Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Főv. közm. tan. Közalapitv. ügyigazg. 347 M. kir. közp. statisztikai hivatal. IV., IX., X. kerületi állami anyakönyvvezetöség. (IX, Calvin-tér 9.) Anyakönyvvezetők: Kállay Jenő, tanácsjegyző. Helyettesek: Pettykó Antal, tanácsjegyző, Kosztolányi Alajos, Nagy László és Mészáros István, Írnokok. "VII. kerületi állami anyakönyv­vezetőség. (VII, kertész-u. 32.) Anyakönyvvezető : Molnár Kálmán, tanácsjegyző. Helyettesek: Iszer Ernő, tanácsjegyző, Lengyel Adolf Titusz, Török Sándor, Kovách Lajos. Irodavezető: Scherbaum Károly. VIII. kerületi állami anyakönyv­vezetőség. (VIH, Baross-u. 63-67.) Anyakönyvvezető : Komáromy Ignácz, tanácsjegyző. Helyett, anyakönyvvezető: Szabókv Lajos, tanács­jegyző. Anyakönyvvezető helyettesek: Schindelmann Fe­rencz, irnok; Sabián Gyula, irnok ; Halász Ignácz, írnok. Ragályi Elemér, imok. X. Fővárosi közmunkák tanácsa. (I, Döbrentei-tér 4.) Elnök: Széli Kálmán. Alelnök: aszódi báró Podmaniczky Frigyes, v. b. t. t., orsz. gy. képv. Min. tanácsos: nyilhegvi Rupp Imre, a HL o. v. k. r. 1. Min. osztálytanácsos : Garancsy Mihály. Min. segédtitkár: dr. Zubriczky József. Min. fogalmazók: Legeza Pál és dr. Czabalay Kálmán. S. h. igazgató: Titl István. Irodatisztek : Werner Ferencz, Drohobeczky Miklós, Iroda-segédtiszt: Popovics Gyula. Számvevőség. Min. számtanácsos: SzuppánFerencz. Min. számellenőr: Haluska Lajos. Min. számtiszt: Molitórisz Gyula. Műszaki osztály. Min. oszt. tanácsos, osztályvezető: Bakos János. Min. oszt. tan.: Zsigmondy Géza. Műszaki tanácsosok: Szilágyi Lajos, Jász Dezső, Szerdahelyi Ágost. Min. főmérnökök: Francsek Imre. Sigray János, ifj. Salkovics Károly 7. Min. mérnök: Trautmann Ottó. A tanács tag-jai. a) Kormány részéről: gr. Andrássy Tiv., dr. Faschó Moys Sándor, br. Harkányi Frigyes, Hauszmann Alajos, kisfaludi Lipthay Sándor, Lukács Antal, dr. Országh Sán­dor, Steindl Imre, Mándy Lajos. b) A székesfőváros részéről: Kármán Lajos, Kléh István, Quittner Zsigmond, dr. Emmer Kornél, Pucher József, dr. Heltai Ferencz. Mihalovits Antal, Scheich Ká­roly, Tolnay Lajos. Székesfővárosi középitési bizottság küldöttei: Eckermann Ede, Freund Vilmos, Kauser János, Stein­hardt Antal. A székesfővárosi tanács részéről: Kun Gyula, Vosits Károly. Fő- és székváros középitészeti igazgatója és fő­mérnöke : Heuflel Adolf. XI. Közalapítványi királyi ügy­igazgatóság. (VIH, vámház-körút 7. — Telefon: 50—91.) A vallás és közoktatásügyi m. k. minist, főhatósága alatt. Igazgató: bányavölgyi Tost Gyula, min. tan. Aligazgató: Tonházy Gyula. Jogügyi tanácsosok: Kakass Kálmán, dr. Steffanitsu István. Alügyészek: dr. Juhász Pál, dr. Bozóky Kálmán. Segédfogalmazó : dr. Rácsay Géza. Irodaigazgató: br. Braunecker Armánd. Irodatisztek: Hegedűs Béla, Mick József. Segéd-irodatiszt: Zlóczky Miklós. XII. Lőfegyvervizsgálati próba­állomás. (X, köztemető-út 20/a.) • A kereskedelemügyi m. kir. ministerium főhatósága alatt.. Vezető: dr. Tangl Károly, egyetemi m. tanár. Próbamester: Sztári Ferencz. XIII. M. kir. központi statisztikai hivatal. j A kereskedelemügyi m. kir. ministerium főhatósága alatta (II, oszlop-u. Telefon 90—36.) Feladata f a magyar korona országai közállapotának és közérdekű viszonyainak nyilvántartása ós e czélra adatok gyűjtése, czélszerű összeállítása és közrebocsátása. i Igazgató: Vargha Gyula, a IH. o. v. k. r. 1., a m. tud. akad. 1. és a Kisfaludy-társaság tagja és titkára, min. tan. Aligazgató: dr. Vízaknai Antal. min. o. tan. Min, osztálytanácsos: dr. Hegyeshalmy. Lajos, a F. J. r. 1., sz. t. a keresk. min. beosztva. Ministeri titkárok: Szombatfalvy Albert, a F. J. r. 1., szovátai Hajdú László, szt. t. a keresk. min. beosztva, podhorai ós kotyessói dr. Podhorszky László, dr. Kovács Aladár. Min. segédtitkárok: Bánlaky Adorján, dr. Herczeg Ferencz, dr. Buday László, dr. Diószegi József, sz. t. a keresk. ministeriumba beosztva. Min. fogalmazók: dr. Szabókv Alajos, Farkas Fer., min. s.-titkár cz. és jeli., sz. t. a keresk. ministeriumba beosztva, dr. Kenéz Béla, Kubinyi Albert. Ministeri segédfogalmazók: Kovács Alajos, Trus­kovszky Jenő. ifj. Szmrecsányi György, dr, Pogány Frigyes» Bernáth Zsigmond (fizetéstelen), dr. Borbély Kálmán ^tizetéstelen). Statisztikai főtisztek: tinódi Varga Sándor, a F. J. r. 1., Mészöly Dezső, Pál Flóris. a kor. ar. é. k. tulajd., Kallós József, dr. Fülöp Kornél. Simonyi Ottó, Kercsely Károly, Pálos Adolf. Lükő Alajos, Erdős Frigyes, Mesz­lényi István, Szabó Lázár, Fejér Miklós. Statisztikai tisztek: Pétery Sándor, Hevesi Károly, Orosz Lajos, Kászonyi Béla, Korláth József, dr. Halász Sim., Pázmány Jenő, Benyovszky Imre. Váradf Frigyes, Madocsai József, Tolcsvai Győző, Tettey Emil, dr. Antalffy Mihály, Varjas Mikló's, Simonyi Ernő, Konkoly-Thege Gyula, Ábrahám János, Nagy Béla, Nagy Orbán, Jánszky Jenő László, Babej János, Weszely Jenő, Retteghy Kálm., Jakobey Gyula, Apor .János, Gyakornokok: ifj. Tormay Béla, Kemény Gyula, Be­rényi Bichárd, Törs Kálmán. Statisztikai beltag: György Aladár, a Petőfi 1.1. Könyvtárnok: Farkasfalvi Imre, a kor. ar. é. k. tul. Térképész: Zsolnay Vilmos. Irodaigazgató: Nánásy Imre. Sz. t. beosztva : dr. Moldoványi István, iparfelügyelő. XIV. A 1897. XXXV. t.-cz. 5. §-a értelmében a m. kir. ministerelnök által az országgyűlés elé terjesztendő évi jelentés szerkesztésére ala­kitott vegyes bizottság. Elnök: dr. Vargha Gyula, a m. kir. közp. statisztikai hivatal igazgatója, min. tan. Hely. elnök: Vízaknai Antal, min. oszt. tan., a m. kir­közp. statisztikai hivatal aligazgatója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom