Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 489 Bejegyzett ezégek. *Reiss és Tomaschoff, társt. Reiss Károly, festék-, olaj-, gyarmat- és terményáru ügynök és bizományos és Tomaschoff Sámuel, olaj-, petroleum- és festékkeres­kedő. A czég képviseletére ós jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VII, Vörösmarty-u. 2. Heiter Márkus, Markus Reiter, czégb. Beiter Márkus, bőrkereskedő és lábbeli hozzávaló készítési iparüzlet­tulajd., IX, soroksári u. 2. Beiter M. J.. M. J. Beiter, czégb. Beiter Móricz Jakab, ügynök és bizományos,VI, leréz-körút 43/01. *BeitÍinger Adolf, czégb. Beitlinger Adolf, erőtakarmány (malomkonko'y, korpa, maláta-csíra) elárusitási üzlet­tulajdonos, V, Lipót-körút 21. Beitzer M. Miksa, Max M. Beitzer, czégb. Beitzer Móricz Miksa, vegyesáru ügynök és bizományos, VI, váczi körút 1. Iieményi Mihály, czégb. Beményi Mihály, műhegedű­készítő, VI, király-u. 44. Bendesy Ödön, czégb. Bendesy Ödön, pékmester, IV, régi posta-u. 2. *Béner Eleonora. czégb. Béner Józsefné szül. Fitos Eleonora,csemege- és borkereskedő,VI,Teréz-körút 38. Benkl Tamás, Thomas Benkl, czégb. Benkl Tamás, építőmester, VI, névtelen-u. 1529. Bennberger Bozália, özv. és társa, Wwe Bosalia Benn­berger & Comp., társt. özv. Bennberger M. H.-né szül. Kaufman Bozália és Steiner Lipótné szül. Bennberger Lina, posztó és egyéb kézműárukereskedő, valamint posztó és egyéb kézmüárukra ügynökök és bizomá­nyosok, önálló képviseleti joggal, V, sas-u. 12. Benner Ábrahám Adolf, czégb. Beimer Adolf, helyesen Ábrahám, szatócs, VI, szerecsen-u. 7. *Renner Ármin. Ármin Kenner, czégb. Kenner Ármin, lisztbizományos, VIII, kerepesi út 47. JEtenner és Thym, társtagok Benner Wenczel és Thym Gyula, tégla- és mészégető gyáriparüzlettulajdonos, önálló czégjegyzési joggal, II, Zsigmond-u. 15. Tele­fon 43—95, in, bécsi út 4140. Telefon 41—29. .Renz Ede, Eduard Renz, osztálysorsjegy főelárusitó, VII, Erzsébet-körűt. Répásy és Telekyné, társtagok Répásy Sándor és Teleky Lászlóné, szül. Bodnár Juliánná, önálló czégjegyzési joggal, VHI, József-körút 83. Bepoid Károly, czégb. Bepold Károly Jenő, kőműves­iparüzlettulajdonos, VI, Ándrássy-út 35. Rerrich Ferencz, czégb. Berrich Ferencz, porczellán- és kőedénykeresk., IV, koronaherczeg-u. 12. Besch Béla, czégb. Besch Béla, vaskereskedő. LH. szent­endrei út 6. Bétay és Benedek, társt. Bétay Béla és Benedek Lajos, zászlógyárosok, IV, váczi u. 59. Telefon 63—81. Bétay, Benedek és Holzel, társt. Bétay Béla, Benedek Lajos. Holzel Albin, templomi felszerelésekhez szük­séges ós hasonló egyéb fából, kőből vagy készanyag­ból készült tárgyak gyártásával foglalkozó iparüzlet­tul. A czég Bétay Béla és Benedek Lajos társtagok által képviseltetik és általuk önállóan jegyeztetik, IX, vágóhid-u. 8. Béthy János utóda Edvi Illés István, oki. mérnök és szabadalmi ügyvivő, czégv. Buday Elemér, VH, Er­zsébet-körút 2. Telefon 12-20. Réthi Zsigmond, czégb. Réthi Zsigmond, régiség- és ék­szerker., czégv. Réthi Károly, IV, városház-u. 8. Réti Pál, czégb. Réti Pál, íüszerker., VIH, futó-u. 1. Révay Károly, pénzügyi irodája, czégb. Révay Károly Zsigmond, törlesztéses és jelzálogos kölcsönöket köz­vetítő, visszleszámitolásokat eszközlő, ingatlanok adás­vételét közvetítő és egyéb pénzügyi müveleteket ki­vívó üzlettul., VHI, gyöngytyuk-u. 9. Révai Leó, Leo Révai, czégb. Révai Leó, könyvkeresk., IV, egyetem-u. 1. Révai Oszkár, társt. Révai Oszkár, Révai Izidor és Révai Adolf, a czéget 2 tag együttesen jegyzi, építkezési czikkekkel ügynökök, VI, váczi körút 61. Tel. 20—58. Révai Samuné, czégb. Bévai Samu Bernátné szül. Mannaberg Josefa, szatócs-üzlettulajd., V, Lipót-krt 1. Bévai és Salamon könyvnyomdája, társt. Révai Arthur és Salamon József, könyvnyomdaipar-üzlettul. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik s általuk I akkép jegyeztetik, hogy az előnyomott czégszöveg alá vezetéknevüket sajátkezüleg irják, VHI, üllői-út 18. ! Id. Revaló János, czégb. Idősb Revaló János, fűszer­kereskedő, kiskörősi lakos, czégvezető ifj. Révaló János, VI, Vörösmarty-u. 58. Rex Henrik Tivadar, Heinrich Theodor Rex, czégb. Rex Henrik Tivadar, fémügynöks. üzlett., V, Gizella-tér 1. Telefon 35 88. Rezsabek János, czégb. Rezsabek János, füszerkeresk., VI, Szabolcs-u. 24. *Rheinhold és Társa, kavicsfövény-társaság, Rheinhold & Comp.. Kieselguhr-Gesellschaft, beltag Rheinhold Otto és Rheinhold Sale, infusior földanyag ós infusior földből készült elszigetelő ára kereskedők. A czég a társtagok által önállóan képviseltetik általuk akkép jegyeztetik, hogy a nyomtatott, bélyegzővel előnyo­mott vagy kézzel iiott czég alá a társtagok közül egyik vezetéknevét irja. VH, szövetség-u 7. Rhomberg Ferencz M., Franz Rhomberg M., czégb. Rhomberg Ferencz, főtelep Hornbirnban, fióktelep Budapesten, társtagok Bhomberg Ágost, Rhomberg Hermann és Bhomberg Bajmund, kékfestő árukeres­kedők, a czéget a társtagok közül Rhomberg Ágost és Rhomberg Rajmund jegyzi önállóan, czégv. Heems Mór, V, Arany János-u. 13. Richtarszky Ernő, czégb. Richtarszky Ernő, füszerker., H, fő-u. 45. *Bichter Jakab, czégb. Richter Jakab, parkett-asztalos ipaiüzlettulajdonos, VH, Peterdy-u. 14. Richter Károly, Carl Richter, czégb. Richter Károly, fű­szer- és csemegeborkeresk., IV, váczi u. 85. I Richter L. és fiai, L. Richter & Söhne, társtagok Rich­ter Lázár, Richter Mór és Richter Jakab, szállítási díj­többleteket visszatérítő ügynökök, önálló czégjegyzési joggal VI, váczi köiút 21. Telefon 27—58. Rieder Ottó, Otto Rieder, czégb. Rieder Ottó, mecha­nikus és vi'lamvezetékek felállítási iparüzlettulajdo­nos, IV, ki Jbkeméti u. 6. Riedl József fia, Riedl Béla, czégb. Riedl Béla, fémáru gyáros, ,VIH, Mária-u. 52. Telbfon 53—16. *Bieger Emil, czégb. Schwarcz Karolin, szalmakalap­kereskedő, IV, szervita-tér 5. Bieger Mór, czégb. Bieger Emil női kalap, művirág- és disztollkészítési és női divatezikkek eladási üzlettul., IV, szervita-tér 5. Telefon 11—40. Biegl és társa, Biegl & Comp., társt. Iiiegl Gyula Mihály, áruk adásvételét közvetitő-ügynök és bizományos és ifjú Kozma Ignácz. gépek és érczáruk adásvételét közvetítő ügynök. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VH,Wesselényi-u.49. Biemer Ignátz, czégb. Biemer Ignátz, aranyműves, VH, király-u. 59/«. Bies és Berkovits, társtagok Ries Henrik és Berkovits Mayer (Markus), szikvizes palaczkfelszerelési és me­i chauikai műhely üzlettulajdonosok, együttes czég­; jegyzési joggal, VH, kerepesi út 66. Telefon 50—55. *Rill építkezési vállalata, czégb. Rill Aranka, építkezési | vállalkozó, czégv. Rill Imre, V, Tlionet-udvar. Rill Lajos és Társa, czégb. Rill Lajos, vizvezetékberen­dező, VH, király-u. 80. Rili Nándor, czégb. Rill Nándor, czégb. Rill Nándor, nyomdai szer- és gépjavító iparüzlettulajd., V, Lipót­körút 30. Ring és Társa, társt. Ring, helyesen Minczeles Mózes, szabó és Lusthaus Nuchem Meierné, szül. Ring, helyesen Minczeles Chajé Frimet, fórfiruhakereskedö. A czég képviseletére és jegyzésére csupán Ring, helye­sen Minczeles Mózes jogosult, VH, király-u. 3. I Ringeisen testvérek, Brüder Ringeisen, czégb. Ringeisen Ferencz, vasáruügynöki üzlettulajd., joggal, V, hold­utcza 21. Telefon 39-41. Ringwald Adolf, czégb. Ringwald Adolf, butoxszállitó, VI, Teréz-körút 1. Telefon 23—88. Ringwald Áron és Henrik, beltag. Ringwald Áron és Ringwald Henrik, bútorszállítók. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, Teréz-körút 1. I Rippel Károly, Carl Rippel, czégb. Rippel Károly, játék­szerker., IV, kishid-u. 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom