Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XXII. Társas egyesületek

Társas egyes. 376 Társas egyes. Nemzeti Casino. IV, Kossuth Lajos-u. 5. — Igazgatóság: gr. Andrássy Aladár, gr. Zselénszky Róbert, Beöthy Ákos. — Titkár-pénztáros: lik Mihály. Országos Casino. IV, ujvilág-u. 2.— Igazgatók: dr. We­kerle Sándor, v. b. t. t., gr. Teleki Géza, v. b. t. t.. Gulner Gyula, belügyi államtitkár — Gazda: Vajda Ottó, nyug. min. tan. — Titkár: — Nyirák Ede, p. ü. főtanácsos. Orsz. magyar kir. zeneakadémiai olvasókör. VI, Andrássy út 67. Park Club. VB, Stefánia út 36. — Intéző igazgató : gróf Szápáry Pál. — Igazgatók : gr. Apponyi Lajos, Beöthy Ákos, gr. Széchényi Béla. — Hölgy-elnökségi elnökök : br. Dániel Ernőné, gr. Károlyi Victorné, hg. Odescalchi Gézáné, gr. Széchényi Imréné. — Titkár-pénztáros: .. Nyirák Lajos. min. számtan. Ügyvédsegédek országos egyesülete. 2. Művészek és irók klubbjai. Budapesti ujságirók egyesülete. VH, kerepesi út 17. — Elnök: Vészi József. —Alelnökök : HoitsyPál, Deutsch Antal, Szabó Endre, Cziklay Lajos. — Gazda: Bleicher Miksa. — Főtitkár : Szatmári Mór. — Ellenőr: Káinoki Henrik. — Pénztáros: Dióssy Béla. — Könyvtáros: Zempléni P. Gyula. — Titkár: Hollósv Géza. «Fészek» festőművészek és épitőművészek, szobrá­szok, zenészek, énekesek és komédiások klubja. VH, kertész-u. 36. Elnökök : Vizvári Gyula, Zala György, Jendrassik Jenő. — Vigalmi-bizottság elnöke : Hegedűs Gyula. — Háznagy Tolnai Akos. Liszt Ferencz zenemüvész-kör. VI, Andrássy út 35. — Elnök: Fenyvessy Ferencz. — Alelnökök : Erney József, Gobbi Alajos. — Igazgató: — Titkár: dr. Antalik Ká­roly. — Pénztáros : Barabás Bódog. — Ügyész : dr. Fried­mann Ottó. — Könyvtáros: — Háznagy: Maleczky Vilmos. Magyar zeneszerzők társasága. VH, akáczfa-u. 63. — Elnök: Siposs Antal. Alelnök: Major J. Gyula. — Tit­kár : — Jegyző: Kereszty István. — Pénztáros: — Könyvtárnok: Dombay Arthur. Országos Pázmány-egyesület, IV, molnár-u. 11. Otthon irók és hirlapirók köre. VH, dohány-u. 76. — Tiszteletbeli elnökök: Jókai Mór, dr. Falk Miksa, gróf Csáky Albin, Széli Kálmán. — Elnök: Bákosi Jenő. — Alelnökök : Beksits Gusztáv, Beöthy Zsolt, Bródy Sán­dor. — Főtitkár : dr. Badó Antal. —- Titkár: Sajó Ala­dár. — Gazda: Gelléri Mór. — Pénztáros: lovag Falk Zsigmond. — Ellenőr: Lendvay Sándor. — Ügyész: dr. Gonda Dezső. — Könyvtárnokok: dr. Balassa József és Boboz Sándor. — Épitő tanácsadó : Márkus Géza. 3. Polgári klubbok. I. kerület. Budai polgári casino. I, Krisztina-tér 1. —Elnök : Rupp Imre. min. tan. — Alelnökök: Garancsy Mihály, min. osztálytan., Seidl Ambrus, min. tan.— Titkár: dr. Zub­riczky József. — Pénztáros : Szuppán Ferencz. — Elle­nőr : Csillag Benő, — Igazgató: Kertscher István. Budapest zugligeti egyesület. I, Labancz-út 31. Elnök : Sigray Pál. — Alelnökök: dr. Vajda Adolf, Sarbó Vilmos. — Pénztáros : Eperjessy István. •— Ellenőr: dr. Kunharth József. — Titkár: Eperjessy István. Budapesti várbeli casino-egylet. I, disz-tér 9. — El­nök : Széli Ignácz, államtitkár. — Igazgató : Szobovics Lajos. — Titkár: Szalay László. — Pénztáros: Gunda Zoltán. — Gazda: dr. Keömley Nándor. — Jegyző : dr. Radinovits Iván. — Könyvtárnok: ifj. Beiszig Ede. Kelenföldi kaszinó. I, fehérvári út 44. — Tisztb. elnök : budavári dr. Országh Sándor. — Elnök: dr. Kertész Aba. — Alelnökök : Kutlánya János,Pályi Sándor. — Titkár: dr. Sztankovics Ferencz. — Ügyész : dr. Papp József. — Pénztáros: Vörösváry Szigfrid. — Ellenőr: Némedy Pál. — Gondnok: Drohobeczky Miklós. — Kelenföldi magyar asztaltársaság. I, átlós-xít 55. II. kerület. Budai polgári kör. H, fazekas-tér. 5. — Elnök: Bupp Zsigm. — Alelnökök: dr. Kollár Lajos, Ludwigh Já­nos. — Igazgató: dr. Ludwik Elemér. — Titkár: dr. Bu­day József. — Pénztáros: Ott Lajos. — Ellenőr : Vater József. — Jegyzők: dr. Bozóky Ádám, Szalay Győző. — Gazda: Seith Rezső. — Könyvtáros: Debreczeny István. III, kerület. Budapest IH. kerületi polgári kör. IH, kiskorona-u. 55. — Elnök : dr. Stern József. — Alelnökök: id. Halász Gyula, Lang György. — Titkár: Kepes Albert. — Jegy­zők : Koller János, Ruda Győző. — Ügyész : dr. Botzeii­hardt János. — Pénztáros: Hugi György. — Ellenőr: Liebold Ferencz. — Gazda: Kende Gyula. Budapest III. ker. első magyar asztaltársaság. Székesfővárosi III. kerületi társaskör. Hl, laktanya­utcza 2. - Elnök : Gyulányi Adolf. — Alelnök : Számek Nándor és Gergelyi Jakab. — Pénztáros : Háry Fer. — Gazda: Linczenpolcz János. — Titkárok: Dőry Pál és Georgi Sándor. Ellenőr: Finály Zsigmond. IV, kerület. Belvárosi polgári kör. IV, koronalierczeg-utcza 6. — Elnök: Láng Lajos, v. b. t. t. — Alelnökök: Emich Gusztáv, Grünbaum Miksa, dr. Kunz Jenő, Majovszky Vilmos, Heinrich Alajos. — Titkár: dr. Gergő Izor. — Háznagyok: Kollarits Jenő, BékeffyGéza — Pénztáros: Girardi József. — Ellenőr: Dunkl Norbert. — ügyész : dr. Papp József. — Ügyvivő igazgató : Kanitz József. Budapesti «Saskör».IV, Irányi-utcza 17. — Tiszteletbeli elnök : Kléh István. — Elnök : Polónyi Géza. — Hely. elnök : Hahothy Sándor. — Alelnökök : dr. Preyer Hugó, Kővári Armin, Némái Antal, Schwarcz Lajos, dr. Sza­dovszky József. — Titkár: dr. Eulenberg Salamon. — Jegyző : Goreczky Zsigmond. — Igazgató : Dobrowszky Ágost. — Gazda : Boross Soma — Ügyész : dr. Burián Béla. — Könyvtárosok: dr. Boross Ernő, Wéhner Gyula. Pénztáros: Kramer Károly. — Ellenőr : Görög István. V. kerület. Budapesti V. kerületi polgári kör. V, Vécsey-u. 4. Elnök: Hüttl Tivadar. — Alelnökök: dr. Friedmann Bernát, dr. Bródy Samu. — Igazgatóság: Boda Dezső, dr. Mezey Mór, Mezey Lajos, lovag Falk Zsigmond, dr. Hajós Zsigmond, Linczer Imie. — Titkár: dr. Komlós Ágost. — Gazda: Báthonyi Zoltán. — Pénztáros: Nay Bezső. — Ellenőrök: Widder Mór. — Ügyész: dr. Meiler Mór. Lipótvárosi Casino. V, nádor-utcza 10. — Elnök: dr. Falk Miksa. — Alelnökök : gárdonyi Neumann Frigyes, Lánczy Leó. — Titkár: dr. Frankel Sándor. Lipótvárosi ktilteleki kör. VI. kerület. Terézvárosi Casino. VI, Andrássy-út 39. — Elnök: Pucher József. — Alelnökök : Radócza János és Báth Péter. — Igazgatósági elnök: Tenczer Pál. — Pénz­kezelő igazgat, tag: Németh Titusz. — Gondnok: Oetl Antal. — Főtitkár: dr. Teleki Béla. — Titkár: Toris Károly. Kis-zuglói kör. VH, Bóna-u. 27. — Elnök : Akantisz Já­nos. — Alelnök: Nonn János. — Titkár: Herczeg Zsig­mond. — Gazda : Halász Hubert. — Pénztárnok: Orosz Antal. Terézvárosi kültelki Casino. VI, röppentyü-u. 21. Telefon: 57—05. — Elnökök : Kiss József és Mocellini Angelo. — Alelnökök: Jánoshegyi Földessy István, Zsuzsánszky Péter és dr. Keresztes István. — Pénz­tárnok : Páts József. — Ellenőrök: Buchelt Antal és Bucheld Károly. — Gondnok : Magyar Imre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom