. Tanitók: Száva János, Vaszkó György, Havas István, Mitrovácz Adolf, Török István, László Albert. D) Katonai iskolák. 1. Ludovika-Akadémia. (Lásd 278. lapon.) 2. Cs. és kir. hadapród-iskola. (Lásd 280. lapon.) 3. Katonai előkészítő iskola. A magy. kir. vallás-és közokt.-ügyi minister 6390/1897.sz. rendelete szerint állami ellenőrzés alatt.) (V, nagykorona-u. 13.) Igazgató : Fissinger Jenő, m. kir. nyug. százados. Tanárok: Aranyosi Miksa, Erdődilmre, dr. Fialovszky Lajos, Kelemen Géza, Pályi Sándor, Ullerich Gyula. 4. Előkészítő iskola egyéves önkéntességi vizsgálatra. (VI, nagy János-u. 3.) Igazgató: Gerő Ferencz. sz. k. honvéd főhadnagy. Pedagógia vezető: Samú István. Tanárok: dr. Létmányi Nándor, Bosett Arnold. Samu István, Perényi József, főgymnasiumi tanárok EJ Kereskedelmi iskolák és kereskedő tanoncziskolák. a) Kereskedelmi iskolák. 1. Keleti kereskedelmi akadémia. (V, Kálmán-u. 6.) Felügyelő-bizottság-. Elnök : dr. Falk Miksa, Tagok: dr. Morlin Emil, oszt.-tanácsos. — dr. Erődi Béla, tanker. főigazgató. — Falk Zsigmond, lov., kir. tanácsos. — Biró Tamás, min. tan. — Szterényi József, kir. tan., orsz. iparoktatási főigazgató. — Kunos Ignácz, igazgató. Tanári kar. Igazgató : Dr. Kunos Ignácz, Rendes tanárok: Dr. Alexics György, Bartos Fülöp, Strausz Adolf, Rlioussopoulos Bhousos. Óradíjas tanárok: dr. Asbóth Oszkár, dr. Latzkó Hugó, Havas Miksa, dr. Lers Vilmos, gárdonyi dr. Neu­mann Károly, Mátray Elemér, dr. Budán Amadé, dr. Mah­ler Ede, dr. Latzkó Hugo, Mittelmann Nándor, dr. Szte­rényi Sándor, dr. ifj. Wekerle Sándor. Lektor: Omer Feridun efendi. 2. Budapesti kereskedelmi akadémia. " * (V; alkotmány-u. 11.) Vezérlő bizottság. Elnök: Br. Kochmeister Frigyes, főrendiházi tag. Elnök-helyettes: Schweiger'Márton, kir. keresk. tan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom