Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Polgári iskolák. äoo Polgári iskolák. 3. IV. ker. róm. kath. elemi iskolai tanitónőképezde (Angolkisasszonyok zárdájában). (IV, molnár-u. 9.) Igazgatónő: Almásy Mária. Rendes tanárok: dr. Ernst Sándor, Ember Károly, Ellenbacher Adél, ang. k. a., Tröszter Mária, ang. k. a., Simony Hugóné, Szenessy Mihály, özv. Gerhardt Álajosné, Szautner Zsigmond, Zadubánszky Irén, Kocsy Ilona, Szo­tyory Mária, M. Oswald Sarolta ang. k. a. 4. VI. ker. Fröbel-féle óvónőképző intézettel kap­csolatos áll. elemi iskolai tanítónőképző. (VI. Bajza-u. 27.) Igazgató: Peres Sándor, Renaes tanárok : Kirchner Béláné, Petrasevics Mária, Stepankó Albert, dr. Ziffer Károly. 5. IX. ker. róm. kath. elemi iskolai tanitónőképezde. (IX, gyep-u. 23.) Igazgató: Krizsán Mihály. Intézeti főnöknő : Holczmann Auguszta. Rendes tanárok: Schieberna J. Clarissa testvér, Ekessy M. Amália testvér. Bach P. Flóra testvér, Jellenz Róza, Sebők M. Vilma testvér, Hiller Cl. Winczentia testvér, Kogler K. Anna testvér, dr. Magdics Ignácz, dr. Weszely Ödön. Óraadó tanárok : Vass Etel, Kill Ágostonné. E) Ovónőképezdék. 1. VI. ker. magyarországi központi Fröbel-nőegylet kisdedóvónőképezdéje. (VI, Bajza-u. 27.) Igazgató: Peres Sándor. Rendes tanárok: Kirchner Béláné, Petrasevich Mária, Stepankó Albert, Preszmeyer Emilia. Óraadó tanárok: dr. Ziffer Károly, Vodicska Lajos, r. hitoktató, Kovács Emil, ev. ref. hitokt., Kaczián János, ág. ev. hitokt., Mandel Bernát, izr. hitoktató. 2. VII. ker. Orsz. kisdedóvó egylet óvónőképezdéje. (VII, szegényház-tér 7.) Igazgatónő: Drescher Irma. Rendes tanárok: Ferenczy Izabella, Gegus Ida, Pé­terfy Sándor. Óraadó tanárok: Eberling József, Késmárky Árpád, dr. Schermann Adolf. Hitoktatók: Keresztes Sámuel, ev. ref., Nóvák Istv., r. kath., Menyhárdt Frigyes, ág. ev. F) Dadogók és hebegők oktatására képesítő tanfolyam. (Évenként julius és augusztus hónapokban Budapesten.) A tanfolyam vezetője: Roboz József, az emberbaráti tanintézet orsz. szakfelügyeletével megbízott váczi siket­nóma-intézeti igazgató. X. Polgári iskolák. A) Polgári fiúiskolák. 1. I. ker. állami polgári iskolai tanitóképezdével kapcsolatos polgári gyakorló fiúiskola. (I, győri út 7.) Igazgató: dr. Kiss Áron. Tanárok: Ábrahám Sándor. Trombitás Gyula. Ugray János, Zoltay Mátyás, Lányi Ernő, Szabó Gábor. 2- II. ker. községi polgári finiskóía. (II, medve-utcza 5.) Igazgató: Szenessy Mihály. Tanárok: Búzás István, Derlik Sándor, Gyulay Elek, Matis Lajos, dr. Patrubány Lukács, Sziklay Béla, helyet­tes, Tausz Ferencz, Turcsányi Dezső óraadó, Vajda Pál, Valter Vilmos, dr. Bozóky Endre, Glück Károly, Szerelem­hegyi Tivadar, dr. Bakács István, óraadó, Dankániss Mi­hály, Walter Károly, óraadó, Hamar Gyula. Hitoktatók: ifj. Kiss Áron, ev. ref., Klein József, izr., Steuer Lajos, ág. ev., Sebők Imre, r. katli., Józan Miklós, unit. 3. Ül. ker. községi polgári fiúiskola. (Hl, kiskorona-utcza, 10.) Igazgató: Halász Gyula. Tanárok: Derlik Sándor, Kecskóczv Ödön, Stipanics József, Gyulay Elek, dr. Krausz Jakab, Taksonyi József, Vajda Pál. dr. Zsengeri Samu, Hamvay Gyula. Székely László. 4. VI. ker. községi polgári fiuiskola­(VI, nagymező-utcza 1.) Igazgató: Zettner Ede. Tanárok: Horcsik Kálmán, Kozáry József, Schuck József, Göll János, Kovács Rezső, Ujházy Ferencz, Weitzenfeld Lipót, Zubriczky Endre, Sehn öli er Lajos, Herchl Libor. 5. VII. ker. községi polgári fiúiskola. (VH, Wesselényi-utcza 28.) Igazgató: Lád Károly. Tanárok: Barna Jónás, Benke Balázs, Kurzenreiter Károly, Köves Izsó, Oláh Gyula, Vaszkó György, Késmárky Árpád óraadó, Puhr József, Képessy Imre, Lehner Vil­mos óraadó, Bély Mihály, Volenszky Gyula, Végh Mihály, Bábel Rezső. Beky Dezső, Kende István, Pilathy Béla, Blahó Ede, Vágó Aladár, Watzke Rezső. 6. VII. ker. izr. polgári fiúiskola (VH, Wesselényi-utcza 34.) Igazgató: Stern Ábrahám. Tanárok: Köves Izsó óraadó, Mendl Bernát, Schich­tancz Ármin, Szirtes Ignácz óraadó, Szegfy Alfréd ének­tanár, Vajda Ignácz óraadó, dr. Braun Salamon, Dallos Sándor, dr. Kelen Ferencz, Lasz Samu, dr. Simonyi Jenő, Szenes Kálmán, Widder Bódog. 7. VIII. ker. községi polgári fiúiskola. (VIH, német-uteza 44.) Igazgató: Ullerich Gyuja. Tanárok: dr. Dancsics Ákos, Erőss Lajos, Hortobágyi Antal, Kados Aladár, Laky Vilmos, Lévai Miksa, Cso­móssy Sándor, Erődi Ernő, Hugi György, Rapcsányi István, Losy József, óraadó, Simkó József, Simon Miklós, óraadó, Szinte Gábor, óraadó, Tarczal Viktor, óraadó. Zsingor Árpád, Telek József, Váradi Amádé, Nagy Béla, óraadó, Simkó József, Dallos István, Hegedűs Zsigmond, Ottinger Gyula. 8. IX. ker. községi polgári fiúiskola. (IX, Knezits-utcza 17.) Igazgatóhelyettes: Szemző Lajos. Tanárok: Bellaágh Kálmán, Erdőssy Béla óraadó, Böngérfi János, Hackl N. Lajos, dr. Kovács Dénes, Wald­bauer Józref, Gyibák Endre, Halász Gyula, Tattay Fe­rencz, Vándory József, dr. Dobrozenszky Henrik, Sze­keres Albert óraadó, Oberg János, Mérey Adolf. 9. Rőser-féle magán polgári fiúiskola. (VI, aradi-uteza 10.) Igazgató: Rőser János. Igazgató helyettes: Böser Alfréd Edvin. BEHLITZ NYELVISKOLA urak és hölgyek részére, VII, Erzsébet-körút 15. Fordítások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom