Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XXII. Társas egyesületek

Társas egyes. 370 Társas egyes. 3. Polgári klubhok. I. kerület. Budai polgári casino. I, Krisztina-tér 1. — Elnök : Bupp Imre, min. tan. — AÍelnök: Garmicsy Mihály, min. osztálytan. — Titkár: dr. Zubriezky József. — Pénz­táros : Szuppán Ferencz. — Ellenőr: Csillag Benő. — Igazgató: Kertscher István. Budapest zugligeti egylet. I, Labancz-út 31. — Elnök : Sigray Pál. — Alelnökök: dr. Vajda Adolf, Sarbó Vilmos. — Pénztáros: Walther Gida. - Ellenőr: dr. Kunhardt József. — Titkár: Eperjessy István. — Tele­fon 91—78. Budapesti várbeli casino-egylet. I, dísz-tér 9. — El­nök : Széli Ignáez, államtitkár. — Igazgató : Szobovics Lajos. — Titkár: Szalay László. — Pénztáros : Gun da Zoltán. — Gazda: dr. Keömley Nándor. — Jegyző : dr. Badmovits Iván. — Könyvtárnok: ifj. Beiszig Ede. Kelenföldi kaszinó. I, fehérvári út 44. — Tisztb. elnök : budavári dr. Országh Sándor. — Elnök: dr. Kertész Aba. — Alelnök : Kutlánya János. — Titkár: dr. Sztan­kovics Ferencz. — Ügyész : dr. Papp József. — Pénz­táros : Vörösváry Szigfrid. — Ellenőr: Némedy Pál. — Gondnok : Drolioleczky Miklós. — Könyvtáros: Martos Ágoston. Kelenföldi magyar asztaltársaság. I, kelenföldr vasúti állomás 14109/6. II. kerület. Budai polgári kör. n, fazekas-tér. 5. — Elnök: Bupp Zsigm. — Alelnökök: dr. Kollár Lajos, Ludwigh Já­nos, — Igazgató: Frammann István. — Titkár: dr. Bu­dav József. — Pénztáros : Ott L^jos. — Ellenőr : Vater József. — Jegyzők: dr. Bozóky Adám, Szalay Győző. — Gazda : Depoíd Lajos. — Könyvtáros : Debreczeny Istv. i IH, kerület. Budapest III. kerületi polgári kör. III, Zichy-u. 6. — Elnök: dr. Stern József. — Alelnökök: id. Halász Gyula, Lang György. — Titkár: Kepes Albert. — Jegy­zők : Koller János, Buda Győző. — Ügyész : dr. Botzen­hardt János. — Pénztáros : Hugi György. — Ellenőr: Liebold Ferencz. — Gazda: Kende Gyula. Budapest Hl. ker. első magyar asztaltársaság. Székesfővárosi III. kerületi társaskör. Hl. laktanya­utcza 2. — Elnök : Gyulányi Adolf. — Alelnök: Számek Nándor és Gergelyi Jakab. — Pénztáros : Háry Fer. — Gazda: Linczenpolcz János. — Titkárok: Muschál Imre és Georgi Sándor. Ellenőr: Finály Zsigmond. IV. kerület. Belvárosi polgári kör. IV, koronaherczeg-utcza 6. — Elnök: Láng Lajos, v. h. t. t. — Alelnökök: Emieh Gusztáv. Grünbaum Miksa, dr. Kunz Jenő, Majovszky Vilmos, Heinrich Alajos. — Titkárok: dr. Bakovszky Géza, dr. Gergő Izor.Háznagyok: Békeffy Géza és Püspöki Géza. — Pénztáros: Girardi József. — Ellenőr: Dunkl Norbert. — Ügyész: dr. Papp József. — Könyv­vezető : Kanitz JózRef. Könyvtáros: Bévai Mór. Budapesti negyedik kerületi társaskör. IV, Irányi­utcza 17. — Diszelnök : Kléh István. — Elnök : Polonyi Géza. — Hely. elnök : Habothy Sándor. — Alelnökök : Geszler József, Kővári Armin, Nómai Antal, Schwarcz Lajos, dr. Szadovszky József. — Titkár: dr. Eulen­berg Salamon. — Jegyző: Goreczky Zsigmond. — Igaz­gató : Dobrowszky Ágost. — Gazda: Boross Soma — ügyész : dr. Burián Béla. — Könyvtárosok : dr. Boross Ernő, Nigrinyi György. — Pénztáros: Kramer Ká­roly. — Ellenőr: Görög István. V. kerület. Budapesti V. kerületi polgári kör. V, Arany János­utcza 30. — Elnök: Hüttl Tivadar. — Alelnökök: dr. Friedmann Bernát, Grünwald Bernát. — Igazgatóság: dr. Bródy Samu, dr. Mezcy Mór, Mezey Lajos, dr. Kresz Géza, hatvani Deutsch Sándor, dr. Hajós Zsigmond. - — Titkár: dr. Komlós Ágost. — Gazda: Báthonyi Zol­tán.— Pénztáros: Ney Bezső. — Ellenőrök: Widder Mór és Stern Arthur. Lipótvárosi Casino. V, nádor-utcza 10. — Elnök: dr. Falk Miksa. — Alelnökök : gárdonyi Neumann Frigyes, Lánczy Leó. — Titkár: dr. Frankel Sándor. Lipótvárosi ktilteleki kör. VI. kerület. Terézvárosi polgári kör. VI, Andrássy út 25. — Elnök: Báth Péter. — Alelnökök: Névy László, dr. Bózsa­völgyi Manó, Kállay Gyula. — Igazgató : Schuller József. Titkár : dr. Hirschfeld Antal. — Háznagy : dr. Politzer Gusztáv. — Pénztáros: Hedvig Henrik. — EUenőr: Politzer Zsigmond. — Könyvtárnok: Szekula Gyula. — H. könyvtárnok : Braun Adolf. — Jegyző : Sohr Manó. Terézvárosi Casino. VI, Andrássy út 39. — Elnök: Pucher József. — Alelnökök : Badócza János és Báth Péter. — Igazgatósági elnök: Tenczer Pál. — Pénz­kezelő igazgat, tag: Németh Titusz. — Gondnok: Oetl Antal. — Főtitkár: dr. Teleki Béla. — Titkár: Toris Károly. Kis-zuglói kör. VH, Bóna-u. 27. — Elnök : Alelnök: Akantisz János. — Titkár: Herczeg Zsig­mond. — Gazda: Halász Hubert. — Pénztárnok: Orosz Antal. Terézvárosi kültelki Casino. VI, röppentyü-u. 21. Telefon: 57—05. — Elnökök : Kiss József és Mocellini Angelo. — Alelnökök: Jánoshegyi Földessy István, Zsuzsánszky Péter és dr. Keresztes István. — Pénz­tárnok : Páts József. — Ellenőrök: Bnchelt Antal és Bucheld Károly. — Gondnok: Magyar Imre. VII. kerület. Budapesti VII. ker. kültelki Casino. VH, Hungária­út. — Elnök: Kis József. — Alelnök : Moszelini N. — Ellenőr: Heller Adolf. VII. kerületi erzsébetvárosi kör. VH, Erzsébet-körút, Boyal-szálloda, .á-kapu. — Elnök: dr. Morzsányi Ká­roly. — Alelnökök: Paksy Béla, Paulheim József, Vajdafy Ernő. — Jegyző: Sajó Sándor.— Pénztáros: Korner Samu. — Ellenőr: Kállay Adolf. — Gondnok: Farkas László. VII. kerületi polgári casino. VH, ovoda-uteza 26. — Elnök: Szűsz István. — Alelnökök: Fröhlich Gusz­táv, Gach Károly, dr. Hlatky József Schambach Kár., Senyei Ferencz, Schissmaun Demeter. — Igazgató: dr. Ubrik Gyula orvos. — Gazda: Bauer Emil. — Titkár: Sámson Aladár. — Jegyző : Baikovits Tibor. — Pénztáros: Bednarik Balázs. — Ellenőr: Bergl József. Schüller István. VIII. kerület. Fővárosi VIII. ker. józsefvárosi kör. VHI, József­körút 46. — Elnök: Császár Jenő. - Alelnökök: Kano­vics Béla, Nóvák Sándor. — Titkár és jogtanácsos: dr. Kiss József. — Gondnok: Simonovics Béla. — Pénz­táros : dr. Ebner János. — Könyvtáros: Tölgyi Gyula. Felügyelő-bizottság : Éberling József, Dick Béla, Koob Géza. IX. kerület. Ferenczvárosi polgári kör.IX, Bakáts-tér 14. — Elnök: Tolnay Lajos. — Alelnökök: Horváth József, Kurfürst Miksa. — Igazgató: dr. Köncs Boldizsár. — Jegyzők : dr. Baisz Dezső, Liszkovecz Imre. — Ügyész : dr. Hecht Ernő. — Pénztáros: Vajda Károly. — Könyvtáros : Kár­páti Béla. Ferenczvárosi kültelki polgári kör. IX, soroksári út 9. — Elnök : dr. Heidlherg Tivadar. — Álelnökök : dr. Springer Ferencz, Sperl Flóris. — Titkár: dr. Szi­lasi Jakab. — Pénztárnok : Korom Lajos. X. kerület. Kőbányai kereskedők, iparosok és gazdák köre­X, jászberényi út 10. — Elnök : Földváry Imre. — Al-

Next

/
Oldalképek
Tartalom