Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Főv. közin. tan. Közalapitv. ügyigazg. 341 M. kir. közp. statistikai hivatal. "VII. kerületi állami anyakönyv­vezetőség. (VII, kertész-u. 42.) Anyakönyvvezető : Molnár Kálmán, tanácsjegyző. Helyettesek:KállayJenő,tanácsjegyző, Lengyel Adolf Titusz, Török Sándor, Kovách Lajos. Irodavezető: Axmann Gyula. VIII. kerületi állami anyakönyv­vezetőség. (VHI, Baross-u. 63—67.) Anyakönyvvezető : Komáromy Ignácz, tanácsjegyző. Helyett, anyakönyvvezető: Szabóky Lajos, tanács­jegyző. Anyakönyvvezető helyettesek: Schindelmann Fe­rencz, irnok; Sabián Gyula, irnok ; Halász Ignácz, irnok, Bagályi Elemér, irnok. Irodavezető : Hlavkay Emánuel, irnok. X. Fővárosi közmunkák tanácsa. (I, Döbrentey-tér 4.) Elnök: Széli Kálmán. Alelnök: aszódi báró Poclmaniczky Frigyes, v. b. t. t., orsz. gy. képv. Min. tanácsos: nyilhegyi Bupp Imre, a IH. o. v. k. r. 1. Min. osztálytanácsos : Garancsy Mihály. Min. segédtitkár : dr. Zubriczky József. Min. fogalmazók: Legeza Pál és dr. Czabalay Kálmán. S. h. igazgató: Titl István. Irodatisztek: Werner Ferencz, Drohobeczky Miklós, Iroda-segédtiszt: Popovics Gyula. Számvevőség. Min. számtanácsos: Szuppán Ferencz. Min. számellenőr: Haluska Lajos. Min. számtiszt: Molitórisz Gyula. Műszaki osztály. Min. oszt. tanácsos, osztályvezető: Bakos János. Műszaki tanácsos: Zsigmondy Géza. Min. főmérnökök: Jász Dezső, Szerdahelyi Ágost, Fraucsek Imre, Sigray János. Min. mérnökök: Trautmann Ottó, ifj. Salkovics Károly. A tanács tagjai. a) Kormány részéről: gr. Andrássy Tiv., dr. Faschó Movs Sándor, br. Harkányi Frigyes, Hauszmann Alajos, kisfaludi Lipthay Sándor, Lukács Antal, dr. Országh Sán­dor, Steindl Imre, Mándy Lajos. b) A székesfőváros részéről: Kármán Lajos, Kléh István, Quittner Zsigmond, dr. Emmer Kornél, Pucher József, dr. Heltai Ferencz, Mihalovits Antal, Scheich Ká­roly. Tolnay Lajos. Székesfővárosi középitési bizottság küldöttei: Eckermaun Ede, Freund Vilmos, Kauser János, Stein­hardt Antal. A székesfővárosi tanács részéről: Kun Gyula, Vosits Károly. Fő- és székváros középitészeti igazgatója és fő­mérnöke : Heuffel Adolf. XI. Közalapítványi királyi ügy­igazgatóság. (VIII, vámház-körűt 7. — Telefon: 50—91.) A vallás és közoktatásügyi m. k. minist, főhatósága alatt. Igazgató : bányavölgyi Tost Gyula, min. tan. Aligazgató: Tonházy Gyula. Jogügyi tanácsosok: Kakass Kálmán, dr. Steffanits István. Altigyészek: dr. Juhász Pál, dr. Bozóky Kálmán. Segédfogalmazó : dr. ifj. llácsay Géza. Irodaigazgató: Bácsay Géza. , Irodatisztek: br. BrauneckerÁrmánd. Hegedűs Béla. Segéd-irodatisztek: Mick József, Zlóczky Miklós. XII. Lőfegyvervizsgálati próba­állomás. (X, köztemető-út 20/a.) A kereskedelemügyi m. kir. ministerium főhatósága alatt. Vezető: zágoni Bodola Lajos, műegyetemi tanár. Próbamester: Sztári Ferencz. XIII. M. kir. központi statisztikai hivatal. A kereskedelemügyi m. kir. ministerium főhatósága alatt. (II. oszlop-u. Telefon 90- 36.) Feladata: a magyar korona országai közállapotának és közérdekű viszonyainak nyilvántartása és e czélra adatok gyűjtése, czélszerű összeállítása és közrebocsátása. Igazgató: Aligazgató: Vargha Gyula, a IH. o. v. k. r. 1., a m. tud. akad. 1. és a Kisfaludy-társaság tagja. Min osztálytanácsos : dr. Vízaknai Antal. Ministeri titkárok: Szombatfalvy Albert, a F. J. r. 1., szovátai Hajdú László, podhorai és kotyossói dr. Pod­horszky László, sz. t. a keresk. ministeriumba beosztva, dr. Szűts Lajos. Min. segédtitkárok: Bánlaky Adorján, dr. Kovács Ala­dár, dr. Heiczeg Fer., dr. Diószegi József, sz. t. a keresk. ministeriumba beosztva. Min. fogalmazók: dr. Szabóky Alajos, Farkas Fer., sz. t. a keresk. ministeriumba beosztva, dr. Buday László, dr. Kenéz Béla. Ministeri segédfogalmazók : Kubinyi Albert, Kovács Lajos, Truskovszky Jenő. ifj. Szmrecsányi György, dr. Po­gány Frigyes (fizetéstelen). Statisztikai főtisztek: tinódi Varga Sáádor. a F. J. r. 1., Mészöly Dezső, Pál Flóris, a kor. ar. é. k. tulajd., dr. Fülöp Kornél, Kallós József. Simonyi Ottó, Kercsely Károly, Pálos Adolf, Lükő Alajos. Erdős Frigyes, Senijén Tim ót. Statisztikai tisztek: Pétery Sándor, Meszlényi István, Szabó Lázár, Fejér Miklós, Hevesi Károly, Orosz Lajos, Kászonyi Béla, Korláth József, dr. Halász Sím., Pázmány Jenő, Patócs Istv., Benyovszky Imre, Zsolnay Vilmos, Váradi Frigyes, Madocsai József, Tolcsvai Győző, Tettey Emil, Antalffy Mihály, ,Varjas Miklós, Simonyi Ernő, Konkoly-Thege Gyula, Ábrahám János, Nagy Béla, Ke­szeghy Kálmán. Gyakornokok: Nagy Orbán, Jánszky Jenő László, Ba­bej János, Weszely Jenő, Szalay László. Statisztikai beltag: György Aladár, a Petőfi t. t. Könyvtárnok: Farkasfalvi Imre, a kor. ar. ó. k. tul. Térképész: — Irodaigazgató: Nánásy Imre. XIV. A 1897. XXXV. t.-cz. 5. §-a értelmében a m. kir. ministerelnök által az országgyűlés elé terjesztendő évi jelentés szerkesztésére ala­kított vegyes bizottság. Elnök: Hely. elnök: dr. Vargha Gyula, a m. kir. közp. statisz­tikai hivatal aligazgatója. Tagok: M. kir. ministerelnök képviseletében: dr. üomy Béla, min. osztálytanácsos. 0 Felsége személye körüli minister képvisele­tében : dr. Bévy Ferencz, min. osztálytanácsos. Horvát-szlavon-dalmát minister képviseletében: dr. Unkelhäusser Károly, min. titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom