Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Szakiskolák. 300 Kereskedelmi iskolák. 19. VIII. ker. Bezerédy-ntczai iskola. (Vffl. Bezerédy-u. 16.) Igazgató: Weinberger Alajos. Íanítók: Scbnöller Imre, Szabó Kálmán, Barna Jakab, Szémiller Antal, Nyárasdy János, Timár Béla, Fodor Gyula, Locsana Aurél, Sehnöller Lajos, Szedő József, Volák Lajos. 20. VIII. ker. Madách-utczai iskola. (YHI. Madách-u. 34.) Igazgató: Varga Pál. Tanítók: Bakita Árpád, Nohn Nándor, Töpfner Józs., Kréhnyai Adolf, Kurucz Vilmos, Simkó József, Sajóhelyi Béla. Kuppi Antal, Juhász Béla. 21. VIII. ker. lázmin-utczai iskola. (VIII, jázmin-u. 8—14.) Igazgató : Iricsek Ferencz. Tanitók: Székely Károly, Hart Flóris, Czimmermann Sándor, Scliramin Alajos, Bereczk Kornél, Tóth Ferencz, Szabó Dezső, Klein Adolf, Németh Gyula. 22. IX. ker. Bakács-téri iskola. (IX, Bakáts-tér 12.) Igazgató: .Jeny József. Tanítók: Hunfalvi Lajos, Tárnok Kár., Eller Ferencz. Nagy Lajos, Vlaszák Istv., Váradi Amadé, Watzka Mihály. 23. IX. ker. lffester-utczai iskola. (IX, mester-u. 27—29.) Igazgató: Fetter György. Tanítók: Hanisch János, Balla László, Bigell Vincze, Kovalovszky József, Császár Lajos, Hackl Lajos, Horváth László, Pagács János, Erdőssy Béla, Székely Lajos. 24. X. ker. Bánya-téri iskola. (X, bánya-tér 7410. hr.) Igazgató: Krammer Gusztáv. Tanítók: Tóth Lajos, Bóth Imre, Taksonyi József, Minké Béla. Lakatos-szakcsoport: Tanító: Leviczkv Aladár. Kő műves-szakcsoport: Tanító: Biedl Győző. 25. X. ker. Gyömrői-úti iskola. Igazgató: Bácz Ödön. Tanitók : Belházy Károly, Schönviczky László, Hajós Fülöp. 26. X. ker. Rákosi iskola. Igazgató: Stelly Géza, Tanító: Dausz Ferencz. Gyári iparoN-tanoncziskolák. 1. II. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (H, Margit-körút.) Igazgató: Trajtler Károly. Tanítók: Derlik Sánd., dr. Bozóky Endre, Szabó Lajos­2. X. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (X, kőbányai út.) Igazgató: Sommer Károly, gépészmérnök. Tanárok: Stuchlik András, Hortobágyi Antal, Klein .Miksa, gépészmérnökök. Állami iparos-tanon cziskolák. 1. VI. ker. IB. Á. V. nyugoti főműhelye. (VI, Podmanitzky-u., nyugoti pályaudvar.) Igazgató: a nyugoti műhely főnöke. Tanárok: Farkas István, Palanik Ferencz, Singer Ala­jos, Krenczer Géza. 2. X. ker. M. Á. V. gépgyárának iparos tanoncz­iskolája. (X, kőbányai úti államvasuti gépgyár.) Igazgató : Stein Sándor, mérnök. Tanitók: Müller Antal, Hittig Lajos, Cserjesi Károly, Kanitzer Béla, Marton Dezső, Fröster Károly. 3. X. ker. m. Á. V. északi főműhelye. (Kőbányai út 30.) Igazgató : az északi műhely főnöke. Tanárok: Löwinger Emil, Hofmann Adolf, Papper Henrik, Spatz Gyula, Auer Bóbert, Strausz Ferencz. 4. V. ker. Vendéglősök szakirányú tanoncziskolája. (VI, érsek-u. 4.)) Igazgató: Walter Károly. Tanítók: Száva János, Tausz Ferencz, Vaszkó György, Havas István, Mitrovácz Adolf, László Albert, Samu István. G) Katonai iskolák. 1. Ludovika-Akadémia. (Lásd 240. lapon.) 2. Cs. és kir. hadapród-iskola. (Lásd 242. lápon.) 3. Katonai előkészítő iskola. A magy. kir. vallás- és közokt.-ügyi minister 6390/1897.sz. rendelete szerint állami ellenőrzés alatt.) (V, nagykorona-u. 13.) Igazgató: Fissinger Jenő, m. kir. nyug. százados. Tanárok: Aranyosi Miksa, Erdődi Imre, dr. Fial ovszkv Lajos, dr. Jesze Károly, Pályi Sándor, Ullerich Gyula. Eddig 3318 hallgató. — Alapítási év : 1868. — Evenkint kö­vetkező ilökészítö tanfolyamokat rendez rz egyéves önkén­tesi szolgálatra képesítő vizsgálat részére : Január 2-tól junius végéig ; szeptember 2-tól február végéig 6 havi tan­folyamot. — Előkészítő-tanfolyam a tényleges hadapród-vizs­gára — Előkészítő tanfolyam az ősszos katonai képzőinté­zetekbe való fölvétel czóljából. — Prospektus és fölvilágositások díjtalanul. 4. Előkészítő iskola egyéves önkéntességi vizsgálatra. (VI, n.-János-u. 3.) Igazgató: Gerő Ferencz, sz. k. honvéd főhadnagy. Pedagógia vezető: Samú István. Tanárok: Arany Dániel, Bosett Arnold, Samu István, dr. Simonkay Lajos,'főgymnasiumi tanárok D) Kereskedelmi iskolák és kereskedő tanoncziskolák. a) Kex-esltedeliiii iskolák. 1. Keleti kereskedelmi akadémia. (V, alkotmány-u. 12.) Felügyelő-bizottság. Elnök: dr. Falk Miksa, Tagok: dr. König Gyula. — dr. Erődi Béla, tanker.

Next

/
Oldalképek
Tartalom