Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1903-1904 (15. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

H uszár. Lakás-jegyzék. 1227 Lakás-jegyzék. Hutschenreiher. Kerekes, (Kerekess). — István, házmester, I, zugligeti út 3. — Izsó, magánhiv., YI, Bulyovszky-u. 27. •— János, házmester, YHI, Hunyadi-u. 15. — János, előmunk., IX, Márton-u. 36. — János, kegy dij as, IX, bokréta-u. 22. -— János, dijnok, YII, Kazinczy-u. 10. — János, lakatos s., YI, bajnok-u. 3. — János, kőmives s., Y, zsilip-u. 6. — Jánosné, özv., magánzó, II, szalaglépcső 1. — József, bélkocsis s., YEH, práter-u. 69. •— József, tejvizsgáló, VÉL, rózsa-u. 21. — József, p. és táv. segédellenőr, II, retek-u. 12. — József, házmester, YI, hajós-u. 39. — József, czipész s., YHI, gyöngytyúk-u. 10. — József, máv. hivatalszolga, VII, Garay-u. 19. — József, keresk. s., YH, szövetség-u. 35. — József, házfelügyelő, VEH, Baross-u. 112. — József, szobafestő s., VH, murányi u. 21. — József, portás, EH, Lajos-u. 102. — József, dr., ügyvéd, VII, Wesselényi-u. 54. — József, park-klubi szolga, VET, csömöri út 95. — József, kereskedő s., I. fehérvári út 13. — Józsefné, varrónő, VI, gyár-u. 26. — Józsefné, m. kir. postamester, H, retek-u. 12. — Károly, kőmives m., VEH. Eszterházy-u. 2. — Károly Lajos, napidijas, EV, ujvilág-u. 13. — Károlyné, özv., varrónő, VEH, Baross-u. 124. — Lajos, asztalos s., X, Orczy-út 47. — Lajosné, főv. nyugdijas, I, uri u. 72. — László, br., áll. pénztári ellenőr, VEH, Pál-u. 3. — Lászlóné, özv., magánzó, VHI, Baross-u. 83. — Lipót, keresk. ügynök, VH, Erzsébet-körút 22. — Mária, fodrász, IV, borz-u. 9. — Miklósné, özv., magánzó. X, Kada-u. 19. — Mór, állatorvos, IX, üllői út 21. — Pál, dr., min. s.-titkár, V, Klotild-u. 16. — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Pál, szolga, VIH, kőfaragó-u. 3. — Péter, nyug. gőzh. felügyelő, n, csalogány-u. 1. — Bóza, dohánykisárus IV, Ferencz József-rkpt 18. — Samu, borügynök, YH, szövetség-u. 35. — Sándor, czipész, EV, ujvilág-u. 6. — Sándor, főv. rendőr, VI, jász-u. 62. — Sándor, hivatalnok, YH. rózsa-u. 21. Kerekes-Papp Istv. máv. áll. felv., X, kolozsvári u. 37. Kerékfi Giza, nevelőnő, V, Széchényi-u. 8. Kerékfy-Báthmáuer Fer., ny. század., II, iskola-u. 25. Kerékgyártó A.Arpád, ny. egyet, tanár,IV,sörház-u. 6. — Árpád, p. ü. számvizsgáló, I, szentháromság-u. 9. — Béla, dr., középisk. tanár, I, városmajor-u. 52. — Elek, dr., főv. tanár, X, Héderváry-u. 29. — István, tisztviselő, H, Margit-körút 1. — - Jánosné. özv., magánzó, VEH, óriás-u. 2. — József, kir. főerdőőr, H, kis Rókus-u. 11. Teréz, magánzó, VIH, fhg Sándor-u. 46. Kereki Jánosné, özv., magánzó, VEH, Baross-u. 83. Kerekréthy Miklós, magánzó, H, fő-u. 75. Kerény Adolf, malomhiv., VII, király-u. 91. — Arnold, fuvaros, VH, király-u. 91. — Dávid, betűszedő, VI, Izabella-u. 78. — M. Emil, magánhiv., VH, kertész-u. 41. Kerényi Antal, ügynök, VH, Csányi-u. 4. — Béla, főv. tisztviselő, V, Dorottya-u. 2. — Dezső, utazó, VH, nefelejts-u. 30. — Ede, magánhiv., VEH, német-u. 11. — Gábor, magánhiv., VH. murányi u. 34. — Gyula, tisztviselő, VI, Podmaniczky-u. 49. — János, dohányjöv. tisztv., VH, dohány-u. 61. — Bezső, magánhiv., IX, Lónyay-u. 20. — Zoltán, dr., orvos, H, Krisztina-körút 1. Kerepesi István, postaaltiszt, IX, zöldfa-u. 10. Kerese Gábor, törvsz. biró, VEH, Baross-u. 4. Kérészy Sándor, dr., ügyvéd, VEH, József-krt 22/24. Keresztély Sándor, zong.-gyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény Béla, fényképész s., IX, üllői út 91. — Emma, hivatalnok, VI, új-u. 41. Keresztény György, magánz ó, I X, angyal-u. 25. — Gyula, posta és táv. tiszt, VH, nefelejts-u. 22. — István, füszerker., H, lánczhid-u. 2. — Jánosné, özv., magánzó, H, tölgyfa-u. 8. — Jánosné, özv., magánzó, H, ostrom-u. 13. — Lajos, műszerész s., IX. üllői út 91. — Bezső, betűszedő, I, budai külső körút 12945. — Sándor, pénzbeszedő, IX, üllői út 91. Keresztényi Dániel, mozdonyvez., VH, csömöri út 43. — István, máv. alkalm. VH, verseny-u. 22—24. — József, hiv. szolga, IX, Ernő-u. 8/6. Keresztes 1. Körösztös alatt is. Keresztes Adolf, tanitó, YH, alsó erdősor-u. 36. — Antal, házmester, VH, szövetség-u. 21. — Antal, ny. vas. ellenőr, VH, aréna út 9. — Árpád, füszerkereskedő, IX, tüzoltó-u. 25. — Bálint, p. és táv. szolga, VI, Szondy-u. 62. — Béla, hivatalnok, H, csalogány-u. 37. — Béláné, özv., magánzó, VH, murányi u. 44. — Dénes, kovács, ATD gólya-u. 7. — Domokos, tisztviselő, VIH, német-u. 32. — Ferencz, müsz. tisztv., VH, aréna út 9. — Ferencz, máv. alk., YLH, külső kerepesi út 4. — Ferenczné, női szabó, YI, Dessewfiy-u. 23. — Gábor, vasúti kalauz, I, városmajor-u. 51/6. — Géza, betegápoló, VHI, német-u. 42. — György, máv. mozdonyfűtő, VI, Szondy-u. 66. — Gyula. honv. buszárhadnagy, IX, üllői út 109/6. — Gyula, bankhiv., VI, Vörösmarty-u. 64. — Gyuláné, özv., magánzó, YIH, Szilágyi-u. 1,6. — István, dr., orvos, V, váczi út 70. — István, min. főmérnök, VI, Teréz-körút 33. — István, házmester, VI, Teréz-körút 10. — János, ny. máv. főkalauz.VTH, külső kerepesi-út 4. — János, házmester, EV, Mária Valéria-u. 7. — János, miniszteri szolga, I, Pauler-u. 14. — János, állam, tisztv., V, Csáky-u. 27. — Jenőné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 92. — József, kazánfűtő, IV, kecskeméti u. 8. — József, hivatalnok, VI, Dávid-u. 10. — József, főv. hivat aln ok, IX, páva-u. 37. — József, ügyvéd, VTH, üllői út 22. — József, kőmives s., VHI, práter-u. 84. — Józsefné, özv., magánzó, IX, üllői út 5. — Kálmán, magántisztv., V, váczi körút 82la,. — Kár., cs. és kir. tábora.-hadbiró, H,Zsigmond-u. 1. — Károly, földbirt., I, Mészáros-u. 13. — Klára, özv., magánzó, IX, tüzoltó-u. 25. — Lajos,magánzó, VH, csömöri út 32. — László, magánzó, I, Fortuna-u. 16. — Lukács, hivatalnok, V, áczi körút 82la. — Mária, magánzó, IX, páva-u. 37. — Márton, szabó s. VEH. őr-u. 8. — Mátyás, főpinczér, VEH, gyöngytyuk-u. 10. — Mihály, irodaszolga, I, Attila-körút 12. — Mihály gépgyári bizomány., VH, Dembinski-u. 19. — Zsigmond, magánzó, [X, remete-u. 9. — Zsigmondné, özv., nyugdijas, IX, üllői út 23. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Alajosné, özv., varrónő, VEH, Szerdahelyi-u. 18. — Ferenczné, énekesnő, V, Koháry-u. 21. — György, mozdonyv., VH, Cserhát-u. 19. — Gyula áll. rend. tisztv., V. akadémia-u. 16. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, Imre-u. 5. — István, magánzó, V, akadémia-u. 16. — István, dr., orvos, V, váczi út 70. — Istvánné, özv., (Keresztesy), mag., IX, gyep-u. 54, — János, (Keresztesy), asztalos s., IX, Kinizsi-u. 29. —• János, (Keresztesi), mészáros s., IX, Márton-u. 1. — Jánosné, (Keresztesy), lakásk., IX, üllői út 95. — Jenő, ny. honv. százados, I, márvány-u. 10. — József, (Keresztesi), sodronyszövő és fonó, VD3, nagyfuvaros-u. 20. — József, dr., ügyvéd, V, bálvány-u. 5. — Kálmánné, özv., varrónő, VI, gyár-u. 36. — Károly,(Keresztesi), kárpitos s., VH, király-u. 101. — Lajos, napidijas, Vili, Mária-u. 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalom